Пример №23 за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Пример № 23

Лица: Десетки съдии от ВАС и ВКС

Документ: Тълкувателно постановление №1 от 29.09.2016 на ВАС и ВКС

Тема: Административните съдилища могат да решават граждански дела и обратното.

-

В Тълкувателно постановление №1 от 29.09.2016 на ВАС и ВКС се казва, че ако административен съд реши гражданско дело или обратното, решението ще породи правни последици. Нямало било значение кой съд решава, нито по кой закон, понеже цялото съдебно войнство представлявало единна и целокупна съдебна власт, пък и било много трудно да се различи кое дело е административно, кое - гражданско и кое - наказателно (това последното, за наказателното, не го пише в ТП-то, но се подразбира).

Особено мнение на няколко върховни съдии (браво на тях!):

-

Граждански са всички правоотношения, регулирани с метода на равнопоставяне на субектите на отношението. Не са граждански, а са държавноправни /административни, финансови и т.н./правоотношенията, регулирани с метода на власт и подчинение на субектите на отношението. Гражданските дела се разглеждат по реда на ГПК, наказателните по реда на НПК, а административните по реда на АПК и ДОПК.

-

Статия и анонимни коментари в "Правен свят", 05.10.2016:
-

Да попитам - ако прокурорът внесе обвинителен акт в административния съд и административния съдия наложи наказание, то това ще е присъда, която ще е валидна, ако в срок не бъде жалена?
-

Да внасяме искови молби за развод пред Адм съд -ако мине номера-мине, ако не мине-ще препратят. Защото СРС е претрупан.

-

С това т.нар. тълкуване "умниците" прецапаха на бос крак през цялата правна теория и практика от 1878г. до днес.

-

Така се дава правна възможност да се договори разглеждането на гражданско или административно дело в разрез със закона и не само това, а и съдебният му акт да поражда правно действие аналогично с това на допустимите и законосъобразни съдебни актове.

-

Съдилищата нямат право да тълкуват ясни и категорични правни норми ,а трябва да ги прилагат както са написани.Считам ,че е недопустимо чрез тълкуване да се заобикалят буквата и духа на закова като се откриват едни странни пътища за злоупотреба с права.

-

Не мога да разбера защо трябва с Тълкувателни решения да се разясняват класически правни постановки, които би трябвало да са ясни на всеки завършил право /дори и влезлите с тройка/. Явно нивото толкова е паднало, че ВКС се вижда принуден да създава "бастуни", че да не се вижда колко сме куци.  

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/816

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.