Д О К Л А Д ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА И ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОКУРАТУРАТА И НА РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ ПРЕЗ 2019

Начало на блога

Това е част от материалите за мудното правосъдие и некомпетентните магистрати

-

 Целият доклад

Из Д О К Л А Д A:
стр. 5 (ел. стр. 12): Запазва се висок делът на приключените разследвания в законоустановените срокове 99.66% (99.63%; 97.79%), който съответства на 110 006 приключени в срок досъдебни производства (114 538; 119 078) и 373 извън тези срокове (426; 2 690).

-

стр. 6 (ел. стр. 13): При трайната тенденция на увеличение на прекратените по давност досъдебни производства - 49 195 (43 950; 39 067), устойчив е ръстът на прекратените поради неразкрит извършител - 99.5% (99.3%; 99.2%).

-

стр. 11 (ел. стр. 18): Наблюдава се устойчиво увеличаване на общия брой на влезлите в сила осъдителни решения срещу прокуратурата, на основанията по чл. 2 ЗОДОВ - 331 (302; 280), както и на броя на лицата, на които е присъдено обезщетение - 339 (305; 297)

       Увеличен е броят на прекратените производства, в т. ч. и по давност.

      Съдът е сезиран с 18 искания за ускоряване на ДП, по реда на чл. 368 НПК.       

    Справка, НПК Ускоряване на досъдебното производство
Чл. 368. (Отм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г., нов - ДВ, бр. 71 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) (1) Ако в досъдебното производство от привличането на определено лице като обвиняем за тежко престъпление са изтекли повече от две години и повече от шест месеца в останалите случаи, обвиняемият, пострадалият и ощетеното юридическо лице могат да направят искане за ускоряване на разследването. В тези срокове не се включва времето, през което делото е било в съда или е било спряно на основание чл. 25.
(2) Искането по ал. 1 се прави чрез прокурора, който е длъжен незабавно да изпрати делото в съда.
(3) Съдът се произнася еднолично в закрито заседание в 15-дневен срок.
            В нашия случай разследват от 2013, като от 2016 обещават да привлекат обвиняем, но и до ден днешен няма такъв (б.м., 23.02.2021)  

-

 стр. 11 (ел. стр. 18):  Констатирано е неоправдано забавяне по 7 ДП. (САМО по 7!, б.м.)

-

стр. 12 (ел. стр. 19) Запазена е много добра срочност на разследване - в законоустановените срокове приключват 99.66% (99.63%; 97.79%) от досъдебните производства. Досъдебните производства, приключени и решени в срок до 7 (8) месеца*, са над 70% от всички приключени (70.4% за 2019 г., 72.6% за 2018 г. и 75.5% за 2017 г.).
              * (бележка под линия) В 7-месечния срок се включва срокът за разследване по чл. 234 НПК и 1-месечният срок за произнасяне от прокурор, съгласно чл. 242, ал. 4 НПК. След изменението на НПК (ДВ, бр. 63/2017 г.) се отчита срок от 8 месеца, като се има предвид и удълженият срок с 1 месец за произнасяне, на основание чл. 242, ал. 5 (нова) НПК, когато делото представлява фактическа и правна сложност.
 
      Справка, НПК- Срок за извършване на разследването.
Чл. 234. (1) Разследването се извършва и делото се изпраща на прокурора най-късно в двумесечен срок от деня на образуването му.
(2) Прокурорът може да определи по-кратък срок. Ако този срок се окаже недостатъчен, той може да го продължи до изтичане на срока по ал. 1.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г., изм.- ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) При фактическа и правна сложност на делото прокурорът може да удължи срока по ал. 1 до 4 месеца. Ако и този срок се окаже недостатъчен, административният ръководител на съответната прокуратура или оправомощен от него прокурор може да го удължава по искане на наблюдаващия прокурор. Срокът на всяко удължаване не може да бъде повече от два месеца.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) Мотивираното искане за удължаване на срока се изпраща преди изтичането на сроковете по ал. 1 - 3.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.)
(6) Прокурорът, който удължава срока за извършване на разследването, се произнася и по мерките за процесуална принуда.
(7) Действия по разследването, извършени извън сроковете по ал. 1 - 3, не пораждат правни последици, а събраните доказателства не могат да се ползват пред съда при постановяване на присъдата.
-
Справка, НПК - Глава осемнадесета.
ДЕЙСТВИЯ НА ПРОКУРОРА СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА РАЗСЛЕДВАНЕТО
-
Правомощия на прокурора
Чл. 242. (1) След като получи делото, прокурорът прекратява, спира наказателното производство, внася предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание или предложение за споразумение за решаване на делото, или повдига обвинение с обвинителен акт, ако са налице основанията за това.
(2) Когато при предявяване на разследването разследващият орган е допуснал съществени процесуални нарушения, прокурорът му указва да ги отстрани или ги отстранява сам.
(3) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) Когато намери за необходимо, прокурорът може да извърши и допълнителни действия по разследването, както и други процесуални действия, след което предявява разследването.

-
!!!(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г.) Прокурорът осъществява правомощията си по ал. 1 - 3 в най-кратък срок, но не по-късно от един месец от получаване на делото.

(към днешна дата, 23.02.2021, Здравко Луканов, набл. прокурор по пр. 3624/13, ДП 2924/13 на РП-Плевен, "осъществява правомощията си по ал. 1-3" вече повече от месец по данни на ЦИС: от 18.01.2021, от 27.01.2021 и от 15.02.2021. Пр. Здравко Луканов наблюдава преписката по нашия случай пета година, от 2016. Преди него имаше други двама и така общият срок на калпавото разследване стана почти цели осем години от подаването на сигнала за имотна измама на 06.06.2013, б.м.)

-
(5) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) Когато делото представлява фактическа и правна сложност, срокът по ал. 4 може да бъде удължен с един месец от административния ръководител на съответната прокуратура или оправомощен от него прокурор по мотивирано искане на наблюдаващия прокурор.

-
стр. 19 (ел. стр. 26) Налице е подобряване на срочността на произнасяне на прокурорите. В едномесечен срок са решени 99.2% от преписките, при 98.9% за 2018 г. и 98.5% за 2017 г. (решаването най-често се състои в препращане по компетентност; на стр. 31/е-стр. 38 под линия е обяснено, че "Досъдебното производство се отчита като решено, когато е постановено от прокурор едно от следните решения: прокурорски акт за внасяне на делото в съда; постановление за прекратяване на ДП; постановление за спиране на ДП; постановление за изпращане на ДП по компетентност и преобразуване на БП в ДПОР.", б.м.)

-

стр. 30 (ел. стр. 37) Продължителност на досъдебната фаза*
Досъдебните производства, приключени в срок до 7 (8) месеца са над 70% от всички приключени в тригодишния период - 70.4% за 2019 г., при 72.6% за 2018 г. и 75.5% за 2017 г.
* (бележка под линия) Под продължителност на досъдебната фаза се разбира периодът от образуването на делото до решаването му от прокурора по същество с прокурорски акт за внасяне на делото в съда (обвинителен акт, споразумение, предложение по чл. 78а НК) или с постановление за прекратяване на наказателното производство.

-

стр. 30 (ел. стр. 37) Неприключените дела с разследване повече от 5 години са 218 55 , като делът им спрямо всички неприключени и нерешени дела е 0.4% (тук попада и нашият случай, б.м.).

-
стр. 32 (ел. стр. 39) В едномесечен срок прокурорите са решили 154 318 (155 088; 156 689) ДП, което съставлява 97.5% (97.8%; 98.1%) от решените дела. Налице е положителна тенденция в тригодишния период този дял да е трайно висок - над 97%, което е резултат и от предприетите ефективни организационни мерки от административните ръководители.
      Решените над 1 месец 61 дела без удължаване на срока са намалели съществено - 880 (1 316; 2 782), а при решените над 2 месеца - 236 (333; 147) въпреки подобрението спрямо 2018 г. е необходима по-голяма активност. Решените от прокурор дела до 2 месеца с удължаване на срока са 2 804 (1 889; 125)
-

стр. 37 (ел. стр. 44) Прекратените през периода ДП са 82 439 (78 061; 71 364). Поради изтекла давност са прекратени 49 195 (43 950; 39 067) ДП, като броят им е увеличен с 11.9% спрямо 2018 г. и с 25.9% спрямо 2017 г.
-

Начало на блога

Това е част от материалите за мудното правосъдие и некомпетентните магистрати

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2573

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.