До КО, 25.05.2015

| No Comments | No TrackBacks
Subject:  до г-н Лашев
Date:  Mon, 25 May 2015 16:55:50 +0300
From:  Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: consular@mfa.bg, GIS@government.bg, primeminister@government.bg


До: г-н Р. Лашев, директор на КО към МВнР
Копие до: МС на РБ

Уважаеми господин Лашев,

Благодаря за копието от Ваш отговор изх. №15ПР-966 (дата липсва) до г-жа Соня Божикова, н-к "Приемна" в Администрацията на МС.

За съжаление, отново сте изпратили некомпетентен и безотговорен отговор.

Първо,  написали сте, че МВнР "инициира създаването на Междуведомствена работна група за изготвяне на нов нормативен акт, уреждащ статута и дейността на преводачите", сякаш не знаете, че МВнР не може да инициира междуведомствена група. Моля, прочете чл. 24 от Устр. правилник на Министерски съвет.

Второ, написали сте, че сте се консултирали с несъществуващи организации - "Агенцията на преводачите" и "Съюза на преводаческите агенции". Специално за СПА -  имаше едно такова съюзче, създадено от няколко софийски агенции през 2012 г., за да участва в съдебния фарс с обжалването на заповедта на бившия външен министър, което после изчезна от публичното пространство.

Трето, написали сте, че изработвате "законопроект, свързан със спецификата на консулската дейност, където ще бъде регламентиран и статута на преводача и преводаческата дейност", сякаш не знаете, че преводите не са консулска дейност. Моля, прочетете международната Виенска конвенция за консулските отношения, в сила за България още от 1989, както и информацията на сайта на вашето Министерство:
"Какво НЕ могат да направят за Вас консулските служители зад граница: -
Моля, не повтаряйте грешката на бившия външен министър, който настояваше да се прокара подобен законопроект, твърдо убеден, че дирекция КО на МВнР е орган, който извършва консулски услуги, вж. чл. 2 от правното недоразумение, наречено Проект на закон за консулското съдействие и консулските услуги: http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=3066

По онова време в Устройствения правилник на МВнР наистина пишеше, че КО извършва консулска дейност, но след това УП беше изменен и този текст отпадна. Отпадна и Консулският проектозакон, след като беше подложен на унищожителна критика, най-вече от Българското дипломатическо дружество: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=844.

В писмото Ви няма нито дума за остарелия и незаконосъобразен псевдо правилник за легализациите. От 2-3 години си пишем на тази тема. Няма ли кой най-сетне да изпрати в архив това правно недоразумение? То не става за нищо друго. Като го държите, се подигравате не само на преводачите (Вие тях така и така ги нямате за хора) и не само подвеждате, обърквате и ограбвате потребителите на официални преводи с незаконна такса за "заверка" на подписа на преводача в нарушение на ЗННД, но изразявате и неуважение към:
-  г-н Константин Пенчев, Омбудсман на РБ, който още в доклада си за 2013 г. препоръча незаконосъобразният "правилник" за легализациите да бъде отменен в кратки срокове, а практиката по неприсъствена заверка на подписите на преводачите от цялата страна - прекратена;
- членовете на Комисията за защита на конкуренцията, които също остро разкритикуваха любимия Ви "правилник" за легализациите в Решение  № АКТ-964-16.07.2014;
- съвременното българско и европейско законодателство.

Такова грозно неуважение подхожда само на бандити, а не Вас, уважаеми г-н Лашев, и не на уважаваното ни МВнР.

С уважение,
Ренета Стоянова, преводач
http://rennie.blog.bg/***

Блог: http://rennie.blog.bg/

Имейл: rennie@softisbg.com

Моб. тел.: 0888 60 90 72

Стац. тел.: 052 988 600


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/600

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on May 26, 2015 8:05 PM.

От КО, 21.05.2015 was the previous entry in this blog.

Разговор във фейсбук със собственици на ПА, 20.06.2015 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.