ВТОРИ ОТГОВОР ОТ ОМБУДСМАНА НА ЖАЛБА 647/11.02.2013

| No Comments | No TrackBacks


Получен днес, 27.03.2013 г., по е-поща като прикачен файл с подпис и печат на Омбудсмана на РБ. Моят неколкомесечен penpal продължава да не схваща елементарни неща и да ми приписва неверни твърдения. Никога не съм твърдяла, че "МВнР начислява държавна такса за заверка на официални документи, която е отменена през 2008 г." Интересно, че към края на писмото си ме е цитирал правилно: "... за оскъпяването на услугата вина носи и МВнР, като начислява в дьржавни таксови марки от 15 до 30 лв. за всеки подпис под превод на официален документ" т. нар. „заверка на подписа на преводача". Тази такса е отменена още през 2008 г."  Междувременно МВнР вече си признаха, че тази такса е незаконосъобразна. Омбудсманът, значи, изостава от събитията :) А имаше огромна преднина, пръв беше уведомен за нередности в МВнР, още през юли 2012!  
    За който още не е разбрал: "заверка на документ, издаден от българско или чуждестранно учреждение" не е същото, като "заверка на подпис на преводача под превод на такъв документ". С други думи, Външно има пълно право да заверява документите, издадени от различни учреждения, но няма никакво право да заверява подписите на преводачите под преводи, извършени от частни преводачески агенции, което и самото МВнР вече призна (вж. писмо от МВнР до МС, 21.03.13) .

 

ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ДО

Г-ЖА РЕНЕТА СТОЯНОВА

 

Изх. № 647 / 26.03.13 г.

         

          Относно: електронно съобщение до деловодството от 19 март 2013 г., 18.28 ч., във връзка с жалба № П1-Ж 647/11.02.2013 до омбудсмана на Република България

 

          УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

 

          В цитираното по-горе свое електронно съобщение, изпратено до деловодството на институцията на омбудсмана, настоявате до получите отговор на два въпроса: 1) кой текст на Ваше електронно съобщение е заведен като жалба под № 647/11.02.2013 г.; и 2) защо Ви е изпратен отговора на жалба № 647/11.02.2013 г., при положение, че е необходима повече информация и данни; следва ли в тази връзка да очаквате допълнителен отговор; и може ли междувременно да подадете възражение срещу получения отговор на жалба № 647/11.02.2013 г.

          Във връзка с поставените въпроси бих искал да Ви уведомя следното.

          Като жалба под № 647/11.02.2013 г. е заведено Ваше електронно съобщение от 6 февруари 2013 г., 21.59 ч., тъй като, както бе изяснено в отговора ми от 28 февруари 2013 г., който Ви е изпратен с обратна разписка, в него поставяте нов проблем, а именно твърдите, че Министерство на външните работи начислява държавна такса за заверка на официални документи, която е отменена през 2008 г.

          Във връзка с начисляваните държавни такси от страна на Министерство на външните работи следва да имате предвид, че съгласно чл. 4, буква „г" от Закона за държавните такси, в сила от 1 януари 1952 г., последно изменен с ДВ бр. 99 от 16 декември 2011 г., държавни такси се заплащат за извършване на преводи на документи и книжа от чужд език на български и обратно, както и за искания до държавни учреждения да извършат действия и услуги и за издаване на документи и дубликати (чл. 4, буква „о" от същия закон). Съгласно чл. 22 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с постановление № 184 на Министерския съвет от 3 септември 1958 г., последно изменен ДВ. бр. 103 от 25 декември 1990 г., таксите за легализация и преводи в Министерството на външните работи и в българските дипломатически и консулски представителства се събират съобразно Закона за държавните такси, тарифите към него и инструкциите по приложението му от натоварените с писмена заповед за това лица, които отговарят за верността на извършените преводи, за редовността на положените заверки и за събраните такси. В съответствие с цитираните нормативни актове е приета Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси, в сила от 11 януари 2008 г., приета с ПМС № 333 от 28.12.2007 г., последно изменена с ДВ. бр. 34 от 4 май 2010 г. В член 8 на тази тарифа са указани таксите, които се събират за удостоверяване на подпис и/или потвърждаване на истинността на подпис и печат върху документи и други книжа" 15 лв. за документи, издадени от български учреждения и 20 лв. за документи, издадени от чуждестранни учреждения. Съгласно чл. 5 от същата тарифа таксите се заплащат с 50% увеличение, когато услугата се извършва в срок до 8 часа от момента на подаване на заявлението и със 100% увеличение, когато услугата се извършва в срок до 4 работни часа от момента на подаване на заявлението. Тези такси съответстват на тези, публикувани на интернет страницата на Министерство на външните работи, линк към които е посочен в отговора ми на Ваша жалба 647/11.02.2013 г., изпратен на 28 февруари 2013 г.

          Значението, което е вложено в думите „необходима ми е повече информация и данни, за да предприема проверка тях, е че информацията и данните, които Вие представяте, а именно:

          „Предполагам, че не ви [sic] интересува, но все пак ще добавя и това, че за оскъпяването на услугата вина носи и МВнР, като начислява в [sic] дьржавни таксови марки от 15 до 30 лв. за всеки подпис под превод на официален документ" т. нар. „заверка на подписа на преводача". Тази такса е отменена още през 2008 г."

          са недостатъчни, в смисъл не съдържат достатъчно информация за нарушение, за да предприема проверка, предвид описаната по-горе действаща нормативна уредба.

          Възражение може да подадете след получаване на отговора по Ваша жалба.

 

                                                                    КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ -

                                                                   ОМБУДСМАН

                                                                   НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                                          (Подпис - не се чете) (Печат - не се чете)

 

 

София 1202, ул. „Джордж Вашингтон" № 22; тел.: 02/9809510; 02/8106955; e-mail: priemna@ombudsman.bg

 

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/175

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 27, 2013 3:36 PM.

ПОСТИНГ ДО Г-Н МАРИН РАЙКОВ ВЪВ FACEBOOK СТРАНИЦАТА МУ was the previous entry in this blog.

ТЕЛЕФОНЕН РАЗГОВОР С Г-Н ГЕОРГИ АНГЕЛОВ, РЕПОРТЕР ОТ В. „ТРУД" is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.