Пример № 30 от списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Пример № 30

Лица: Трима върховни съдии

Документ: Определение на ВКС № 1060, София, 21.11. 2015 г.

Тема: Оспорване на нот. акт за продажба чрез пълномощник - баща на малолетно дете

-

"съдът съдейства на гражданските правоотношения, като постановява охранителен акт, който не подлежи на обжалване и може да бъде оспорен с иск от трети лица, когато са накърнени техни права (чл. 537, ал. 2 ГПК) и от прокурора, когато е накърнен обществен интерес и е нарушен чл. 537, ал. 3 ГПК."

 

Коментар. Чл. 537, ал. 3 от ГПК няма как да бъде нарушен. Този член оправомощава прокурора да предявява искове за отменяне на охранителни актове, постановени в нарушение на закона: "Прокурорът може да предяви иск за отменяне на издадения акт, когато е постановен в нарушение на закона."

-

 

По-нататък в същото Определение на ВКС:

       "Нарушенията на процедурата [...] - неспазване на местна компетентност, както и неспазване на правилата за издаване [...], биха довели до недопустимост респ. незаконосъобразност [...], но не и до [...] невалидност. Когато такива актове са влезли в сила, те пораждат правни последици."

     Коментар. Според върховните съдии, недопустимите актове, щом  са влезли в сила, са валидни и пораждат правни последици. И незаконосъобразните актове, щом  са влезли в сила, също са валидни и пораждат правни последици. Въпросът е, какви ли правни последици пораждат недопустимите и незаконосъобразните актове?

 

-

 

 

Отговор. Недопустимите и незаконосъобразните актове пораждат също такива правни последици, разбира се - недопустими и незаконосъобразни. За върховните съдии обаче това е въпрос от изключително голяма сложност, на който биха могли да отговорят след години - евентуално. Засега са ни приготвили следното умно заключение:

И знаете ли защо не може? Ами защото до отмяната им, незаконните наредби са пораждали правни последици! Без значение, че правните последици от незаконните наредби са били също незаконни!

     Това означава, че ако аз например реша да търся компенсация за вреди от държавата заради незаконния Правилник за легализациите, заверките и преводите, върховните съдии категорично ще попарят надеждите ми за справедливост (линк към моя блог за преводаческите проблеми: http://rennie.blog.bg/ и линк към постиженията в борбата срещу незаконното регулиране на преводаческата дейност от страна на МВнР, започнала през 2012 и все още незавършила - пиша това на 20.11.2016: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-86.html) Не че съм тръгнала да съдя държавата, де! Аз съм противник на идеята да съдиш държавата, защото на практика осъждаш сънародниците си, а не държавата. Държавата плаща вредите от бюджета, т.е. от нашия джоб, а не от джоба на виновниците и после въобще не се сеща да предяви т.нар. реверсивен иск срещу виновниците.  

 

-

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/843

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.