От КО до МС с копие до мен, 26.11.2013

| No Comments | No TrackBacks

Днес получих с обикновена поща копие от писмо изх.12ПР-1149 без дата, изпратено от г-н Раковски Лашев, директор на Дирекция "Консулски отношения" до г-жа Соня Божикова, началник Приемна на Министерски съвет. Г-н Лашев пише, че Правилникът за легализациите  противоречи на действащото законодателство. Това не е ново. Новото е следното изречение: "Правилникът не е основан на нормативен акт от по-висока степен и евентуални негови изменения и допълнения биха се явили в момента правно и практически необосновани."

Това означава, че Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа не съществува в юридическия смисъл на думата. Мъртъв е, просто казано. Мъртвороден, по-точно. 

Същевременно "живее" в огромен брой действащи закони и наредби, хиляди договори се сключват по чл. 2а, ал. 2 от него, съдии и прокурори го цитират, студенти по право го изучават ... Голямо недоразумение, голямо!

 

Сканирано копие на писмото от г-н Р. Лашев до г-жа С. Божикова:

http://www.softisbg.com/rennies_blog/2013/11/MVnR_12PR-1149_xx112013.pdf

                        РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                        МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

 

                        ДИРЕКЦИЯ "КОНСУЛСКИ ОТНОШЕНИЯ"

 

            изх. 12ПР-1149

 

            ДО

            Г-ЖА СОНЯ БОЖИКОВА

            НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ПРИЕМНА" НА

            АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

            КОПИЕ:

            ДО РЕНЕТА СТОЯНОВА

 

 

            На Ваш № 2711/14.10.2013 г.

 

            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БОЖИКОВА,

 

            В отговор на писмо № 2711/14.10.2013 година, постъпило в „Приемната" на Министерския съвет, относно запитване на г-жа Ренета Стоянова по преписка №2711/12, Министерството на външните работи изразява следното становище:

            Благодаря за Вашите предложения и коментари по повод възникналите проблеми в областта на преводаческите. услуги, произтичащи от остарялата нормативна уредба.

            Безспорен е факта, който и Вие отбелязвате, че е необходима промяна в „Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа" (Утвърден с ПМС 184 от 1958 г., обн., ДВ, бр. 73 от 12.09.1958 г., изм., бр. 10 от 4.02.1964 г., бр. 77 от 28.09.1976 г., бр. 96 от 7.12.1982 г., бр. 77 от 4.10.1983 г., бр. 103 от 25.12.1990 г.), нормативен акт регулиращ тази материя, който не отговоря на съвременните изисквания, както и е в противоречие с действащото законодателство. Правилникът не е основан на нормативен акт от по-висока степен и евентуални негови изменения и допълнения биха се явили в момента правно и практически необосновани.

            С оглед гореизложеното, МВнР е предприело стъпки в тази посока за попълването на празноти в нормативната база, регламентираща преводаческата дейност.

            Активната работа по изработването, приемането и прилагане на нов нормативен документ, ще изисква известно време и ще са необходими съвместните усилия на различни институции, като се надяваме и на участието на професионалните организации на преводачите и самите преводачи, за изработването на нов нормативен акт регламентиращ дейността и статута им.

            Желаем да отбележим, че Вашите бележки ще бъдат обсъдени от създадената Междуведомствената работна група с участието на експерти от Министерство на външните работи, Министерство на правосъдието, Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика.

 

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

            ДИРЕКТОР: (Подпис: Р. Лашев)

                                    РАКОВСКИ ЛАШЕВ

 


Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/    

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/405

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on November 26, 2013 11:38 PM.

Мащабна информационна кампания срещу остарялата уредба на преводаческата дейност, 01.11.2013 was the previous entry in this blog.

Oт КО до мен, 26.11.2013 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.