Решение от 10.06.2009 по гражданско дело № 1945/2009 на ВКС, 3-членен състав

Начало на блога

Това решение е част от Съдебна практика - гражданско производство и от  Нотариално производство  - правила и пропуски

-

Резюме.Наказват нотариус за проявена бдителност! Самоинициатива било да се обади на личния лекар поради съмнения в дееспособността на възрастната продавачка и да чуе - от лекаря, от компетентното медицинско лице! - че възрастната жена страда от старческа деменция, след което да откаже сделката?! Излиза, че от самата Нотариалната камара и от самия ВКС не разрешават на нотариусите да работят добросъвестно!

-

Източник: http://domino.vks.bg/bcap/scc/webdata.nsf/Keywords/4DA48C3C5908D57DC2257793005B5945

 

-

"Дисциплинарното наказание "порицание" е наложено на нотариус Д. за неизпълнение на задължения по чл. 578, ал. 4 ГПК п. удостоверяване на подписа на Х. К. от с. С., извършено на 3. 11. 2008 год. Разпоредбата изисква от нотариуса, преди да издаде съответния акт, да провери дееспособността на лицето, чието изявление ще бъде удостоверено. При извършеното от дисциплинарната комисия, разследване е установено, че такава проверка за дееспособността на лицето Х. К. , не е била направена от нотариус Д. или преценката й по този въпрос е била недостатъчно задълбочена. Правилно, в мотивите на решението на дисциплинарната комисия са посочени последващите действия на нотариус Д. - отказът й да издаде нотариален акт за разпоредителната сделка на Х. К. с обяснението, че тя не разбира смисъла и значението на действията си, както и проявената от нотариуса самоинициатива (това не е самоинициатива, а съвсем ествествено, разумно и логично действие в пълно съответствие с чл. 25, ал. 1 ЗННД*) да се свърже с личния лекар на Х. К. , от когото е получила информация за състоянието й на старческа деменция (добре, че се е обадила!). Няма спор, че в случая има формално неизпълнение на чл. 578, ал. 4 ГПК относно проверката на дееспособността на лицето, чийто подпис е удостоверила нотариус Д. , за което има основание да бъде наказана, а същевременно дисциплинарната комисия е отчела цялостното поведение на Д. , т.е. предотвратяване на разпореждането с отказа да издаде другия нотариален акт и липсата на увреждане на евентуално заинтересованите лица, поради което е определила най-лекото наказание „порицание".

                    * чл. 25, ал. 1 ЗННД*): "Нотариусът е длъжен да опазва правата и интересите на страните, да ги упътва, да изяснява тяхната воля и фактическото положение, да ги запознае ясно и недвусмислено с правните последици и да не допуска пропуски или бавност [а още по-малко - прибързаност, б. м.] в работата, които биха довели до накърняване на техните права."

                   Вж също и статията на д-р Петър Раймундов за ролята нотариуса, в която бившият прокурор от ВКП аргументирано разяснява: "2. Когато има съмнение относно фактите или правото, въз основа на които се прави искането за издаването на охранителния акт, нотариусът разполага със степенувани процесуални възможности, съответни на констатираните непълноти, несъответствия или предполагаеми нарушения на закона (чл. 532-535 и 538 ГПК1) - лично да проверява дали са налице условията за издаване на искания акт - чл. 533,изр. 1 ГПК; - по своя инициатива да събира доказателства (чл. 533, изр. 2 ГПК) или да се основе на свидетелски показания, дадени пред друг орган - чл. 535, изр. 1 ГПК; - да вземе предвид и факти, непосочени от молителя - чл. 533, изр. 2 ГПК; - да постанови лично явяване на молителя - чл. 534, изр. 1 ГПК; - да поиска от молителя да потвърди с писмена декларация истинността изложените от него обстоятелства - чл. 534, изр. 2 ГПК; - да възложи на друг съд, на полицейски орган или на общински орган да съберат необходимите доказателства - чл. 535, предл. 2 ГПК;
-              

        Решението на 3-членния състав е било потвърдено от 5-членен (жалко!)  Решение от 10.01.2011 по гр.д. № 26/2010 на ВКС, 5-членен състав

               "неизпълнение на задължения по чл. 578, ал. 4 ГПК при удостоверяване на подписа на Х. К. от с. Старцево, извършено в дома й на 03.11.2008 г. Тази разпоредба изисква от нотариуса преди да издаде съответния акт, в случая упълномощителна сделка, да провери дееспособността на лицето, чието изявление ще бъде удостоверено, като законът не изисква за тази проверка да бъде назначена медицинска експертиза. В случая съдът е приел, че по делото е установено, че преценката на нотариус Д. относно дееспособността на лицето Х. К. при заверката на подписа й на упълномощителната сделка не е била достатъчно задълбочена, който факт се установява и от последващите действия на нотариуса, която е отказала да издаде нотариалния акт за разпоредителната сделка на К. с обяснението, че тя не разбира смисъла и значението на действията си, в резултат на проявената след упълномощителната сделка самоинициатива на нотариуса да се свърже с личния лекар на упълномощителката К., от когото е получила информация за състоянието й на старческа деменция. Тези последващи действия на нотариуса, с които е била предотвратена прехвърлителната сделка и липсата на увреждане на евентуално заинтересованите лица, са мотивирали както Д. комисия на НК, така и решаващият съд да й наложат най-лекото дисциплинарно наказание „порицание", поради формалното неизпълнение на чл. 578, ал. 4 ГПК относно проверката на дееспособността на лицето Х. К., чийто подпис е удостоверила нотариус Д. при упълномощителната сделка."         

-

        Вж също: Решение на съда на Европейския съюз,от 24/05/2011г. (голям състав) по дело № С-54/08г., в което е посочено, че главната дейност на нотариуса се състои в съставянето на удостоверителни актове по установения ред и в установената форма (като установеният ред е да проверява, а не се предоверява - "нотариусът трябва да откаже да удостовери едностранна или двустранна сделка, която не отговаря на изискваните от закона условия, и то независимо от волята на страните." - т.99 от решението на СЕС по дело С-54/08). В решението се отбелязва, че нотариусът трябва да провери дали са изпълнени всички законови условия за съставянето на съответния акт,който се ползва с определена доказателствена и изпълнителна сила. (именно! СЕС казва, че нотариусът трябва да проверява!)

-

          Вж също ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ, представено на 25 юни 2015 година по Дело C‑32/14 на СЕС: "Всъщност, при положение че, както се твърди, отбелязването на нотариуса върху нотариалния акт, съдържащ договор (много точна дефиниция; нотариалният акт за покупко-продажба действително съдържа договор, без той самият да е договор - вж материала "Договор ли е нотариалният акт?" , б.м.), че актът подлежи на изпълнение, има действие, аналогично на това на съдебно решение, от това задължително следва, че тази съдебна практика трябва да се приложи изцяло по отношение на действията на нотариуса. Следователно нотариусът ще има по-специално задължението да констатира служебно евентуално неравноправния характер на договорните клаузи и да покани страните да обсъдят този въпрос при условията на състезателност".

-

Това решение на ВКС е включено в списъка с примерите под № 41.

-

Начало на блога

Това решение е част от Съдебна практика - гражданско производство и от  Нотариално производство  - правила и пропуски

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2578

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.