ПОСТИНГ ДО Г-Н МАРИН РАЙКОВ ВЪВ FACEBOOK СТРАНИЦАТА МУ

| No Comments | No TrackBacks

Пуснах един постинг на facebook страницата на служебния премиер и външен министър г-н Марин Райков.  Дано да го забележат. По-рано, през септември миналата година, бях пуснала  въпрос до г-н Николай Младенов за това, какви официални преводи не се разрешава да се извършват без договор с МВнР, но веднага го изтриха. И на фейсбук сайта на в. "Капитал" също.  Надявам се, че нещата са се променили. 

Страницата на г-н Марин Райков във facebook: 
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD-%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2/582811331737810

Моят постинг:

Здравейте,

МОЛЯ, БИХТЕ ЛИ СЕ АНГАЖИРАЛИ С КРАТКО ОФИЦИАЛНО ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНАТА БАЗА КАСАЕЩА ОФИЦИАЛНИТЕ ПРЕВОДИ НА ДОКУМЕНТИ?

И по-конкретно:

КОГА ЩЕ БЪДЕ ПРЕКРАТЕНА ПРАКТИКАТА МВнР ДА ЗАВЕРЯВА ПОДПИСИТЕ НА ПРЕВОДАЧИТЕ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА?

Този въпрос е в пряка връзка с писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г., изпратено от МВнР до МС с копие до мен, в което се признава, че:

"Удостоверяването на подписа на преводача от страна на МВнР е дейност, която не би следвало да се извършва от ведомството, не е законосъобразна и следва да бъде прекратена."Става дума за незаконното събиране на държавна такса от 15 до 30 лв. за всеки подпис под превод на официален документ:

http://www.mfa.government.bg/uploads/files/taks(1).pdfПрокуратурата е уведомена за тази такса, както и за други проблеми. Медиите са уведомени за писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г.Сканиран оригинал на писмо Изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г.:

http://www.softisbg.com/rennies_blog/translation-business/MVnR_12PR-1149_21032013.pdf

Благодаря предварително.С уважение,

Ренета Стоянова
http://www.mfa.government.bg/uploads/files/taks(1).pdf
www.mfa.government.bg

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/174

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 26, 2013 10:35 PM.

ПИСМО ДО МС С КОПИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТСТВОТО И ВАП was the previous entry in this blog.

ВТОРИ ОТГОВОР ОТ ОМБУДСМАНА НА ЖАЛБА 647/11.02.2013 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.