Определение от 13.10.2020 по гр. дело № 4630/2019 на ВКС

Начало на блога

Този материал е част от от раздела Съдебна практика - гражданско производство

-

Публикувано в блога на 10.08.2021 Посл. актуализация на 17.11.2021

-

На 10.05.2021 г., в открито съдебно заседание, ВКС допуска дело 4630/19 до касация.

Към днешна дата, три месеца по-късно, все още няма решение (пиша това на 10.08.2021) Актуализация на 17.11.2021: Решението излезе днес и е отлично - нищожност поради липса на форма! Точно така!

.
Линк към определението за допускане: http://www.vks.bg/pregled-akt?type=ot-delo&id=E4E834F653BF86B9C2258600003F277F

-
Касаторът е задал няколко въпроса, един от които е много интересен - въпрос № 5: "Какви са правните последици, когато договорът не е подписан от страната - незавършен фактически състав или нищожност поради липса на съгласие - в хипотезата по чл.280 ал.1 т.3 ГПК /поради липса на практика/."

-

ВКС внимателно е избегнал формулировката "незавършен фактически състав", като е преформулирал въпросите така: "Касационно обжалване [...] следва да бъде допуснато по поставените въпроси под номера 1, 2, 3 и и 5, обединени под един „налице ли е липса на съгласие по смисъла на чл.26 ал.1 ЗЗД, когато договорът не е подписан от страна по него и тя не е изразила волеизявление". 

-

Жалко, че ВКС не е обърнал внимание на формулировката "незавършен фактически състав, защото според мен отговорът на въпрос № 5 е точно този - "незавършен състав", т.е. нищожност на сделката поради липса на предписана от закона форма - чл. 26, ал. 2, пр. 3 ЗЗД.

        Това е така, т.к. в случая става дума за нотариален акт с неистински подпис на страна по сделката, т.е. договорът между страните не е обикновен, а в нотариална форма.
         Ето как разсъждавам. 

         Нотариалните актове се издават след провеждане на нотариално производство по реда на ГПК.

.

        Справка - ГПК, Глава 54-та, Нотариални производства, членове от 569 до 594.

.

         Щом нотар. акт не е подписан от страна по него или от участник (пълномощник) в нотар. пр-ство, налице е опорочено нотариално пр-ство поради неспазване на чл. 579 ГПК.

.

         Справка - ГПК, Издаване на нотариалния акт, чл. 579, ал. 1 ГПК: "Нотариусът прочита на участващите лица съдържанието на акта. Ако те го одобрят, изписват името си и полагат подписа си пред нотариуса, а ако актът вече е подписан, изписват пълното си име и потвърждават своите подписи."

.

             Чл. 576 ГПК е изрично посочен в чл. 576 ГПК, следователно нотариалното удостоверяване в случая е нищожно - без значение виновен ли е нотариусът или не.

.

           Справка - Нищожни нотариални удостоверявания, чл. 576: "Нотариалното действие е нищожно, когато нотариусът не е имал право да го извърши (чл. 569, чл. 570, ал. 1, чл. 573, ал. 1, чл. 574 и 575), както и когато при неговото извършване са били нарушени чл. 578, ал. 4 (относно личното явяване на участващите лица), чл. 579, чл. 580, т. 1, 3, 4 и 6, чл. 582, 583 и чл. 589, ал. 2."

.

             Нищожното нотариално удостоверяване от своя страна влече нищожност на договора, обективиран в нотар. акт, поради липса на предписана от закона форма - чл. 26, ал. 2, пр. 3 ЗЗД, като в случая липсващата форма е законосъобразното нотариално удостоверяване на подписа чрез явяване в нотариалната кантора на страните или участниците в нотар. пр-ство и подписване на акта от тях пред нотариуса съгл. чл. 579 ГПК вр. чл. 576 ГПК.


Вж също:

ВКС: Нищожното нотариално удостоверяване влече нищожност на сделката поради липса на форма, а не поради липса на съгласие Тук става дума за упълномощителните сделки. Повечето съдии рутинно прогласяват нищожност на сделката поради липса на съгласие, дори да установят нищожно нотариално удостоверяване.

-

ВКС: Нищожността на сделките е различна от нищожното нотариално удостоверяване Юристите невинаги правят разлика между основанията на нищожност на сделка по ЗЗД и основанията за нищожност на нотариално удостоверяване по ГПК

-

Шега, насилие, учебен пример, игра на сцена пред нотариус? Кратка извадка от юридически разсъждения и съдебни решения, в т.ч. и тълкувателно, по въпроса за нищожността на нотариалните сделки при т.нар. съзнавана или съзнателна липса на съгласи. Повечето юристи изглежда не правят разлика между нотариално производство по ГПК и сключване на договор по ЗЗД.

.

Начало на блога

Този материал е част от от раздела Съдебна практика - гражданско производство

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2590

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.