До КО, 04.12.2013

| No Comments | No TrackBacks


Изпратено по е-поща на 04.12.2013. Получена обратна е-разписка същия ден. Благодаря на г-н Лашев, моля го да изпълни задължението си по чл. 16, ал. 1 от Закона за нормативните актове и давам няколко идеи.

 

До г-н Р. Лашев,

Директор на Дирекция „Консулски отношения" в МВнР

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛАШЕВ,

 

Много Ви благодаря за писмо изх.12ПР-1149 от (дата: липсва), подписано от Вас и изпратено до г-жа Соня Божикова, началник Приемна на Министерски съвет с копие до мен в отговор на писмо от Приемна на МС № 2711/14.10.2013 г., което получих на 26.11.2013 г. с обикновена поща, както и за писмо изх. № KOA-23-00-20 от 26.11.2013 г., подписано от Вас и изпратено директно до мен в отговор на писмо до Вас от Приемна на МС изх. № 2711/25.11.2013 г., което получих на 02.12.2013 г. също с обикновена поща.

 

За съжаление отново е станало недоразумение. Не е било необходимо да отговаряте. Трябваше да обърнете внимание на основанието за препращането до Вас - „на основание чл. 112 - Глава осма „Предложения и сигнали" от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 20, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 65, т. 10 от Устройствения правилник на МС" и да отговорите, че решаването на поставения въпрос е извън функционалната компетентност на МВнР или поне, че въпросът вече е отнасян до министерството (чл. 112 от АПК).

 

Използвам случая да Ви благодаря за признанието, че Правилникът „не отговоря на съвременните изисквания, както и е в противоречие с действащото законодателство. Правилникът не е основан на нормативен акт от по-висока степен" и за уверенията, че МВнР е предприело стъпки в посока попълването на празноти в нормативната база, регламентираща преводаческата дейност с помощта на създадената Междуведомствена работна група.

 

С настоящето Ви напомням, че през м. март т. г. МВнР изпрати подобно писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 до Приемна на МС с копие до мен. Писмото беше подписано от тогавашния постоянен секретар на МВнР г-н Иван Сираков и също съдържаше признание за незаконосъобразността на Правилника и уверения, че МВнР „в момента работи, съвместно с други ведомства, за въвеждане на нови правила".

 

От писмото Ви не личи да разполагате с информация за работата, извършена от МВнР, съвместно с други ведомства (министерства), през изминалия период от осем месеца.

 

Не става ясно и каква е легитимността на създадената група, доколкото липсва информация за решение на Министерски съвет или заповед на министър-председателя за сформирането на такава работна група между различни министерства на основание чл. 24 от Устройствения правилник на МС.

 

От писмото на г-н Сираков става ясно също така, че преди 7-8 години, през 2006 г., е била сформирана междуведомствена работна група, която е работила две години, до 2008. Групата е излязла със становище, че Правилникът няма законово основание, че има сериозни нередности в начина, по който се извършват и заверяват официалните преводи в България и др., след което е била разформирана и нещата са си останали по старому.

 

От писмото Ви не личи да имате информация за междуведомствената работна група от 2006-2008 г., нито защо се е провалила. Без такава информация, има опасност и сегашната група да се провали.

 

Вярвам, че искрено желаете да помогнете за премахване на нередностите в практиките по извършване и заверяване на преводи на документи и други книжа, но не можете да го направите, докато не осъзнаете, че Правилникът Ви пречи.

 

Заради бавното осъзнаване на най-елементарни неща от страна на държавната администрация,  вече цяла година фирмата, в която работя, е възпрепятствана от държавната администрация да извършва в пълен обем законната си дейност. МВнР в същото време необезпокоявано извършва незаконна такава.

 

Ако наистина желаете да помогнете, бихте могли да предприемете стъпки за отмяна на Правилника като несъответстващ на нормативни актове от по-висока степен. За това дори не е необходимо да Ви моля, то е Ваше задължение съгласно чл. 16, ал. 1 от Закона за нормативните актове.

 

Друго, което бихте могли да направите, ако желаете да помогнете, е следното, не непременно в този ред и не непременно лично Вие:

 

- Бихте могли да направите изявление пред медиите, че МВнР се е занимавало години наред с несвойствена дейност, но нещата се променят към законност и ред.

 

- Бихте могли да прекратите договорите, сключени по чл. 2а, ал. 2 от Правилника. Те са фиктивни и сами по себе си, а като се добави и незаконосъобразното им основание, нищо не остава от тях.

 

- Бихте могли да свалите от сайта на МВнР съобщението: „Преводаческите фирми ще работят при облекчени условия" - 02.09.2013, рубрика „Новини". Под облекчени условия на работа се разбира подписването на договор с МВнР на основание чл. 2а, ал. 2 от Правилника. Злоупотребявате с юридическата некомпетентност на собствениците на фирми за преводи и ги подвеждате от официалния си сайт да подпишат документ с невярно съдържание, какъвто представлява договорът с МВнР по чл. 2а, ал. 2 от Правилника.

 

- Бихте могли да помолите г-н Министър-председателя да издаде една заповед, че временно, до приемането на Закон за преводачите и преводаческата дейност, МС (или друг орган) издава индивидуално удостоверение и личен печат на всеки преводач, който отговаря на досегашните критерии за „заклет" преводач. Удостоверението се издава само за конкретния език или езици, които преводачът владее. В заповедта би могло да пише, че преводите, които са извършени, подписани и подпечатани от преводачи с такова удостоверение, се признават от всички държавни учреждения и институции без нотариална заверка на преводаческия подпис.  

 

- Бихте могли да публикувате списъците с квалифицирани преводачи, с които разполагате, или да ги предадете на друг орган. Тези списъци не са държавна тайна. Необходимо е само да се прочистят от повтарящи се или фиктивни имена (ако има такива).

 

- Бихте могли да свалите от сайта таксата за т. нар. заверка на подписа на преводача. Заверката се извършва в нарушение на ЗННД, а таксата за тази незаконосъобразна заверка не е обявена никъде другаде, освен на сайта на МВнР.

 

- Бихте могли да свалите от сайта си Правилника, Типовия договор (двата вида - с новите и старите изисквания), Списъка с необходими документи за сключване на договор и всички останали документи, свързани с досегашните практики по извършване и заверяване на документи и други книжа.

 

- Евентуално бихте могли да уведомите г-жа Божикова, че МВнР не е компетентният орган по преводаческите въпроси, за да престане да Ви безпокои.

 

Каквото и да решите да правите, моля, информирайте преводаческия сектор. Достатъчно е да публикувате новостите на сайта на МВнР в рубриката „Новини".

 

 Благодаря предварително.

 

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, преводач  

Образование: полувисше (медицина) и висше (английска филология)

ЕГН: *********...

Адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80

Материали за справка:

 http://rennie.blog.bg/novini/2013/04/28/zashto-nie-ot-firma-softis-ne-jelaem-da-podnovim-dogovora-si.1105060

http://www.softisbg.com/my_first_blog/2013/04/epistolaren-roman-na-prevodacheska-tema.html

ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ДИРЕКЦИЯ "КОНСУЛСКИ ОТНОШЕНИЯ" В МВнР - ОТ 27.08.2012 г. ДО 26.11.2013 г.
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/---27082012-12062013.html

 

 

 

 

 
Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

 

 

 

 

 

 

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/407

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on December 4, 2013 3:15 PM.

Oт КО до мен, 26.11.2013 was the previous entry in this blog.

От г-жа Соня Божикова, Приемна на МС, до МВнР - 27.11.2013 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.