Напомнящо писмо до г-жа Соня Божикова от Приемна на МС, 28.07.2013

| No Comments | No TrackBacks

Осмелих се плахо да напомня, че "очаквам копие от отговор на Ваше писмо до МВнР от 01.07.2013"


Sent: Sunday, July 28, 2013 10:41 PM
Subject: Re: очаквам копие от отговор на Ваше писмо до МВнР от 01.07.2013


ДО: "Приемна" на МС
Копие до: Д "КО" в МВнР и др.
 
Уважаема г-жо Божикова,
 
това не е нов сигнал. Само да попитам кога ще получа копие от отговора на МВнР до "Приемна" на МС? Да не би да са Ви изпратили отговор, а по някаква причина да не съм получила копие? Прилагам линк към писмото Ви до МВнР от 01.07.2013 г. с копие до мен.
 
Благодаря предварително.
 
С уважение,

Рени Стоянова, преводач на трудов договор в „Софтис" - фирма за преводи (фирма, не посредническа агенция!), радетел за промени в практиките по извършване и заверка на преводи на документи и други книжа 

ул. "Г. Бакалов" 17, вх.7, ет. 1, ап. 80

гр. Варна 9010

моб. 0888 60 90 72

 

Приложение 1 бр. съгласно текста:
 
1. ПИСМО ОТ МС ДО МВнР С КОПИЕ ДО МЕН, 01.07.2013
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-01072013-1.html
 
 
 
 
Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/
 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/324

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on July 30, 2013 12:02 PM.

Разговор с Пресцентър на БТА, 29.07.2013 was the previous entry in this blog.

Писмо от г-жа Соня Божикова до МВнР с копие до мен, 29.07.2013 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.