От г-жа Соня Божикова, Приемна на МС, до МВнР - 27.11.2013

| No Comments | No TrackBacks

Получено по е-поща на 28.11.2013. Пак препраща "нов сигнал" до МВнР "по компетентност". От 16.01.2013 г. напразно се мъча да й обясня, че МВнР не е компетентно по преводаческия въпрос. И г-н И. Сираков през март й писа в този смисъл, и г-н Р. Лашев през октомври, но г-жа Божикова упорито отказва да разбере.

 

Сканиран оригинал на писмото:

http://www.softisbg.com/rennies_blog/2013/11/MS_do_MVnR_27112013.pdf

 

 

            РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

         АДМИНИСТРАЦИЯ НА

       МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

№ 2711/12

 

                                                ДО

                                                МИНИСТЕРСТВОТО

                                                НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

                                                /на Ваш изх. М 12ПР-1149/

            27.11.2013

                                                КОПИЕ:

                                                Г-ЖА РЕНЕТА СТОЯНОВА

                                                E-MAIL: rennie@softisbg.com

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

            В Министерския съвет на Република България по електронната поща постъпи нов сигнал от г-жа Ренета Стоянова. Отправя се конкретно искане.

            На основание чл. 112 - глава осма „Предложения и сигнали" от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 20, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 65, т. 10 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предоставяме изложението на гражданката на Вашето внимание, по компетентност.

            ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста.

 

            С уважение,

 

            НАЧАЛНИК НА

            ОТДЕЛ "ПРИЕМНА": (Подпис, не се чете)

                                                /СОНЯ БОЖИКОВА/

 

 

Изготвил: (Подпис, не се чете)

            /Д. Раянова/

 

 

 

София, бул. "Дондуков" № 1, тел. 940-24-33, 940-24-15, факс 981-08-95

 


 

 

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/408

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on December 6, 2013 5:53 PM.

До КО, 04.12.2013 was the previous entry in this blog.

Постижения в борбата срещу незаконното регулиране на преводаческата дейност от МВнР, започнала през юли 2012 г. (и завършила с горе-долу хепи енд през 2019) is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.