КРИТИЧЕН КОМЕНТАР НА БДД ПО КОНСУЛСКИЯ ПРОЕКТОЗАКОН

| No Comments | No TrackBacks
Българското дипломатическо дружество е направило силно критичен коментар на проекта за закон за консулското съдействие и консулските услуги, публикуван на Портала за обществени консултации 
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=844

В коментара им се казват интересни неща, между които например:

"Текстовете нямат тематическа и логическа последователност и може да се каже, че като цяло са представени по един доста хаотичен начин и не са спазени изискванията за изготвяне на нормативен акт, заложени в разпоредбите на Закона за нормативните актове.

 

Използваните в много от разпоредбите изразни средства, са

присъщи за литературно произведение, но не и като изразно средство за определяне на правила, съставляващи законодателство.

 

Съществуват и текстове, които са в противоречие с много от

разпоредбите на националното ни законодателство, като например:

1.Чл.2 от проекта посочва, че „органите, които оказват съдействие ...и т.н. са дирекция „Консулски отношения"в МВнР, консулските длъжностни лица и консулските служители". Така направеното пояснение противоречи

на чл.19 от Закона за администрацията, който определя кои правни субекти се ползват с това качество. Дирекциите, като част от структурата на едно ведомство, не попадат в този обсег."

Коментарът завършва със заключение, че на проекта не трябва да се дава ход:

"Така изготвеният и представен проект на Закон за консулското съдействие и консулските услуги не може да даде отговор на много от практическите въпроси в областта на консулското съдействие. В този вид не може да осъществи целите, поради които вероятно е замислен. Предвид на което не следва да му се дава ход и трябва да се преработи основно."

По този повод преди малко изпратих следния имейл до редактора на сайта на БДД и до самото БДД:

"Здравейте г-н Николов,
 
С интерес прочетох критичния коментар на БДД по проекта за закон за консулското съдействие и консулските услуги, публикуван в Портала за обществени консултации: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=844
.
 
Предполагам Ви е известно, че консулският проект е включен в законодателната програма на 20.02.2013 г. - осем дни преди края на обявения срок за публично обсъждане, 28.02.2013. Случайно да знаете кога и от кого ще бъдат разгледани и обсъдени публикуваните коментари?
 
Благодаря предварително.
 
С уважение,
Рени Стоянова, преводач

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/128

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 7, 2013 5:28 PM.

ПИСМО ДО ДИРЕКЦИЯ "ИНФОРМАЦИЯ И СИТУАЦИОНЕН ЦЕНТЪР" КЪМ МВнР С КОПИЕ ДО КО И ПРАВНАТА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪНШНО was the previous entry in this blog.

МОЙ КОМЕНТАР ПОД СТАТИЯ В "СЕГА" is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.