Пример № 30 от списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Пример № 30

Лица: 75 върховни съдии от ВАС (32 от тях с особено мнение)

Документ: Тълкувателно решение № 2 от 27.06.2016 на ВАС

Тема: Не се полага обезщетение по ЗОДОВ за вреди от незаконни постановления, наредби и тарифи

-

      Според установената съдебна практика, влезлите в сила  недопустими и неправилни актове пораждат правни последици до отмяната им.            

          Какви ли правни последици пораждат недопустимите и неправилните актове?

        Същите, разбира се - недопустими и неправилни (незаконосъобразни). За върховните съдии обаче този въпрос е от изключително голяма сложност. Биха могли да го разгледат след години - евентуално. Засега са ни приготвили умното тълкувание, че обезщетение за вреди от незаконни наредби не може да се търси по ЗОДОВ.

      Хубавата новина е, че 32 съдии са на особено мнение, т.е. не са съгласни.

        И аз не съм съгласна, но мен, обикновения гражданин, никой ме пита. Затова си пиша в този блог.

     За мен тълкувателното решение на ВАС означава, че ако аз например реша да търся компенсация за вреди от държавата заради незаконния Правилник за легализациите, заверките и преводите, върховните съдии категорично ще попарят надеждите ми за справедливост (линк към моя блог за преводаческите проблеми: http://rennie.blog.bg/ и линк към постиженията в борбата срещу незаконното регулиране на преводаческата дейност от страна на МВнР, започнала през 2012 и все още незавършила - пиша това на 20.11.2016: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-86.html) Не че съм тръгнала да съдя държавата, де! Аз съм противник на идеята да съдиш държавата, защото на практика осъждаш сънародниците си, а не държавата. Държавата плаща вредите от бюджета, т.е. от нашия джоб, а не от джоба на виновниците и после въобще не се сеща да предяви т.нар. реверсивен / регресен иск срещу виновниците.  

 

        

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/843

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.