ТР 6/2013 от 14.03.2014 на ОСГТК-ВКС, т. 5: възбраната върху чужд имот (уж, б.м.) не поражда правно действие спрямо действителния собственик

Начало на блога

Това ТР е част от съдебната практика на тема Съдебни произнасяния, застрашаващи правната сигурност и от Тълкувателни решения

.

 Съгл. ТР 6/2013 от 14.03.2014 на ОСГТК-ВКС: "Когато имотът е собственост на трето лице, възбраната няма да породи действие спрямо него, тъй като в нотариалните книги по партидата му няма да има никакво вписване." (да, така е, в нашите персонални партиди няма никакви тежести на КПКОНПИ, както няма и в персоналната партида на майка ни - нашата пряка праводателка по наследство и единствената предишна собственичка на наследствените ни имоти -вж нашите Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба). Съдиите от ВКС много добре са обяснили, че "Когато имотът в действителност не е собственост на ответника по обезпечението, извършените от него разпоредителни сделки с чужд имот ще бъдат непротивопоставими на действителния собственик. По тези съображения, в обезпечителното производство е безпредметно да се изследва собствеността на имота, върху който се иска налагане на възбрана."

    Върховните съдии обаче не са се сетили за три досадни, да ги наречем, подробности.
    Едната е, че ПВп забранява вписване на каквото и да било по персонални партиди на лица, които не са собственици (чл. 36, ал 1 ПВп: "В партидната книга се нанасят последователно накратко, под името на всеки собственик и на определената за него страница, извършените вписвания, отбелязвания и заличавания, които се отнасят до него" - до собственика!) ВКС лекичко са заобиколили тази разпоредба, като са написали, че възбраната се вписва по "партидата на длъжника", но в ПВп няма партиди на длъжници, там има само и единствено партиди на собственици. Не за пръв път ВКС се произнася по такъв, не особено добре обмислен, начин - вж пример № 10пример № 11, пример № 12, пример № 23 и пример № 30, както и статията Законотворчество зад гърба на Народното събрание", в. Труд, 14.01.2016, в която се казва: "чрез новия инструмент на задкулисието - лобистите [...] вече имат механизъм за заобикаляне на законодателя. Посредством тълкувателната дейност на Върховния касационен съд и чрез правото да сезират Конституционния съд от името на ВКС кукловодите на съдия №1 могат да видоизменят почти всеки законодателен акт на парламента. Това, освен че става далеч от погледа на обществото заради сложността на правната материя и липсата на прозрачност в работата на ВКС, струва далеч по-евтино на лобистите, на които не им се налага да търсят подкрепа сред депутатите и министрите, ако под тяхно влияние са Панов и част от подопечните му върховни съдии."
        Другата е, че възбраненият имот може да бъде продаден на търг, без действителният собственик въобще да разбере или пък да разбере, когато вече е късно и имотът е придобит от купувача по давност, която е пет години при търговете по ГПК, а по ДОПК - само една (има такава съдебна практика - вж темата Купувачът придобива имота, дори длъжникът да не е бил собственик - чл. 239, ал. 2 ДОПК). ВКС не са засегнали този въпрос, т.к. са разсъждавали само върху момента на налагане на възбраната. Тогава наистина "възбраната няма да породи действие спрямо него (само към момента на налагането ѝ, б.м.), тъй като в нотариалните книги по партидата му няма да има никакво вписване". Но по-късно? По-късно действителният собственик като нищо може да изгуби имота си! Особено, ако е поземлен. Ако не е поземлен, а представлява жилище и действителният собственик си живее в него, има шанс да разбере при описа на имота, който се извършва преди изнасянето му на търг. Тогава съдебният изълнител звъни на вратата и казва "Идвам да опиша имота!", а действителният собственик ахва: "Ама как така?" и тръгва да обжалва. Но ако имотът е нива в плевенско, а действителният собственик живее в гр. Варна, няма никакъв шанс да разбере. И то не само защото живее далече, а най-вече защото при опис на нива никой не звъни на вратата, нито обикаля нивята. Описва се направо по документи. Такъв е и нашият случай. Аз разбрах за възбраната на КПКОНПИ по партидите на Бировски от имотните партиди на наследствените ни ниви. За имотните партиди ВКС постоянно изтъква, че са помощни и нямат никакво правно значение. А-а, нямат, нямат, ама добре, че са те, иначе няма как да научи човек, че са му възбранили имота по някоя от милионите персонални партиди - в този смисъл е и особеното мнение на 18 върховни съдии по т.5 от ТР 6/2013 от 14.03.2014, което напълно споделям:
    "Допускането на обезпечение чрез налагане на възбрана върху чужд имот не удовлетворява интереса на кредитора, защото създава привидност докато трае процеса, че изпълнението на решението е обезпечено, а че обективно това не е така, ще се установи когато вече не може да се наложи адекватно обезпечение. Същевременно чрез налагане на възбрана върху имот, който не принадлежи на длъжника се влияе неблагоприятно върху гражданския оборот. Действително вписването се извършва по персоналната система все още, но се изготвят и временни имотни партиди с оглед преминаване към реалната система след въвеждане на единен кадастър за територията на цялата страна. Кога ще стане това не се знае, но към същият момент също ще има вписани възбрани. Извършващият справката за тежести върху имота по партидите не би се интересувал по коя система е вписана възбраната. Затова считаме, че на пети въпрос следваше да се даде отговор в смисъл: по искане за допускане на обезпечение чрез налагане на възбрана съдът извършва формално ограничена проверка за принадлежността на правото на собственост въз основа на писмените доказателства, представени в производството по молбата за обезпечение."
        Третата досадна подробност е, че ако действителният собственик се разпореди с възбранения имот чрез разделянето му на два, възбраната, респ. ИМ, не може да се заличи върху стария (бившия), т.к. той вече не съществува в кадастъра. В нашия случай, например, една от 4-те ни наследствени ниви, възбранени през 2019 по партидите на Бировски, които никога не са били техни собственици (майка ни е единственият предишен собственик - вж Решение от 18.02.2019 по гр.д. № 1718/2018 на РС-Плевен, в сила от 16.04.2020), е разделена на две през 2021 от действителните собственици - ние с брат ми. Беше с площ 43,8 дка. Имаше кадастр. идентификатор 68607.213.1 (стар номер 213001) и помощна имотна партида № 21374 в СлВп-Плевен. Ние сме си вписали договора за доброволна делба в СлВп-Плевен на 10.05.2021. Партидата на разделената нива е закрита същия ден. Всичко е точно. През 2023 г. обаче, съдията по вписванията разпорежда заличаване тежестите на КПКОНПИ върху разделената нива, без да съобрази, че тя вече не съществува в цялост (няма я в правния мир), понеже действителните собственици са я разделили - вж съдебната практика на тема Вписванията, отбелязванията и заличаванията върху несъществуващи в правния мир имоти не произвеждат правно действие. Съдиите по вписванията мълчат по въпроса за заличаването върху несъществуващата в правния мир бивша нива от 43,8 дка, а той е много интересен. Направо си плаче за тълкувателно решение.

 

.

Начало на блога

Това ТР е част от съдебната практика на тема Съдебни произнасяния, застрашаващи правната сигурност и от Тълкувателни решения

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2763

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.