Писмо от г-жа Соня Божикова до МВнР с копие до мен, 29.07.2013

| No Comments | No TrackBacks

Получен на 30.07.2013 по е-поща като прикачен файл. Делово уведомява МВнР, че в МС са се получили нови сигнали от мен. Изглежда всяко мое напомняне се таксува като нов сигнал и служи за основание да се отсрочи отговора, който като че ли нямат намерение на дадат.  

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

№ 2711/12

29 -07- 7013

                                                            ДО

                                                            МИНИСТЕРСТВОТО

                                                            НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

                                                            /на наши изх. № 2711/12

                                                            от 07.06.2013 г. и

                                                            № 2711/12 от 01.07.2013 г./

 

                                                            КОПИЕ:

                                                            Г-ЖА РЕНЕТА СТОЯНОВА

                                                            E-MAIL: rennie@softisbg.com

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

            В Министерския съвет на Република България по електронната поща постъпиха нови сигнали от г-жа Ренета Стоянова.

            На основание чл. 112 - глава осма „Предложения и сигнали" от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 20, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 65, т. 10 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предоставяме новопостъпилите изложения на гражданката, за да ги имате предвид при изготвянето на Вашия актуален отговор до отдел „Приемна" на Министерския съвет и до г-жа Стоянова.

            ПРИЛОЖЕНИЕ: сигнали - 7 броя.

 

            С уважение,

 

            НАЧАЛНИК НА

            ОТДЕЛ "ПРИЕМНА": (Подпис, не се чете)

                                    /СОНЯ БОЖИКОВА/

                                                (Печат, не се чете)

 

Изготвил: (Подпис, не се чете)

            /Д. Раянова/

 

 

София, бул. "Дондуков" № 1, тел. 940-24-33, 940-24-15, факс 981-08-95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/325

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on July 30, 2013 12:25 PM.

Напомнящо писмо до г-жа Соня Божикова от Приемна на МС, 28.07.2013 was the previous entry in this blog.

Разговор с г-жа Весела Делибалтова, 30.07.2013 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.