МОЙ КОМЕНТАР ПОД СТАТИЯ В "СЕГА"

| No Comments | No TrackBacks

Статията е със заглавие

Кабинетът иска дипломите да се заверяват само в МОМН

http://www.segabg.com/article.php?id=639679#id_4535386


А това е моят коментар:

Идеята е обсъжда
на и във форума на преводаческите агенции през
януари т.г.:
http://www.peticiq.com/forum/32093/start/6625

Не е лошо легализирането на дипломите да става в МОНМ. Още по-добре
ще бъде да изпълнят и т. 8 от Пла
на
за намаляване регулаторната тежест:


"т. 8
Изработване на нова, отговаряща на съвременните условия нормативна
уредба, уреждащ статута на преводачите в България и преводаческата дейност


Описание на проблема:
Остаряла нормативна база, която не отговаря на съвременните обществени
отношения в областта на преводаческата дейност."Какво означава, че няма време да осъществят планираното? Ако не успеят
сега, какво пречи следващите да продължат
започнатото? Освен ако ...?
Ами да, освен ако няма приемственост! Според мен, това е основният проблем -
липсата
на приемственост.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/129

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 7, 2013 5:30 PM.

КРИТИЧЕН КОМЕНТАР НА БДД ПО КОНСУЛСКИЯ ПРОЕКТОЗАКОН was the previous entry in this blog.

ПИСМО ОТ КО, ПОЛУЧЕНО НА 07.03.2013 И МОЙ ОТГОВОР ОТ СЪЩИЯ ДЕН С КОПИЕ ДО ВАП is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.