26.11.2014 До Нотариалната камара

| No Comments | No TrackBacks

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с Нотариалната камара

 

-

Изпратено на хартия с приложени две папки с копия от двете нотариални дела на Иванов №007. Заведено под номер 951/27.11.2014. Без отговор и до днес, 25.03.2016.

Сканирана първата страница с щемпел и вх. номер от Нот. камара

ПРЕПИС!

 

ДО НОТАРИАЛНА КАМАРА

ГР. СОФИЯКОПИЕ: МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ГР. СОФИЯОтн. Молба за коментар по две нотариални дела СПЕШНО!

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,Изпращам Ви копия от две нотариални дела от март 2013 г., по които майка ми е била продавач чрез пълномощник, с молба за писмено становище дали всички документи са били напълно изрядни и дали наистина от формална и законова страна не е имало пречки да бъдат сключени сделките, като имате предвид, че част от документите, приложение в оригинал към първото дело от 14.03.2013 г., са били фотокопирани и приложени към второто - от 18.03.2013 г., а са налични и други неизправности.

За изясняване на обстоятелствата, прилагам копия от двете нотариални дела и кратки обяснителни бележки-впечатления.Получаването на делата

На 02.10.2014 г.* посетих кантората на нотариус Иван Иванов №007 в гр. Плевен и с изрично пълномощно, нотариално заверено в гр. Варна, където живея, поисках и получих копия от двете нотариални дела. Докато нотариус Иванов подреждаше и номерираше копията преди заверката им, имах възможност да разгледам двете папки с оригиналните дела и забелязах, че не всички документи са оригинални, но чак като се прибрах в гр. Варна, обърнах внимание на текста „вярно с оригиналите" в заверката на нотариус Иванов.

*Забележка: В оригиналното писмо, изпратено с куриер до Нотариалната камара, е допусната техническа грешка в последната цифра на годината, като погрешно е изписано „2013". Вярната дата е посочената тук - 02.10.2014 г.

Впечатление от делата

И двете сделки през март 2013 г. са изповядани без представяне на последния документ за собственост - нотариален акт в случая. Склонна съм да приема, че нотариусът не носи вина за това обстоятелство, тъй като може да е бил подведен от пълномощника и няма как да е знаел, че майка ми има два нотариални акта, издадени въз основа на решения на ПК и надлежно вписани - единият в Сл. по вписванията към РС-Плевен през 1999 г., а другият - в Сл. по вписванията-Плевен към АВ през 2006 г. Майка ми е единствен собственик.

Сделките са изповядани с преписи от предшестващи документи за собственост на наследници - решения на ПК от 1994 и 2000 г., сякаш оригиналните документи за собственост са били изгубени и решенията са били единствените и най-последни документи, легитимиращи продавача като собственик на продаваните имоти. Майка ми не е изгубила оригиналите и може би никога нямаше да разберем, че всичките й земи в плевенско са продадени, ако не беше едно анонимно обаждане по телефона.

Преписите са издадени, въпреки че пълномощното не дава право за искане и получаване на преписи от оригиналните документи за собственост.

По двете сделки са налични само три оригинални документа, подписани от майка ми в дома й в гр. Варна - пълномощно (1 брой), декл. по чл. 264 от ДОПК (1 брой) и декл. по чл. 25 от ЗННД (1 брой).

Пълномощното, доколкото това може да бъде наречено пълномощно, е заверено от кмета на някакво разградско село, а упълномощителят (майка ми) живее в гр. Варна и е 81-годишна. Тя е с тежки костни деформации, призната от ТЕЛК инвалидност още от 2002 г. и от години не е пътувала извън Варна, но съм склонна да приема, че нотариус Иван Иванов №007 не е можел да знае това и не е бил длъжен да се свърже лично с нея.

Селото, където е заверено пълномощното, е доста отдалечено от гр. Варна - около 120 километра по пътя Варна - Русе, встрани от главен път.Заверката на подписа в пълномощното носи номер 2 от 12.02.2013, а на съдържанието на пълномощното - номер 2-А от същата дата.

Във второто дело номерът на заверката на съдържанието на пълномощното е променен от №2-А на №3 при запазена дата.

Промененият номер на заверката на съдържанието (№3) е вписан на три места по второто дело - първо в молбата до нотариуса „да бъдем приети и след като направим волеизявление" и т.н., после на първата страница на самия нотариален акт и накрая при описанието на представените документи за съставяне на акта. Посочвам това обстоятелство, защото г-н нотариусът обяснява променения номер със случайна, еднократна техническа грешка, допусната от секретарката му.

Промененият номер на заверката на съдържанието на пълномощното съвпада с номера на кметската заверка на декларацията по ЗННД, която носи именно този същия номер на заверка от тази същата дата - №3 от 12.02.2013 г.

Декларацията по ЗННД, чийто номер на заверка съвпада с променения номер на заверката на съдържанието на пълномощното, не е приложена към второто дело (липсва).

Към второто дело е приложено фотокопие от пълномощното, като това фотокопието е направено по такъв начин, че последният му ред е отрязан наполовина и номерът на заверката на съдържанието му не се вижда. Може да е станало случайно, но това са документи все пак. Не смятам, че е редно при документи за прехвърляне на собственост да липсва или да бъде скрит (отрязан от копирен апарат) важен реквизит, който служи за идентифициране на документа, легитимиращ представителната власт на пълномощника.Към двете дела е приложена една-единствена декларация по ДОПК (оригинал и фотокопие), заверена от кмета на разградското село под номер 5.

Към второто дело е приложена нотариално заверена в Разград декларация от кмета, с която същият декларира, че е извършил заверка само на пълномощно с рег. №2 от 12.02.2013, без да споменава никаква заверка на съдържанието, нито брой имоти, нито дали подписалата се е присъствала на заверката. Датата на тази декларация е 24.04.2013 г. - повече от месец след изповядване на двете сделки с кметското пълномощно.

Впечатление от първото дело - 14.03.2013

Имотът е горски, попада в защитена зона, част от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. През лятото на 2012 г. в него е извършена гола сеч. РИОСВ-Плевен е издало предписание за залесяване с изрично посочени три специални дървесни вида. По принцип имотите в защитени зони не се продават лесно, защото върху тях има много ограничения. В нот. акт по покупко-продажбата на този имот липсва подобна информация, а от приложените по делото 15 листа нито един не е издаден от горска служба.

Този горски имот е продаден без таксационна характеристика (описание на растителните видове), която е неразделна част от решението, наред със скиците - така е записано в самото решение, приложено към делото.

Към нотариалния акт е приложено фотокопие от решение на поземлена комисия, заверено от зем. служба, като датата на заверката липсва.

В нотар. акт от 14.03.2013 г. това фотокопие е описано като оригинал, при това с променено заглавие на документа, а именно:

"При съставяне на акта се представиха следните документи: 1. Решение №С100 на поземлена комисия на гр. Долна Митрополия [г-н нотариусът е пропуснал да напише годината на издаване на решението] за възстановяване [оттук нататък следва изцяло погрешно изписване на заглавието на документа] право на собственост на земи в съществуващи и възстановими стари реални граници."

Истинското название гласи: „за възстановяване на собствеността върху отнети гори и земи от Горския фонд по Закона за възстановяване на собствеността върху гори и земи от Горския фонд (ЗВСГЗГФ)]".

В нотариалния акт има грешка в един от номерата за идентификация на имота - вместо "подотдел 3/у" е написано "подотдел 1/у".

Нот. акт е подписан от пълномощника на продавача в качеството му на „ПРОДАВАЧ: [следват трите му имена и подпис]", като липсва каквото и да е указване, че това не е самият продавач, а пълномощникът му. По същия начин е подписана и молбата до нотариуса - направо от „ПРОДАВАЧА" .

Впечатление от второто дело - 18.03.2013

Към нот. дело е приложен препис на Решение №7000 от 1994 г., в което:

- съставът на комисията е променен - преписът съдържа пет имена, представени като членове, заседавали на 30.11.1994 г.; непосредствено под имената им се намира "Забележка: Към 30.11.1994 г. състава на ОСЗ/ПК е бил друг."

- липсва описание на подписите на членовете на комисията от 1994 г., не са се подписали и петте изброени поименно членове - мястото за петте подписа е оставено празно;

- названието на службата е променено - през 1994 г. не е имало "Служба по земеделие", а „Поземлена комисия";

- липсва дата на заверката на преписа.

Изброените пропуски не са по вина на нотариуса. Говорих с н-к Сл. земеделие Д. Митрополия, г-жа Якимова, която ми каза, че не разполагат с оригиналното решение, затова са издали този т.нар. препис. Г-жа Якимова няма юридическо образование и вероятно не може да бъде държана отговорна за допуснатите документни пропуски.

Но смятам, че г-н нотариусът е трябвало да огледа компетентно всички представени документи, в т.ч. и този - все пак с него се удостоверява собственост върху около 50 дка арендувана зем. земя.

Във второто дело този препис е описан като оригинален документ в два броя (решенията по начало са издадени на два листа с един и същи номер от една и съща дата), както следва: "При съставянето на акта се представиха следните документи: 1. Решения №7000/1994 по преписки 7778/1992г. на ОСЗГ-Д.Митрополия [малка грешка в абревиатурата на службата по земеделие - в преписа не пише ОСЗГ, а само ОСЗ]".

В нот. акт нотариусът е сбъркал номера на един от съседните имоти - написал е 071031 (нива на Тодорка Стефанова Неновска, съседен имот на имота от 5 дка в решението). На три други места - в Решението, в скиците и в нотар. акт от 1999 г. този номер е 071021.

Очаквам Вашето писмено становище по въпросa дали всички документи са били напълно изрядни и дали наистина от формална и законова страна не е имало пречки да бъдат сключени сделките. Надявам се въпросите да бъдат разгледани от Съвета на нотариусите в началото на декември т.г., както бях уведомена от Вас по телефона.

Ако е необходима допълнителна информация, не се колебайте да ме потърсите - на разположение съм по всяко време.

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова [подпис]

ЕГН **********

ул. "Георги Бакалов" 17, вх.7, ет. 1, ап. 80

гр. Варна 9010

моб. 0888609072

стац. 052988600

email: rennie@softisbg.com

гр. Варна

26.11.2014 г.

-

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с Нотариалната камара

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/668

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 25, 2016 12:20 AM.

14.10.2014 ИСКАНИЯ, ВЪЗРАЖЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ СЪГЛ. ЧЛ. 229, АЛ. 2 ОТ НПК was the previous entry in this blog.

Нотариус Иванов №007 е можел да предотврати имотната измама is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.