Решение от 10.11.2009 г. по гр. д. № 2053/2008 на ВКС

Начало на блога

Обратно към темата Купувачът придобива имота, дори длъжникът да не е бил собственик - чл. 239, ал. 2 ДОПК  или към  Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба.

 .

        В това решение ВКС се произнася по въпроса, защо не е налице противоречие между чл. 239, ал. 2 ДОПК (купувачът придобива имота, дори длъжникът да не е бил собственик) и чл. 17, ал. 3 от Конституцията (частната собственост е неприкосновена):

       "Не са налице и предпоставките на чл.150, ал.2 от Конституцията на РБ, която разпоредба предвижда, че когато се установят несъответствие между закона и Конституцията, Върховният касационен съд спира производството по делото и внасят въпроса в Конституционния съд. В случая не е налице противоречие между разпоредбата на чл.239, ал.2 ДОПК и чл.17, ал.3 от Конституцията посочваща, че частната собственост е неприкосновена, тъй като именно за закрила на същата е предвидената възможност в Данъчно - осигурителния процесуален кодекс да бъде предявен ревандикационен иск от засегнато от публична продан лице в едногодишен срок от провеждането на същата (едногодишният срок не е от провеждането на ПП по ДОПК, а от датата на публикуване на постановлението за възлагане в Държавен вестник" - чл. 239, ал. 2 ДОПК: „Купувачът става собственик на продадената недвижима вещ дори и длъжникът да не е бил собственик, ако до изтичането на една година от обнародването в "Държавен вестник" на постановлението за възлагане не е предявен иск за собственост", така че, за да се възползвате от осигурената ви закрила, четете редовно Държавен вестник, бел. блогър)

.

Вж също и:

1. РЕШЕНИЕ № 13 от 13 октомври 2012 г. по конституционно дело № 6/2012 г., (Обн., ДВ, бр. 82 от 26.10.2012 г.) Тук Конституционният съд казва: "Идеята за правовата държава по чл. 4, ал. 1 от Конституцията предполага законовите норми да не си противоречат, да създават единна система от ясни правила, да не създават несигурност сред адресатите си с възможността да бъдат различно интерпретирани и съответно - прилагани.(изпълнителното производство по ГПК и ДОПК е противоречиво, особено в частта за публичната продан - по ГПК, ако длъжникът не е собственик, и купувачът не става, а по ДОПК купувачът придобива имота, дори длъжникът да не е бил собственик)

.

2. РЕШЕНИЕ № 12/13.10.2016 г. по конституционно дело № 13/2015 г. (обн., ДВ, бр. 83/2016 г.) Тук Конституционният съд казва: "Върховенството на правото е най-значимото и влиятелно постижение на конституционната мисъл. Както смисълът така и структурата на основните закони на демократичните държави въплъщават този принцип. Върховенството на правото е основополагащата концепция, върху която се изгражда и крепи зданието на политическата и правната система у нас. Чл.4, ал. 1 от Конституцията изрично прогласява правовата държава, като проявление на върховенството на правото, за един от основните конституционни принципи. Неговият смисъл се отразява в общото разбиране, че всички - и управляващи и управлявани - са еднакво подчинени на правото и са равни пред закона." (следователно е неприемливо държавата да има право да си събира дълговете чрез продажба на чужд имот - чл. 239, ал. 2 ДОПК)

.

Начало на блога

Обратно към темата Купувачът придобива имота, дори длъжникът да не е бил собственик - чл. 239, ал. 2 ДОПК  или към  Перипетии по заличаване възбраната на КПКОНПИ и на исковата им молба.

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2764

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.