Решение от 13.09. 2010 по гр. дело №3657/2008 на ВКС

Начало на блога

Този материал е част от раздела Гражданско производство, което пък е част от раздела Съдебна практика от интерес за нашия случай на имотна измама 

.

Цялото Решение от 13.09. 2010 по гр. дело №3657/2008 на ВКС в pdf

.

Резюме. ВКС прогласява нищожност поради 4 пъти по-ниска цена, въпреки че пълномощното е било и за дарение.

.

"във вреда на упълномощителя предвид уговорената по-ниска цена на имота и поради накърняване на добрите нрави предвид използването на влошеното здравословно състояние на прехвърлителя към момента на упълномощаването и изповядането на сделката, подписването на пълномощното и договора в един и същи ден и при съзнаване на близкия край на прехвърлителя"

"ВКС на РБ, състав на ІV ГО, счита за правилна практиката в представеното решение на състав на ВКС ІV ГО No 160/14.ІІІ.2006г. по гр.д. No 325/2004г., според което е неморално пълномощникът да уговаря над четирикратно по-ниска стойност на продавания имот, макар и да е имал пълномощно да извърши продажбата на купувач и цена, каквито намери за добре, продажбата е извършена при хипотезата на чл.40 от ЗЗД - със споразумяване във вреда на представлявания, като по този начин договорът накърнява добрите нрави по смисъла на чл.26 ал.1 от ЗЗД"

"В тази връзка следва да се посочи и следното. Обстоятелството, че упълномощаването е и за дарение, няма отношение към преценката за наличието на намерение на представляващата прехвърлителя, действаща и за себе си, за увреждането на последния. Правните последици на договорите за дарение и за продажба са различни, изразяващи се най-общо в закрилянето от закона на
интересите на надарения в по-ниска степен от тези на получилия възмездна престация. С упълномощаването е дадена възможност на представителя да избере да осъществи едната от двата вида сделки /само едната от които /дарението/ е фактически увреждаща като намаляваща имуществото на
дарителя/, като, действайки в интерес на представлявания по силата на чл.40 от ЗЗД, съобрази избраната с условията за нейната валидност. Тъй като споразумяването във вреда на представлявания продавач по смисъла на чл.40 от ЗЗД се изразява в уговарянето на несъответна на действителната стойност на имота цена, водещо до намаляване на имуществото му, възможността ответницата да си прехвърли имота и безвъзмездно, прехвърлянето със запазване правото на ползването му,
както и личните отношения между продавача и купувача, нямат отношение към преценката за наличието на такова /споразумяване/. Като е приел противното, въззивният съд е приложил неправилно материалния закон. Ето защо и на основание чл.293 ал.1 от ГПК атакуваното решение в тази му част следва да бъде отменено и вместо него бъде постановено друго, с което договорът за продажба бъде обявен за нищожен като накърняващ добрите нрави.

Водим от горното Върховният касационен съд, състав на Четвърто ГО,
Р Е Ш И :
ОТМЕНЯВА решението на Добричкия окръжен съд, ГО, No 184 от 06.VІ.2008г. по гр.д No 23/2008г. в
отхвърлителните му части по претенцията по чл.26 ал.1 във връзка с чл.40 от ЗЗД и в становителната част по предявения ревандикационен иск и вместо него
ПОСТАНОВЯВА:
ПРОГЛАСЯВА на основание чл.26 ал.1 във вр. с чл.40 от ЗЗД нищожността на договора за покупко-продажба на недвижимия имот...
Решението е окончателно.

.

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2586

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.