Тълкувателно решение № 148 от 10.XII.1986 г., ОСГК, докладчик Соломон Розанис

Начало на блога

Обратно към Признаване на наследствено правоприемство по съдебен ред

.

Публикувано в този блог на 05.06.2024

Р. Стоянова

.

Тълкувателно решение № 148 от 10.XII.1986 г., ОСГК, докладчик Соломон Розанис
Върховният съд, ОСГК, за да се произнесе, съобрази:
1. Според чл. 48 ЗН наследството се придобива с приемането му. Приемането произвежда действие от откриване на наследството независимо от начина и от момента на приемането. При всички случаи приелият наследството е наследник от датата на откриване на наследството.

.

Следователно с брат ми сме собственици от 15.03.2017 г., а не от 2020, както се опитват да ме убедят АВп, съдиите по вписванията към РС-Плевен и Предс. на РС-Плевен в качеството ѝ на контролен орган по ЗСВ. 

Признати сме по съдебен ред за собственици в равни дялове по наследство от майка ни Йорданка Дикова Найденова, ЕГН 3301064135, починала на 15.03.2017 - Решение от 18.02.2019 г. по гр.д. № 1718/2018 на РС-Плевен, в сила от 16.04.2020, отбелязано по вписаната ни искова молба в 6-мес. срок по чл. 115 ЗС (уважен иск по чл. 108 ЗС за ревандикация на наследствените ни имоти). Наследственото ни правоприемство обаче не е отразено по персоналните партиди на страните по делото, затова от недостоверните справки, публично достъпни в ЕПЗЕУ, по никакъв начин не може да се направи връзка между нас и майка ни - "продавачката" Йорданка Дикова Найденова, ЕГН 3301064135, която - според справките - уж била продала всичките си ниви в плевенско на 18.03.2013. От справките човек лесно може да се заблуди, че нашият пряк праводател и предишен собственик на наследствените ни имоти уж бил Ивайло Бировски - един от ответниците ни по делото, с което ревандикирахме наследствените си имоти, и че уж той ни бил прехвърлил имотите - кога и как? - заедно с тежестите на КПКОНПИ върху тях. Положението нямаше да е толкова неприятно, ако поне бяха заличили тежестите на КПКОНПИ, както трябва, но в СлВп-Плевен и това не са направили. По две от партидите на имотите ни възбраната на КПКОНПИ продължава да тежи, а исковата молба на Комисията тежи и по петте. Тежестите стоят незаличени и в обезпечителната заповед за налагане на възбраната на електронен носител, както и в исковата молба на КПКОНПИ за отнемане на стотици имоти на Бировски, сред които и нашите наследствени ниви. Заради неразбориите в СлВп-Плевен, нашите чисти от всякакви тежести наследствени имоти са застрашени от изнасяне на публична продан по ДОПК и отнемане в полза на държавата.  

 

.

Начало на блога

Обратно към Признаване на наследствено правоприемство по съдебен ред


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2769

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.