Лучников, 1999 - Целта на вписването е да създаде правна сигурност

Начало на блога

Този материал е част от раздел Вписване, отбелязване и заличаване в преходния период от поименната (персоналната) към поимотната (реалната) система на вписване и от раздел Нотариално производство - правила и пропуски

.

Целта на вписването е да създаде правна сигурност

-

Из паметната реч на Светослав Лучников пред НС на 286-то заседание, 16.07.1999 г.

 

-

 

Източник: Стенограма на 286-то заседание на НС, 16.07.1999

-


СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа! Целта на вписването не е само да регистрира транслативната сделка, а първата основна цел на вписването е да създаде правна сигурност. Аз ви казах, господин Трендафилов го каза и именно затова го репликирам, че маса комисии са издавали за едни и същи имоти по няколко решения. Ако ние с всяко едно от тези решения сега започнем да продаваме тези имоти, може да си представите какъв невъобразим хаос ще се получи.

-

Затова аз държа решението да има значение на констативен акт за собственост само ако бъде вписано. Това няма да създаде никакви затруднения, но в края на краищата ще създаде една правна сигурност, за да може да се избегне анархистичното разпореждане по няколко пъти с един имот, което прави дори самите актове не надеждни.

-

Ако аз съм един банкер и идвате при мен да ми ипотекирате имот само въз основа на едно решение, аз няма да ви приема ипотеката, защото не съм сигурен дали наистина ипотекирате моя имот или всеки един друг може да дойде да се намеси. Аз даже ако купувам един имот само въз основа на решение, ако съм добросъвестен, много ще се замисля дали да го купя, защото много ще се замисля дали това е надежден документ за собственост.

-

Моля ви, приемете това, което съм предложил - вписването да бъде задължителен елемент, за да може решението да има характер на констативен нотариален акт. Благодаря ви."

-

Забележка. Предложението на покойния вече г-н Лучников "вписването да бъде задължителен елемент" е било прието. Всички решения на поземлени комисии, издадени след 2001 г., се вписват при самото им издаване, а по-старите задължително се вписват при изповядване на сделка, по-точно ПРЕДИ изповядване на сделка, съгл. чл. 586 ал. 4 от ГПК, в сила от 2008 г.: "Когато документът за собственост на праводателя не е вписан, нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан."

 

-

 

И днес обаче, в края на 2016 г.,  още се срещат нотариуси, които не са разбрали, че решенията на поземлените комисии подлежат на вписване преди издаване на нотариалния акт за покупко-продажба.  Един такъв нотариус например е Иванов №007 от Плевен. С изказването му пред журналистката Валя Ахчиева можете да се запознаете тук

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/856

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.