Решение от 24.02.2022 по наказателно дело № 63/2022 на ВКС, 2-ро н.о.

Начало на блога

Това решение е част от Наказателно производство, което пък е част от Съдебна практика от интерес за нашия случай на имотна измама. Фигурира и в Примерите под номер 45.
-

Публикувано в този блог на 12.07.2022 г.

 -

Резюме. Измамник продал земите на прадядо си с удостоверение за наследници на баща си (трите имена съвпадали, прадядото е починал 1962, бащата - 2009). Оправдават го с думите: "Поведението на подсъд. Х. Х., макар по своя характер да е общественоопасно и виновно извършено, не е противоправно и поради това - наказуемо."

-

С присъда № 260021 от 29.09.2021 г. по в.н.о.х.д. № 2473/ 2020 г. Старозагорският окръжен съд отменил присъда № 260014 от 07.10.2020 г. по н.о.х.д. № 96/ 2020 г., по описа на Казанлъшкия районен съд и признал подсъдимия Х. Х. Х. за невинен в това, че на 14.10.2014 г. в гр. Казанлък, област Стара Загора, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудил и поддържал у нотариус ..., вписан в регистъра на нотариалната камара под № .., заблуждение, като за изготвяне на нотариален акт [...] за покупко-продажба на недвижими имоти представил Удостоверение от 13.10.2014 г., издадено от кмета на с. Дъбово, общ. Мъглиж, за наследници на Х. Х. К., починал на 20.06.2009 г. (баща на подсъдимия), вместо да представи Удостоверение за наследници на Х. Х. К., починал на 12.05.1962 г. (дядо на подсъдимия [по-вероятно - прадядо, бел. блогър]) и с това да е причинил имотна вреда на Т. Х. С. в размер на 950,00 лева и на Д. Г. П. в размер на 1900 лева, поради което го оправдал по повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК.

               Окръжният съд правилно е приел от правна страна, че повдигнатото обвинение за измама спрямо нотариус е несъставомерно от обективна страна, защото фактическата власт върху недвижимото имущество не принадлежи на нотариуса, а в хода на нотариалното производство за покупко-продажба нотариусът действа като орган в охранително производство и не може да бъде обект на заблуда.

-

           Коментар по "фактическата власт върху недвижимото имущество не принадлежи на нотариуса". Не принадлежи, добре. Опитайте се обаче да се разпоредите с имота си, без да отидете на нотариус. Не става, нали? Значи нотариусът все пак упражнява някаква власт. За мен, като гражданин, няма значение как се нарича тя. Важното е, че тази негова власт му дава правото да разпореди, че аз се разпореждам с имота си. С други думи, по време на нотариалното производство правото ми да се разпореждам с имота си е изцяло във властта на нотариуса. Това означава, че ако някой иска с измама да придобие моя имот, трябва да убеди нотариуса (да го заблуди), че аз се разпореждам с имота си. Не мене, а нотариуса! Аз самата може и да не присъствам на сделката. Може и въобще да не подозирам за сделката. След време случайно научавам, че съм била продала всичките си поземлени имоти и изпадам в шок, както стана с имотната измама, от която пострада покойната ми вече майка. Добре поне, че си върнахме земите по граждански път (вж Гражданското ни дело по чл. 108 ЗС, защото прокуратурата е адски мудна - десета година вече се води досъдебното производство по пр. 3624/2013 на РП-Плевен).

-

             Коментар по "нотариусът действа като орган в охранително производство и не може да бъде обект на заблуда". Не може да бъде обект на заблуда в юридическия смисъл. Но пък може да бъде заблуден (подведен) в обичайния смисъл, човешкия, или пък просто може да не доогледа нещо. В такъв случай е редно да му бъде потърсена отговорност. За съжаление това невинаги става. Не е станало и в случая с имотната измама, от която пострада горката ми майчица (вж Нотариус Иванов 007 не е забелязал, че пълномощното е нередовно от външна страна), не е станало и в конкретния случай, който се разглежда тук.

-

                Нотариусът е изповядал сделката, защото не е оценил правилно представените пред него писмени документи, а не защото в съзнанието му са възникнали неправилни представи за обективната действителност.

-

              Коментар.  ВКС отбелязва, че нотариусът не е оценил правилно представените пред него писмени документи, но правният извод на съда е малко странен, меко казано - в съзнанието на нотариуса не били възникнали неправилни представи за обективната действителност. А това, че продавачът е единственият наследник на собственика на продаваните имоти, правилна представа ли е за обективната действителност? (вж В съзнанието на нотариуса не се установи ... http://softisbg.com/dannies_blog/post-249.html).

-

            Затова нотариалното производство е охранително, защото нотариусът е органът, който следва да провери действително притежаваното от продавачите право на собственост върху предмета на сделката и да се увери в самоличността на всички договарящи се страни - продавачи и купувачи. Негов е пропускът, че не е изискал удостоверение за наследниците на действителния собственик на недвижимите имоти - дядото на подсъдимия, без да съобрази различията във времената на раждане и на умиране на две различни лица, които имат идентични имена.

-

             Коментар. Съдиите прекрасно обясняват защо нотариалното производство е охранително, след което описват пропуска на нотариуса. И - дотам. Правен извод няма. Няма и търсене на отговорност.

-

             Поведението на подсъд. Х. Х., макар по своя характер да е общественоопасно и виновно извършено, не е противоправно и поради това - наказуемо.

-

             Коментар. И на подсъдимия не се търси отговорност, защото според ВКС обществено-опасното му виновно извършено деяние не било противоправно. Съдиите не цитират член и закон в подкрепа на становището си. Мен лично подобно становище направо ме плаши.

-

                Оправданият подсъдим е разчитал на случайността нотариусът да не догледа представеното му чуждо удостоверение, вместо необходимото за извършване на сделката, но при прецизно извършена професионална дейност инкриминираният писмен документ не може да възбуди неправилни представи за обективната действителност.

.

               Коментар. Според мен, оправданият подсъдим едва ли е разчитал на случайността. По-интересно обаче е твърдението на съдиите, че [дори] при прецизно извършена професионална дейност инкриминираният писмен документ не може да възбуди неправилни представи за обективната действителност. Значи ли това, че ако нотариусът беше забелязал, че удостоверението за наследници е нередовно и въпреки това беше изповядал сделката, съдиите пак щяха да го оправдаят с любимия си израз за съзнанието? 

-

Начало на блога

Това решение е част от  Наказателно производство, което пък е част от Съдебна практика от интерес за нашия случай на имотна измама. Фигурира и в Примерите под номер 45.
-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2604

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.