29.09.2015 До апел. пр. Лещаков от ВТАП - молба за уточнение по постановлението му

| No Comments | No TrackBacks

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Subject:

моля за уточнение 1755/2014 на ВТАП 18.09.2015

Date:

Tue, 29 Sep 2015 16:22:52 +0300

From:

Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>

Organization:

Softis

To:

ap_vt@vt.prb.bg, vkp@prb.bg, office_gp@prb.bg, prb@prb.bg, prbcont@prb.bg, priemna@justice.government.bg, vss@vss.justice.bgДО: Г-Н Д. ЛЕЩАКОВ, ВТАП

КОПИЕ ДО: ВКП, ПРБ, МП, ВСС

УВАЖАЕМИ ПРОКУРОР ЛЕЩАКОВ,

Благодаря за изпратеното копие от постановление по служебна проверка, която сте извършили. Моля за уточнение по следното:

1. По Преписка № 1755/2014 на ВТАП. Бихте ли ме уведомили по какъв повод е образувана преписката през 2014 г.?

2. По Преписка № 2140/2015 на ОП-Плевен във вр. с Преписка № 6989/2014 на РП-Плевен. Постановили сте, че потвърждавате постановление на окръжния прокурор (стр. 1 и стр. 2). Изпращам възражения с молба да вземете отношение по тях.

3. По Преписка № 3624/2013 на РП-Плевен, по която е образувано ДП № Д-2924/2013. Написали сте, че на 10.07.2015 следователят е приключил разследването с писмено мнение за прекратяване по чл. 243, ал. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК (липса на престъпление). В самото постановление от 24.07.2015 г. обаче е посочено друго основание за прекратяване - по чл. 243, ал.1, т. 2 (недоказаност на обвинението) Не е фактическа грешка, защото тезата за недоказаност на обвинението се среща и в текста - „да подкрепят обвинителната теза", „за да бъде повдигнато обвинение срещу св. Станимир Кожухаров или друго физическо лице или лица. Предвид това досъдебното производство следва да се прекрати, поради недоказаност [на обвинението]". Изпращам възражения и искания по постановлението за прекратяване от 24.07.2015 с молба да вземете отношение и по тях.

4. По т.нар. множество жалби от пострадалата (майка ми, 82 г.) и от дъщеря й (аз).

Това е недоразумение, което ни притеснява, затова моля да уточните какво имате предвид под "множество жалби". Аз разговарях с деловодството на Прокуратурата в Плевен. Казаха ми, че всяко напомняне за липса на отговор се счита за нова жалба. Разбрахме се при напомняне изрично да пишем "Това не е нова жалба". Налага се да напомняме, защото чакаме отговори от месеци - аз на мое писмо от 10.12.2015 (приложено в препис), майка ми - на 8 нейни за периода 13.03.2015-24.06.2015. Другото недоразумение, което ни притеснява, е твърдението Ви, че в "огромен брой жалби е изразено несъгласие и възмущение" от какво ли не, в т. ч. от "нежеланието на прокурори да възприемат тезата на жалбоподателите за доказаност на извършени престъпни деяния." Моля да цитирате поне едно наше твърдение, което считате, че представлява "теза на жалбоподател за доказаност на престъпление".

5. Написали сте, че постановлението Ви "би могло да бъде обжалвано". Бихте ли уточнили при какви условия и от кого?

6. Написали сте "При несвовременно подаване на жалба, преписките на РП и ОП гр. Плевен да бъдат върнати на ОП". Бихте ли уточнили какво имате предвид под "несвоевременно подаване на жалба"?

С  УВАЖЕНИЕ,
РЕНЕТА ТОДОРОВА СТОЯНОВА

ЕГН **********
ВАРНА 9010
УЛ. 'Г. БАКАЛОВ' 17 ВХ.7 АП. 80
ТЕЛ. МОБ. 0888 60 90 72
ТЕЛ. СТАЦ. 052 988 600ПРИЛОЖЕНИЯ  3 бр. съгл. текста:
1. Възражения по П
реписка № 2140/2015 на ОП-Плевен във вр. с Преписка № 6989/2014 на РП-Плевен

2. Възражения и искания по Преписка № 3624/2013 на РП-Плевен, по която е образувано ДП № Д-2924/2013

3. Препис от мое писмо до пр. Маркович от 10.12.2014, оставено без отговор.

 

-

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/665

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 24, 2016 11:28 PM.

09.09.2015 До Адм. р-л на ОП-Плевен - възражения по постановлението на окр. пр. Снежана Георгиева was the previous entry in this blog.

10.12.2014 Писмо до пр. Маркович от РП-Плевен is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.