Проект "ЗАСИЛЕНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЕПАРТАМЕНТИ „ПРАВО" И „АНГЛИЦИСТИКА" НА НБУ"

| No Comments | No TrackBacks

Открих този проект в интернет. Отваря се като .doc, затова нямам възможност да дам линк.

 

·        Проект „ЗАСИЛЕНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЕПАРТАМЕНТИ „ПРАВО" И „АНГЛИЦИСТИКА" НА НБУ"

Ръководители на проекта: проф. д-р Благой Видин, ръководител на Департамент „Право" и доц. д-р Борис Наймушин, ръководител на Департамент „Англицистика"

Период на проекта: 2012/2013 учебна година

 

·        Първи етап - международна конференция на тема „Състояние на съдебния превод в България и транспониране на Директива 2010/64ЕС на ЕП и на Съвета относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство"

Участници от Департамент „Право": гл.ас. д-р Катерина Йочева и гл. ас. д-р Силвия Цонева

Участници извън НБУ: юристи, преводачи, магистрати, студенти

Място: Национален институт на правосъдието, зала 201

ул. „Екзарх Йосиф" № 14

Време: 23 ноември 2012 г.

Презентация

 

Забележка: За първия етап преди няколко месеца намерих информация в интернет и я публикувах в блога си на адрес:

http://rennie.blog.bg/drugi/2013/01/21/konferenciia-po-vyprosite-na-sydebniia-prevod.1044850

 

  

·        Втори етап - семинар „Състояние на юридическия и съдебния превод в България"

Лектор: гл. ас. д-р Катерина Йочева

Водещ: доц. д-р Борис Наймушин

Участници: студенти от НБУ

Дата: 10.1.2013 г.

Час: 14.40 часа

Място: Зала 704, корпус 2, НБУ

Презентация

·        Трети етап - участие на лектор от Департамент „Право" в Международен методологичен семинар и Международен форум на докторанти и магистри във формат „Science Slam"

Тема на семинара: Подготовка на специалисти по превод, междукултурна и политическа комуникация през 21 в.

Водещи: доц. д-р Борис Наймушин и проф. д.н. Тамара Серова (ПНИПУ)

Лектор от Департамент „Право": доц. д-р Катерина Йочева с доклад на тема: Issues in Legal Translation: Ratification of Treaties in Bulgaria in 2012

Работни езици: български, английски и руски

Дата: 18 - 19.03.2013 г.

Час: 9.00-17.00 часа

Място: галерия Униарт, НБУ

Презентация

 

·        Четвърти етап - Изнесени лекции, конференция и мастер-клас на проф. Благой Видин в Башкирия, Русия

Дата: 25 март 2013 г. - 1 април 2013 г.

Място: Уфа, Башкирия, Русия

 

 

 

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/338

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on August 22, 2013 3:26 PM.

До Комисията за защита на конкуренцията, 21.08.2013 was the previous entry in this blog.

До Прокурор Г. Георгиев от ВАП в отговор на Резолюция вх. № 457/2013 г.-II / 31.07.2013 г., 28.08.2013 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.