МВнР писмо № 13ПР-427 до МС

| No Comments | No TrackBacks

Писмо от МВнР до МС с копие до собственика на "Софтис" в стил "каквот' си баба знае, това си баба бае".  Предистория: Г-н Х. Стоянов подава сигнал за корупция през ноември 2012. Какво правят корумпираните в такива случаи? Първо се правят, че не забелязват сигнала, за да спечелят някой и друг месец отсрочка - този етап вече мина. После се гаврят и унижават човека, който е подал сигнала, за да се обезвери и откаже или пък, ако се окаже по-боен, да тръгне да ги съди - сега сме на този етап. Познайте какво ще направи собственикът на "Софтис"! Подсказвам лекичко: няма да се откаже...

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

ПОСТОЯНЕН СЕКРЕТАР


Изх.13ПР-427/25.03.2013 г.
На Ваш изх.625/13

ДО
Г-ЖА СОНЯ БОЖИКОВА
НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "ПРИЕМНА"
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ


КОПИЕ: ДО
Г-Н ХАРАЛАМПИ СТОЯНОВ
Ул."Георги Бакалов"17, вх. 7, ет. 1, ап.80
E-mail: harry@softis.comУВАЖАЕМА ГОСПОЖО БОЖИКОВА,

Във връзка с подаден сигнал за корупция от страна на г-н Харалампи Стоянов бихме желали да Ви уведомим за следното:
Въведените с заповед 95-00-152/2012 г. нови изисквания при възлагане извършването на официални преводи е продиктувано от: липсата на правила и регламентация за контрол върху качеството на извършваните преводи, наличие на много оплаквания за некачествени преводи, отправени директно към Министерството, както и от заведени съдебни дела за некачествени преводи, произвели тежки последици върху правните и имуществени интереси на ползвателите на преводите, както и върху дейността на самите преводачи. Наред с това, преводите на официални документи и книжа произвеждат действие и в чужбина и представят България в много области на обществения и стопанския живот, култура, образование, наука, здравеопазване, индустрия, инвестиции, участие в европейски и световни проекти и т.н. За това, като начин за контрол върху преводите, Министерство на външните работи разработи и прие мерки за гарантиране качеството на преводаческите услуги, въведени в типов договор за възлагане на официален превод и списък на необходимите документи за сключване на договор за превод. Конкретните мерки се отнасят до осигуряване на техническите и човешките ресурси за гарантиране качеството на преводите, проследимост на преводаческата услуга, отговорност за точността, пълнотата и оформлението на преводите, надеждни комуникации и техническо оборудване за извършване на преводите и др. Такива мерки вече са наложени като добри практики в преводаческия бизнес в редица държави-членки на ЕС и са в основата на Европейския стандарт EN 15038:2006, възприет и от България като стандарт БДС Ей 15038:2006.

Важно е да се отбележи, че съгласно чл. 2а, ал. 1 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на други книжа", който цитирате Министерство на външните. Работи, сключва договори за възлагане извършването на преводи на официални документи в отношения на принципа на свободно договаряне. Въведените със Заповед 95-00-152/ 2012 г. изисквания следва да се прилагат единствено и само от фирмите, сключили договори с Министерството за предоставяне на преводачески услуги. Решението за това дали фирмата да сключи или не, договор е изцяло нейно и МВнР няма правомощията и не задължава никоя от тях да сключва договор за превод на официални документи.

Също така, бихме желали да Ви информираме, че цитираната в писмото заповед, вече беше обжалвана пред компетентните съдебни власти, като в определението (1134 от 24.012013 г.) на Върховния административен съд, един от посочените мотиви, за отхвърляне на жалбата като неоснователна е именно липса на нормативно вменено задължение на Министъра на външните работи да удовлетворява заявени искания от страна на преводаческите агенции, а напротив, касае се за отношения на свободно договаряне и независимо от това, че едната страна е публично-правен субект, не може да се приеме, че заповедта представлява властническо волеизявление с непосредствен ефект върху правната сфера на трети лица.

София, 25.03.2013 г.

25.03.2013 г.

(Печат: Министерство на външните работи, Република България)
(Подпис, не се чете)
Иван Сираков
Постоянен секретар
[Вярно с електронно подписания оригинал]

София 1113, гл. "Александър Жендов" 2, тел. 870 32 08, факс 870 З4 28
e-mail: ivan.sirakov@mfa.bg

Източник:
http://www.softisbg.com/my_first_blog/-pismo-no-13pr-427-do-ms.html


П.П. Отговор на питанката:
 


... но няма и да се съди с тях :)

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/178

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 28, 2013 3:43 PM.

Външно призна, че събира такси извън закона was the previous entry in this blog.

ЕДНА ЖУРНАЛИСТКА ОТ НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ МИ СЕ ОБАДИ is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.