До КО, 30.04.2015

| No Comments | No TrackBacks
Subject:  2 въпроса - за нарушаване конв. за апостила и за резултат работа междуведомствената група
Date: Thu, 30 Apr 2015 16:08:43 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: consular@mfa.bg, priemna@justice.government.bg, pr@justice.government.bg, GIS@government.bg, primeminister@government.bg, prevodi_spb@mail.orbitel.bg, office@bgtranslators.org, press@president.bg, ms_priemna@government.bg, info@mfa.bg, Consular@mfa.bg, ILD@mfa.bg, vap@prb.bg, delovodstvo@ombudsman.bg, gledam@bnt.bg, info@dnes.bg, office@kanal3.bg, newsroom@bnr.bg, hristobotev@bnr.bg, veselinova@legalworld.bg, dnevnik@dnevnik.bg, news@blitz.bg, society@segabg.com, npetrov@trud.bg, duma_infcenter@abv.bg, reporteri@trud.bg, news@bnews.bg
ДО: Дирекция КО на МВнР
КОПИЯ ДО: други институции, медии

Уважаеми служители от КО,

Днес се навършват 14 години, откакто България нарушава Хагската конвенция за апостила заради един остарял и незаконосъобразен псевдо правилник за легализациите. От 2-3 години си пишем на тази тема. Няма ли кой най-сетне да изпрати в архив това правно недоразумение? То не става за нищо друго.

Моля също така за информация, докъде стигна работата на междуведомствената група, която се инициира по времето на министър Вигенин? От година и половина се получават уверения, че работи. Няма ли вече резултат?

С уважение,
Ренета Стоянова, преводач
http://rennie.blog.bg/


ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Линк към статията "Кой още не е разбрал, че Правилникът за легализациите е отменен още през 2001 г. от Конвенцията за апостила?"
2. Линк към цялата ми кореспонденция с КО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Статия "Кой още не е разбрал ..." http://www.vlastta.com/displaynews/65499


ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ДИРЕКЦИЯ "КОНСУЛСКИ ОТНОШЕНИЯ" В МВнР - ОТ 27.08.2012 г. ДО 16.08.2014 http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/-2001.html
***


Блог: http://rennie.blog.bg/

Имейл: rennie@softisbg.com

Моб. тел.: 0888 60 90 72

Стац. тел.: 052 988 600
No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/598

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on May 26, 2015 7:50 PM.

Най-важните моменти от Решение на Комисията за защита на конкуренцията № 964 от 16.07.2014 г. was the previous entry in this blog.

От КО, 21.05.2015 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.