От КО, 21.05.2015

| No Comments | No TrackBacks
Това е копие от писмо до Администрацията на Министерски съвет. Г-ж Соня Божикова беше помолила КО да отговори на въпроса за работата на междуведомствената работна група. Датата 21.05.2015 е взета от щемпела върху пощенския плик, тъй като КО редовно пропуска да напише дата върху уж официалните писма, които пише във връзка с преводаческите проблеми.


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ


ДИРЕКЦИЯ "КОНСУЛСКИ ОТНОШЕНИЯ"


Изх. № 15ПР-966


ДО АДМИНИСТРАЦИЯТА НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НА ВНИМАНИЕТО НА Г-ЖА

СОНЯ БОЖИКОВА-НАЧАЛНИК

ОТДЕЛ „ПРИЕМНА"

На Ваш № 2711/12/04.05.2010 г.

КОПИЕ: РЕНЕТА ТОДОРОВА СТОЯНОВА

гр. Варна 9010

ул."Г. Бакалов" 17, вх.7, ет. 1, ап. 80

фирма за преводи „Софтис"


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,


В отговор па писмо № 2711/12 от 04.05.2015 г. постъпило в „Приемната" на Министерския съвет, относно Ваше запитване по преписка № 2711/2012, бихме искали да Ви уведомим за следното:

Както вече Ви информирахме, Министерство на външните работи инициира създаването на Междуведомствена работна група, която да подготви проект на нов нормативен акт, уреждащ статута и дейността на преводачите. Изготвеният първоначален проект на нормативен акт е съгласуван с компетентните дирекции на Министерството на външните работи, както и бяха проведени срещи и консултации с представителите на Агенцията на преводачите и Съюза на преводаческите агенции. Те изразиха скептични виждания за възможностите за трайното решение на проблема, поради противопоставянето на различни интереси на държавните институции и браншовите организации.

Законопроектът бе представен на Нотариалната камара, Министерството на правосъдието и Агенцията по вписванията. Впоследствие Министерството на правосъдието и Агенцията по вписванията представиха писмени бележки по законопроекта, в които изразиха отрицателни становища по предложенията на Министерството на външните работи.

При това състояние се налага промяна в досегашните действия на Министерството на външните работи, като понастоящем изработваме нов законопроект свързан със спецификата на консулската дейност, където ще бъде регламентиран и статута на преводача и преводаческата дейност.


София,

С уважение,

ДИРЕКТОР:

РАКОВСКИ ЛАШЕВ

(Щемпел: Вярно с електронно подписания оригинал

(Печат на Министерство на външните работи, Дирекция „Консулски отношения")


(Пощенско клеймо на плика: София 1040, 21.05.2015)


***


Сканиран оригинал на писмото: http://www.peticiq.com/forum/32093/start/15100#15116Блог: http://rennie.blog.bg/

Имейл: rennie@softisbg.com

Моб. тел.: 0888 60 90 72

Стац. тел.: 052 988 600No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/599

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on May 26, 2015 7:56 PM.

До КО, 30.04.2015 was the previous entry in this blog.

До КО, 25.05.2015 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.