Oт КО до мен, 26.11.2013

| No Comments | No TrackBacks


Получено на 02.12.2013 на хартия с обикновена поща. Представлява леко съкратен вариант на писмото от КО до МС, което получих на 26.11.2013.

Сканиран оригинал:

http://www.softisbg.com/rennies_blog/2013/11/MS_KOA-23-00-20_26112013.jpg

 

 

                        РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                        МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

 

                        ДИРЕКЦИЯ "КОНСУЛСКИ ОТНОШЕНИЯ"

            Изх. № КОА-23-00-20

            ДО

            Г-ЖА РЕНЕТА СТОЯНОВА - преводач

            гр. Варна 9010

            ул. "Г. Бакалов" 17, вх.7, ет. 1, ап. 80

            фирма за преводи „Софтис"

 

            На Ваш № 2711/25.11.2013 г.

 

            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

 

            В допълнение към отговор на писмо № 2711/14.10.2013 година, постъпило в „Приемната" на Министерския съвет, относно Ваше запитване по преписка №2711/2012, Министерството на външните работи изразява отново следното становище:

            Благодаря за Вашите предложения и коментари по повод възникналите проблеми в областта на преводаческите услуги, произтичащи от остарялата нормативна уредба, по специално в необходимостта от промяната на „Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа" (Утвърден с ПМС 184 от 1958 г., обн., ДВ. бр. 73 от 12.09.1958 г., изм., бр. 10 от 4.02.1964 г., бр. 77 от 28.09.1976 г., бр. 96 от 7.12.1982 г., бр. 77 от 4.10.1983 г., бр. 103 от 25.12.1990 г.), нормативен акт регулиращ тази материя, който не отговоря на съвременните изисквания, както и е в противоречие с действащото законодателство.

            В тази връзка, с цел попълването на празноти в нормативната база регламентираща преводаческата дейност, Ви уведомяваме за започналата работа на Междуведомствената работна група инициирана от МВнР, която ще участва в изработването на нов нормативен акт уреждащ дейността и статута на преводачите, съгласно действащото законодателство.

 

            С УВАЖЕНИЕ,

26.11.2013 г.

[ВЯРНО С ЕЛЕКТРОННО                                       (Печат: Република България,

ПОДПИСАНИЯ ОРИГИНАЛ]         X Р. Лашев              Министерство на външните

                                                РАКОВСКИ ЛАШЕВ            работи, Дирекция „Консулски

                                                ДИРЕКТОР                отношения")

 

 

 


Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/406

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on December 4, 2013 3:05 PM.

От КО до МС с копие до мен, 26.11.2013 was the previous entry in this blog.

До КО, 04.12.2013 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.