Вписванията, отбелязванията и заличаванията върху несъществуващи в правния мир имоти не произвеждат правно действие - извадка от съдебна практика

Начало на блога

Обратно към Съдебна практика: съдии по вписванията и служители на Агенцията по вписванията или към  Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба.

 .

     В нашия случай съдиите по вписванията към РС-Плевен са разпоредили заличаване тежести на КПКОНПИ върху несъществуващ в правния мир имот. Несъществуващият имот е наша наследствена нива с площ 43,8 дка, разделена на две с вписан на 10.05.2021 договор за делба между нас с брат ми, с кадастрален идентификатор 68607.213.1, който не съществува от 10.05.2021 насам, когато на новите два имота са дадени кадастр. идентификатори, производни от този, и с имотна партида 21374, закрита на 10.05.2021 при разделянето на имота, като същия ден са открити две нови партиди за новообразуваните два имота.

.
    Тази извадка от съдебна практика е изпратена на 29.03.2024 г. до Председателя на РС-Плевен, в качеството ѝ на контролен орган по чл. 80, ал. 1, т. 8 ЗСВ („Председателят на районния съд ръководи и контролира работата на съдиите по вписванията") с молба за становище, дали заличаването на тежестите на  КПКОНПИ върху несъществуващия от 10.05.2021 г. имот е произвело правно действие. (Предс. на РС-Плевен още не е дала становище, бел. блогър, 05.06.2024).

.


Определение № 458/16.07.2010 г. по т.д. № 928/2009 г. на ВКС
     Казус. През 2007 г. фирма разделя собствен парцел от 2 дка на два по един. След разделянето му е наложена възбрана върху целия парцел от 2 дка. През 2008 фирмата-собственик на двата парцела се снабдява с чисто УВТ и продава единия на друга фирма. Впоследствие, ЧСИ обявява за продан целия имот от 2 дка. Фирмата, закупила единия от новообразуваните парцели, предявява иск на осн. чл.440 ал.1 вр. с чл.124 ал.1 ГПК. Съдът трябва да реши, дали продаденият имот е възбранен.
         1-ва инстанция, РС-Трявна: възбранен е
         2-ра инстанция, ОС-Габрово: не е възбранен.
        ВКС: и двата новообразувани имота не са възбранени: „За да бъде противопоставима вписаната възбрана на взискателя в хипотезата на два недвижими имота, образувани чрез разделяне на недвижим имот с различни номера, площ и граници, е необходимо възбраната да е вписана върху новообразуваните недвижими имоти." (аналогично, в нашия случай - за да бъде валидно заличена възбраната, е необходимо да се отбележи по двата недвижими имота, образувани от разделения, бел. блогър)
.
Определение от 14.07.2017 по ч. гр.д.№ 2400/2017 на ВКС
     Казус. НАП иска да впише възбрана върху несъществуващо право на строеж, съдията по вписванията отказва, ОС-Пловдив потвърждава отказа, ВКС не допуска: "Съдът е приел, че предмет на постановлението по чл. 121, ал.1 ДОПК е налагане на възбрана върху право на строеж, каквото, видно от твърденията на самия жалбоподател ТД на НАП, не съществува в правния мир, тъй като не е учредено от собственика на процесния имот. Прието е, че съдията по вписванията не може да проверява материалната законосъобразност на актовете, подлежащи на вписване, както и принадлежността на
имуществото, предмет на обезпечението, към патримониума на длъжника, но от това не следва, че може да се вписват актове за несъществуващи права или права върху несъществуващи имоти. [...] индивидуализацията на имота следва да отговаря на действителното, фактически съществуващото положение към момента на вписването на възбраната, за да е ясно за взискателя и третите лица точно кой имот е възбранен, тъй като възбраната обезпечава, както интересите на взискателя, така и сигурността на гражданския оборот. " (аналогично, в нашия случай - имот 213001 с площ 43,8 дка и кадастр. идентификатор 68607.213.1 не съществува в правния мир към момента на искането за заличаване на тежестите на КПКОНПИ по него; индивидуализацията на имота следва да отговаря на действителното, фактически съществуващото положение към момента на заличаване на тежестите, за да е ясно за третите лица и най-вече за публичния изпълнител в бъдеще, кой точно имот е освободен от тежестите, тъй като освобождаването от тежести обезпечава не само интересите на действителните собственици, но и сигурността на гражданския оборот, бел. блогър)
.
Определение от 18 юли 2019г. по в.гр.д. №196/2019г. на ОС-Шумен, в сила от 24.10.2019 г.
     Казус. Възбранен имот от около 15 дка е разделен на два, след което е наложена нова възбрана върху двата новообразувани имота. "Именно поради разделянето на възбранения имот, впоследствие е била наложена нова възбрана върху двата новообразувани имота, която формално да отрази тежащата възбрана върху новите имоти /доколкото предходната върху имота преди разделянето му не е била заличавана/." (и в нашия случай предходната възбрана върху имота преди разделянето също не е била заличена, но официално не е била налагана нова възбрана върху новообразуваните, само софтуерно е пренесена по партидите на новообразуваните имоти, без никой от СлВп-Плевен да уведоми кредитора КПКОНПИ, бел. блогър)
.
Решение от 11.02.2022 по дело №2746/2021 на Административен съд - Бургас, в сила от 10 март 2022 г. (това решение не е за вписванията в имотния регистър, но е много показателно, че щом имотът не съществува, даже в данъчното отказват да го обработват)
     Казус. Съдът потвърждава отказ на старши експерт да открие данъчна партида за недвижим имот с проектен кадастрален идентификатор поради това, че имотът все още не съществува в правния мир, а тепърва предстои да възникне. „В случая по делото се установи и не се спори, че по отношение на описания в декларацията по чл.14 от ЗМДТ от 29.09.2021г. имот, същият все още не съществува в правния мир. Налице е проект за обособяването му, като процедурата е останала незавършена. Щом като декларираният пред Община Бургас имот не съществува в правния мир, то правилно и само на това основание е следвало да бъде постановен отказ за обработка на декларацията, както е сторило и длъжностното лице."
.
Решение от 07.09.2022 по ВГД № 343/2020 на СГС (произнасяне след връщане от ВКС, където е било решено на 07.01.2020 г по ГД № 3439/2018 г )
     Казус. Иск по чл. 440 ГПК от купувач на ателие в сграда, върху правото на стоеж на която е била наложена възбрана. ВКС се произнася, че „на поставения конкретно в случая правен въпрос за [...] валидното правно действие на наложени възбрани върху право на строеж на сграда, в която се намира процесния недвижим имот (ателие В7) към датата на отчуждаването му - 08.12.2009 година в полза на ищеца - приобретател, по време когато правото на строеж е реализирано и тези възбрани запазват ли автоматично действието си върху самостоятелните обекти в сградата след трансформирането на правото на строеж в право на собственост [...]следва да се отговори в смисъл, че [...] възбраната е наложена на обект , който не съществува към момента на вписването и [...] налагат връщане на делото за ново разглеждане от въззивния съд , друг състав "
        СГС - при новото разглеждане в друг състав: "с оглед разясненията, дадени с Решение № 133 от 07.01.2020 г., постановено по ГД №3439 по описа за 2018 г. на ВКС, след като възбраните от 2007 г. не отговарят на изискванията по чл. 26, вр. чл. 24, вр. чл. 6, ал. 1, б. „в" от ПВп, същите не са валидно наложени, респективно не са породили правните последици, към които са насочени, а именно да запазят недвижимия имот (Ателие В7) на длъжника в неговия патримониум" (аналогично в нашия случай - след като заличаването на възбраната е върху имот, който не съществува към момента на заличаването, то не може да породи правните последници, към които е насочено, а именно да освободи недвижимия имот от вещната тежест, бел. блогър)
.
Определение от 21.02.2024 по гр д. № 3211 от 2023 на ВКС
     Казус. През 2009 г. фирма купува имот от друга фирма. Издадено е УВТ, че имотът е освободен от възбрана, но през 2011 заличаването на възбраната е прогласено за нищожно. Имотът е продаден на търг, а купувачът - отстранен. През 2024 г. Министерство на правосъдието окончателно е осъдено, като работодател на съдията по вписванията, да плати на ищеца към 100 000 лв. щети:

          „с договор за покупко-продажба от 15.12.2009г. „ИТ Интелект" ООД, [населено място] е придобил от „А. Иженеринг" ООД собствеността върху недвижим имот, представляващ двустаен апартамент [...] към датата на сделката описаният имот е бил свободен от тежести, съгласно удостоверение на АВ, а вписаната по отношение на апартамента предходна възбрана от 10.09.2008г. във връзка с издадена на 08.09.2008г. в полза на М. М. обезпечителна заповед срещу „А. Иженеринг" ООД е била заличена на 08.12.2009г.,като заличаването е сторено по разпореждане на В. С. - съдия по вписванията към АВ. Констатирано е, че с влязло в сила съдебно решение, постановено от СРС 29 състав по гр.д.№17696/2011г., заличаването на възбраната е прогласено за нищожно като постановено в противоречие със закона. [...] дружеството е било отстранено от имота [...] Изложени са съображения, че липсват доказателства заличаването на процесната възбрана да е било сторено умишлено, по смисъла на чл. 203, ал. 2 КТ, от съдията по вписванията." (и в нашия случай съдията по вписванията едва ли е действала умишлено, като е заличавала тежести по несъществуващ имот, но понеже и на нас ни издават справки, че възбраната е заличена по новообразуваните два имота, което не е вярно, се опасявам от бъдещи усложнения и неприятности, бел. блогър. 07.06.2024)

-

Начало на блога

Обратно към Съдебна практика: съдии по вписванията и служители на Агенцията по вписванията  или към  Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба.

 

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2734

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.