10.12.2014 Писмо до пр. Маркович от РП-Плевен

| No Comments | No TrackBacks

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Изпратено на хартия с нотариално заверени подпис и съдържание. Тук за пръв път поставям въпроса за престъплението на нотариус Иванов №007. И до днес, 24.03.2016, отговор не е получен, макар че се молих за отговор последователно и на ОП-Плевен с писмо от 23.08.2015, и на ВТАП - на 06.10.2015, и на ВКП - на 29.11.2015. Гробна тишина.

Р. Стоянова

Сканирано копие от оригинала - текстът е само на лицевата страна: стр.1-лице, стр.1-гръбстр.2-лицестр. 2-гръбстр.3-лице,  стр.3-гръбстр.4-лице, стр.4-гръб

 

ДО ПРОКУРОР ИВЕТА МАРКОВИЧ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА

ГР. ПЛЕВЕН

Копие: До Окръжна прокуратура, гр. Плевен

Копие: До Прокуратура на РБ, гр. София

ОТ: РЕНЕТА ТОДОРОВА СТОЯНОВА

ЕГН **********

ул. "Георги Бакалов" 17, вх.7, ет. 1, ап. 80

гр. Варна 9010

моб. 0888609072

стац. 052988600

email: rennie@softisbg.com

ОТНОСНО: ИМОТНА ИЗМАМА

За незапознатите - измамата накратко

Измамник прилъгва 80-годишна жителка на Варна (майка ми) да му подпише пълномощно за 3 дка, дописва още 50, прави нескопосна заверка в с. Гороцвет, Разградско, снабдява се с невалидни преписи от решения на поземлена комисия от ОС "Земеделие" - Д. Митрополия и намира нотариус да изповяда две сделки с нередовните документи (3 дка + 50 дка, за които майка ми има нотариални актове). Продава 3-те дка на земевладелец, а 50-те - на майка си, която бързо ги препродава. 7-8 месеца след измамата кметът на Гороцвет е осъден за над 100 неприсъствени заверки на подписи и освободен от длъжност (приложени: присъда и мотивация)

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАРКОВИЧ,

С настоящето Ви напомням, че майка ми все още очаква отговор на две нейни ръкописни писма до Вас - от 02.07.2014 и от 10.10.2014 (приложени), а синът ми - отговор на „Искания, възражения и бележки съгл. чл. 229, ал. 2 от НПК" (приложено).

Освен това Ви уведомявам, че няма нищо сложно в случая, който смятате за много сложен. Не може земя с нотариален акт да се продава с препис от решение на поземлена комисия, а точно това е станало. Майка ми има нотариални актове и за двата си поземлени имота, а земите й са продадени с преписи от решения на ПК. Нотариалните актове продължават да са у нея.

Ако не разбирате какво означава това, представете си как утре пак някой хитрец изважда преписи от същите решения и отново продава същите имоти. После трети, четвърти. И пак, и пак. Ясно е, че така не може. И законът казва същото - вж. чл. 586, ал. 4 от ГПК.

Така че измамата вече е ясна. Време е да се повдигне обвинение. Не знам по кой член, знам само, че измамата е плод на групови пропуски и грешки, както следва.

Обяснения за това как е станала имотната измама

Г-н нотариусът е удостоверил погрешно собствеността върху имотите с решения на поземлена комисия вместо с нотариалните им актове. Тук е ключът към разкриване на измамата.

Решенията, с които погрешно е удостоверена собствеността, не са били вписани в службата по вписванията, защото са от 1994 и 2000 г. Трябва да знаете, че само решения, издадени след 2001 г. се вписват в службите по вписванията.

Преди да се впише нов акт за собственост (нотариален), задължително се проверява дали предишният е вписан. Аз не знам точно чие задължение е тази проверка. От службата по вписванията твърдят, че е на нотариуса, но може да се окаже, че е и на двамата - и на нотариуса, и на съдията по вписванията.

Изискването за вписване първо на невписаните актове, е уредено в чл.

586, ал. 4 от ГПК: "Когато документът за собственост на праводателя не е вписан [решенията на ПК в случая], нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан."

Това означава, че при изповядване на сделка с решение на ПК отпреди 2001 г., първо се вписва решението и чак тогава - нотариалният акт. Точно по този начин една наша роднина наскоро продаде малко земя - първо вписаха решението и чак след това - нотариалния акт.

В случая с измамата на майка ми г-н нотариусът е забравил да впише решенията. Съвсем отскоро, от 07.11.2014 г., Правилникът за вписванията е изменен така, че нотариусите изрично са задължени да представят списък с всички документи, приложени към нотариалния акт, който предстои да се впише, с цел избягване на пропуски от този вид. През март 2013, когато е станала измамата, все още не е имало такова изискване и нашият нотариус е направил грешка. И не само тази (прилагам писмо до Нотариалната камара за грешките на г-н нотариуса). Може грешките му да са били неволни, но е факт, че е направил доста.

Службата по земеделие не е трябвало да издава преписи от решения на ПК. Не знам измамникът как им е обяснил, защо са му трябвали преписи от решения на ПК. Може да е излъгал, че майка ми си е изгубила решенията и че няма други документи за собственост освен решения на ПК. Разговарях с г-жа Якимова, н-к ОСЗ-Д. Митрополия и с една служителка, която не се представи по име. Оправдават се, че не знаели за нотариалните актове на майка ми. Не се сетили да проверят в службата по вписванията. Не забелязали, че в пълномощното никъде не пише приносителят да е упълномощен за получаване нa преписи от документи за собственост. Могли са поне да го попитат: „Откъде е взето описанието на имотите в пълномощното, щом бабата си е загубила документите?", но и това не се сетили. И отгоре на всичко, издали единия препис, без да разполагат с оригиналното решение - по собственото им признание. И то точно решението за големия имот - 50-те дка арендувана земеделска земя! Обяснението им беше, че понеже през 1994 г. не били имали консумативи, издали на хората само по едно решение и не оставили за себе си (за архива на службата по земеделие). На въпроса, как така са издали препис от липсващ оригинал, нали на преписа по принцип винаги пише „Вярно с оригинала", не можаха да дадат смислен отговор.

Всъщност те са забравили да поставят печата „Вярно с оригинала" върху преписа на големия имот (50 дка) - този, чийто оригинал не съхраняват. Писали са, че е препис от Решение №7000 от 1994 г. и са направили следното:

- променили са целия състав на комисията - преписът съдържа пет имена, представени като членове, заседавали на 30.11.1994 г.;

- написали са под имената им "Забележка: Към 30.11.1994 г. състава на ОСЗ/ПК е бил друг.", сякаш това решава проблема;

- оставили са документа без подписи - нито са описали подписите на членовете на комисията от 1994 г., нито сегашните пет члена са се подписали; съгласна съм с обясненията им, че не могат да се подпишат, защото ще възникне нов документ, който ще подлежи на обжалване пред Районен съд-Плевен в 14-дневен срок, но това не решава проблема;

- променили са названието на службата - през 1994 г. не е имало "Служба по земеделие", а „Поземлена комисия";

- забравили са да поставят дата на заверката на преписа (и на двата преписа)

- забравили са да пишат „Издава се по повод заявление вх. № еди-кой си от тази и тази дата, за да послужи пред (нотариус, примерно)"

- забравили са да поставят печат „Влязло в сила" (и на двата преписа).

Писах им да погледнат чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 13а, ал.5 от ЗВСВГЗГФ. И на двете места пише, че само влязлото в сила решение удостоверява правото на собственост и има силата на констативен нотариален акт за собственост върху имота.

Не ги обвинявам в злоумишлени действия, може да са допуснали грешките неволно, но обстоятелството, че са допуснали доста грешки, е факт.

Отделно, че са издали техническа характеристика за горския имот (имотът от 3 дка е от Горския фонд), от която по нищо не личи, че е горски. Могли са да опишат месторастенето, както са направили за сечта в същия имот 7-8 месеца по-рано, но не са го направили. Могли са поне да кажат на измамника да отиде в Лесничейството да извади една таксационна характеристика. В самото решение пише, че „скиците и таксационните характеристики на имотите [от Горския фонд] представляват неразделна част от решението."

Непълната техническа характеристика на свой ред е довела до грешки при издаване на удостоверението за данъчна оценка, където имотът е записан направо като земеделска земя. Грешката е пренесена механично чак в нотариалния акт на г-н нотариуса.

Аз разговарях с лесовъда, отговорен за сечта. Той е брат на измамника. От него получих допълнително 24 бр. документи за въпросния горски имот, сред които и писмо от РИОСВ - Плевен, в което пише, че този имот попада в защитена зона от европейската еко-мрежа НАТУРА 2000. След голата сеч през лятото на 2012 г. е трябвало да бъде залесен с бяла топола, черна топола и бяла върба. Лесовъдът каза, че нищо такова не е направено, мястото е напълно обезлесено и вероятно вече е разорано. Препоръките на РИОСВ били само на хартия, никой нищо не контролирал.

В службата по вписванията не са оказали никакъв контрол. Разговарях с тях. Твърдят, че не са били длъжни, че правилното оформяне на документацията е задължение на нотариуса. Помолих ги да ми изпратят заверени копия от двете декларации по чл. 264, ал. 1 от ДОПК, внесени с нотариалните актове на 14 и 18 март 2013, но ми отказаха с аргумент, че декларациите не подлежат на вписване и затова не могат да ми изпратят копия. Същевременно от варненската служба по вписванията ме информираха, че без никакъв проблем предоставят копие от декларацията по ДОПК на страната по сделката. Не е изключено в плевенската служба да не разполагат с две оригинални декларации по ДОПК, затова да отказват. Както знаете, майка ми е подписала декларации само за една сделка - две декларации по ДОПК и една по ЗННД. И г-н следователят е установил същото. В двете нотариални дела е налична само едната декларация по ДОПК (оригинал и копие), заверена от бившия кмет под номер 5. Нашият адвокат, който се яви като повереник на майка ми на предявяване на разследването в Плевен на 13.10.2014, е попитал г-н следователя дали сте изискали от службата по вписванията - гр. Плевен двете декларации по чл. 264, ал. 1 от ДОПК. Отговорът е бил отрицателен. Г-н следователят не се е сетил да ги изиска, Вие също не сте го упътили, а това е важно.

Накратко. Имотната измама е осъществена благодарение на пропуски и грешки от страна на г-н нотариуса и службата по земеделие - Д. Митрополия, евентуално и службата по вписванията в Плевен. Тези важни моменти при осъществяването на измамата досега не са влезли в полезрението на разследващия орган, а трябва. Не е изключено и друг път да е прилаган същият номер - продажба с препис от решение на ПК на поземлен имот, за който има надлежно вписан нотариален акт. За щастие, от 07.11.2014 г. Правилникът за вписванията е променен така, че да се пресекат подобни опити за злоупотреба.

ПРИЛАГАМ: 1) и 2) [стр. 1 и стр. 2] ръкописни писма от майка ми до Вас, оставени без отговор;

3) писмо от сина ми до Вас, оставено без отговор („Искания, възражения и бележки съгл. чл. 229, ал. 2 от НПК"); 4) мое писмо до Нотариалната камара от 26.11.2014 за грешките на г-н нотариуса; 5) присъдата на бившия кмет на с. Гороцвет, Разградско - Иван Станчев Димитров (потвърдена е и на 2-ра инстанция) и 6) мотивите към присъдата.

МОЛЯ да получа от Вас: 1) заверено копие от „Писмо от д-р Костадинка Крумова - психиатър и Румяна Георгиева- клиничен психолог", приложено към материалите по досъдебното производство и 2) заверено копие от „назначена и извършена съдебно-медицинска експертиза" на майка ми, съгл. текста на Постановлението Ви от 30.10.2014 - уведомявам Ви, че такава не е извършвана.

С уважение: [на ръка: три имена и подпис]

гр. Варна

Дата: [на ръка: 10.12.2014] [нотариална заверка на подпис и съдържание]

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/666

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 24, 2016 11:39 PM.

29.09.2015 До апел. пр. Лещаков от ВТАП - молба за уточнение по постановлението му was the previous entry in this blog.

14.10.2014 ИСКАНИЯ, ВЪЗРАЖЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ СЪГЛ. ЧЛ. 229, АЛ. 2 ОТ НПК is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.