КАКВА Я МИСЛЕХМЕ, КАКВА СТАНА ... ГАВРА С АГЕНЦИИТЕ ЗА ПРЕВОДИ

| No Comments | No TrackBacks

Със заповедта на Николай Младенов не се въвеждат никакви изисквания и не се одобрява никакъв нов договор, а се одобрява един нищо и никакъв проект на договор.

ПРОЕКТ! ЧУДОВИЩНА ГАВРА С АГЕНЦИИТЕ ЗА ПРЕВОДИ!!!

Най-вероятно на 01.07.2013 ще обявят, че по разни причини проектодоговорът си е останал проект и добрият ни стар познат, фиктивният договор с МВнР, ще отпадне, а който го е сключил и е играл по свирката на корумпирания Н. Младенов и изпечените мошеници от обкръжението му - да се харчи залудо и да пълни джобовете на сертификаторите, ще пие една студена вода.


НОВО ДВАЙСЕ! (от петицията, стр. 335-336)
http://www.peticiq.com/forum/32093/start/8375
 
Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/182

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 30, 2013 1:54 AM.

Писмо от МС № 2711/12 от 28.03.2013 was the previous entry in this blog.

Писмо до Иван Сираков is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.