Купувачът придобива имота, дори длъжникът да не е бил собственик - чл. 239, ал. 2 ДОПК

Начало на блога

Обратно към Съдебна практика: съдии по вписванията и служители на Агенцията по вписванията или към  Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба.

.

Тази тема е индиректно свързана с вписванията чрез ТР 6/2013 от 14.03.2014 на ОСГТК-ВКС

.

Решение от 10.11.2009 г. по гр. д. № 2053/2008 на ВКС  В това решение ВКС се произнася по въпроса, защо не е налице противоречие между чл. 239, ал. 2 ДОПК (купувачът придобива имота, дори длъжникът да не е бил собственик) и чл. 17, ал. 3 от Конституцията (частната собственост е неприкосновена)

.


РЕШЕНИЕ № 13 от 13 октомври 2012 г. по конституционно дело № 6/2012 г., (Обн., ДВ, бр. 82 от 26.10.2012 г.) Тук Конституционният съд казва: "Идеята за правовата държава по чл. 4, ал. 1 от Конституцията предполага законовите норми да не си противоречат, да създават единна система от ясни правила, да не създават несигурност сред адресатите си с възможността да бъдат различно интерпретирани и съответно - прилагани.(изпълнителното производство по ГПК и ДОПК е противоречиво, особено в частта за публичната продан - по ГПК, ако длъжникът не е собственик, и купувачът не става, а по ДОПК купувачът придобива имота, дори длъжникът да не е бил собственик)
.

Решение от 18.07.2016 по възз. гр. дело №261/2016 на ОС-Ямбол (окончателно)  Жалбата на третото лице Д.П. е процесуално недопустима (понеже не е било във владение в деня на налагане на възбраната. Въобще не разглеждат дали третото лице е собственик. Направо го отрязват. Ей-това ни гласят и на нас!)  
.

Решение на № 12/13.10.2016 г. по к. д. № 13/2015 г. (обн., ДВ, бр. 83/2016 г.) Тук Конституционният съд казва: "Върховенството на правото е най-значимото и влиятелно постижение на конституционната мисъл. Както смисълът така и структурата на основните закони на демократичните държави въплъщават този принцип. Върховенството на правото е основополагащата концепция, върху която се изгражда и крепи зданието на политическата и правната система у нас. Чл.4, ал. 1 от Конституцията изрично прогласява правовата държава, като проявление на върховенството на правото, за един от основните конституционни принципи. Неговият смисъл се отразява в общото разбиране, че всички - и управляващи и управлявани - са еднакво подчинени на правото и са равни пред закона." (следователно е неприемливо държавата да има право да си събира дълговете чрез продажба на чужд имот - чл. 239, ал. 2 ДОПК)

.


Определение №58 от 18.2.2020 по гр. дело №2585/2019 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС ВКС не допуска до касация жалбата на фирма, изгубила терен от 20 дка. Имотът е бил продаден на търг без знанието на фирмата и затова тя не предявила иск в едногодишния срок по по чл. 239, ал. 2 ДОПК. Тук пише, че ТР № 2 от 26.02.2015 г. по тълк.д. № 2/2013 г. на ОСГТК на ВКС и на ТР № 4 от 11.03.2019 г. по тълк.д. № 4/2017 г. на ОСГТК на ВКС, са само за публичната продан по ГПК. Само тя е деривативен способ за придобиване на право на собственост (следователно цитираните тълк. решения са подвеждащи)

.

Начало на блога

Обратно към Съдебна практика: съдии по вписванията и служители на Агенцията по вписванията или към  Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2765

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.