Тълкувателни решения

Начало на блога

Този материал е част от Съдебна практика от интерес за нашия случай на имотна измама

-


Тълкувателно решение № 1 от 30.10.1998 г. на ВКС по тълк. н. д. № 1/98 г., ОСНК - Относно понятието "големи размери".

1. При определяне квалифицираните признаци "големи размери" и "особено големи размери" за различните видове престъпления, ако друго не е посочено в закона, критерият е паричната равностойност на предмета на престъплението, която надхвърля седемдесет, съответно сто и четиридесет пъти установената в страната минимална работна заплата.
2. При заместване на предмета на престъплението, за да се приложи смекчената наказателна отговорност, левовата му равностойност трябва да се определи по по-високия размер - към момента на извършване на престъплението или към момента на заместването.

(през 2013 МРЗ е била 310, 310 х 70 = 21 700, а нашите ниви по СТЕ са стрували 35000 лв, т.е. над 70 пъти повече, бел. моя)

-

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 07.10.2002 Г. ПО Н. Д. № 2/2002 Г., ОСНК НА ВКС

Публикувано: Бюлетин на ВКС, кн. 6 от 2002 г.
ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОНЯТИЕТО ЗА ДОПУСНАТИ НА ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО, СЪОТВЕТНО НА ПОЛИЦЕЙСКОТО ПРОИЗВОДСТВО НАРУШЕНИЯ НА ПРОЦЕСУАЛНИТЕ ПРАВИЛА, КОИТО ДАВАТ ОСНОВАНИЕ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ДЕЛОТО НА ПРОКУРОРА

"Съдилищата често допускат грешка, като връщат делото на прокурора за отстраняване на нарушения при събиране на доказателствените материали. Тази практика води до неоснователно възстановяване на отменената вече възможност съдът, в полза на една от бъдещите или вече конституираните страни в съдебния процес, съответно във вреда на друга, да преценява пълнотата на събраните на предварителното производство доказателства. Докато прокурорът, разполагайки с правомощието по чл. 236, ал. 1, т. 2 НПК, може, като се позове на допуснатото процесуално нарушение от посочената категория, да констатира, че от него е последвала непълнота на доказателствата, и да върне делото на следователя, за съда процесуалните последици от същия вид нарушения следва да се сведат само до изключване на ненадлежно събраните доказателства от доказателствените материали, които могат да се ползват при постановяване на присъдата. Естествено няма никаква пречка необходимите процесуални действия при спазване на правилото по чл. 114 НПК да бъдат извършени законосъобразно в хода на съдебното следствие, като доказателствата бъдат надлежно събрани по искане на страните или по почин на съда, когато това се налага за разкриване на обективната истина."

-

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 3/2012 от 29 ноември 2012 на ОСГК към ВКС На отмяна по реда на чл.537, ал.2 ГПК подлежат само констативни нотариални актове, с които се удостоверява право на собственост върху недвижим имот, не и тези удостоверяващи сделки, с които се прехвърля, изменя или прекратява вещно право върху недвижим имот.
    ОСОБЕНО МНЕНИЕ на 5 върховни съдии: Нотариалните актове за сделки също би трябвало да подлежат на отмяна по чл. 537, ал. 2 ГПК (правилно, бел. блогър).

.

Тълкувателно решение № 11/2012 от 21.03.2013 Нотариалният акт по чл. 587 ГПК не се ползва с материална доказателствена сила по чл. 179, ал. 1 ГПК, т.к. не е официален свидетелстващ документ (ами какъв е? диспозитивен ли? тълкуването е неубедително, защото в чл. 179, ал. 1 не става дума нито за свидетелстващ официален документ, нито за диспозитивен официален документ, а просто се дава ясна дефиниция за официален документ)

Официален документ

Чл. 179. (1) Официален документ, издаден от длъжностно лице в кръга на службата му по установените форма и ред, съставлява доказателство за изявленията пред него и за извършените от него и пред него действия.

    

-

 

Тълкувателно решение № 4 от 14.03.2016 г. на ВКС по тълк. д. № 4/2014 г., ОСГК - http://www.vks.bg/talkuvatelni-dela-osgk/vks-osgk-tdelo-2014-4-reshenie.pdf
 
1. Относно цената на някои искове.
2. Относно установителните и ревандикационните искове за собственост.
3. Относно допустимостта на някои искове за собственост.


       

-

Тълкувателно решение № 5/2014 г. от 12.12.2016 г. на ВКС, ОСГТК (за съдържанието на пълномощното) В пълномощното за сделка не е задължително да се пишат имотът, цената и купувачът Задължително е само да бъде спазена формата на упълномощаване - със заверка на подписа и съдържанието. В нашия случай не е спазена именно формата на упълномощаване

 

.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1817

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.