Решение № 55 от 09.03.2016 г. на Кубратският районен съд по гр. д. № 366/2015

 -

Съдиите обикновено не обръщат внимание на вписванията или невписванията в регистрите за нотариални удостоверявания.

-

Източник: https://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=H5IrMNZy0qE%3D

-

 

Резюме. Кметско пълномощно с абсурден номер за заверка на съдържанието - не може да бъде акт № 35 в том 1, защото в регистъра към тази дата в  регистъра е имало само 14 номера и дори всички да са били със заверено съдържание, номерът на акта в том 1 би бил максимум № 7 - не е забелязано от нотариуса, изповядал сделката, нито от адвоката на ищеца, нито от съда.

-

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

 

 № 55

 

гр.Кубрат, 09.03.2016 г.

 

 

В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

 

Кубратският районен съд в публично заседание на десети февруари, две хиляди и шестнадесета  година в състав:

 

Председател: Албена Великова

 

при  секретаря В.Д. като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 366 по описа на КРС за 2015г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предявени са за разглеждане в условията на алтернативост искове с правно основание чл.26 от ЗЗД и чл.27 от ЗЗД.

Ищецът Н.И.Е., ЕГН ********** *** чрез пълномощник адв.Димо Борисов от АК гр.Разград, твърди, че съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 122, том I, рег. № 1081, дело № 57/05.03.2010г. на нотариус С.Садък с рег. № 004 при Нотариалната камара и р-н на действие РС гр.Кубрат чрез пълномощника си Д.Ц. Д. е продал на дъщеря си С.Н.Г. собствения си недвижим имот: Дворно място с площ от 660 кв. метра, находящо се в строителните граници на гр.Кубрат, на ул. Козлодуй № 33, парцел VIII-887 от кв.39, а съгласно скица № 625/16.02.2010г. на СГКК гр.Разград представляващ Поземлен имот с идентификатор 40422.505.983 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД 18-51/27.07.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в строителните граници на гр.Кубрат, на ул. Козлодуй № 33 с лощ 704 кв. метра, с трайно предназначение урбанизирана територия, сначин на трайно ползване - ниско застрояване до 10 метра, при граници: имот № 40422.37.894, имот № 40422.37.887, имот № 40422.37.888, имот № 40422.505.3035, имот № 40422.505.3030, имот № 40422.505.982 и имот № 40422.505.984, заедно с изградената в същия поземлен имот едноетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 40422.505.983.1., със застроена площ от 61 кв. метра, състояща се от приземен и жилищен етаж ведно с всички подобрения и приращения в имота, за сумата 6 853.00 лева. Позовавайки се на обстоятелствата, че при извършване на сделката са допуснати нарушения, а именно пълномощното било заверено от кмета на кметство с.Садина вместо от нотариус, не е знаел, че продава имота, че сделката е сключена в негова вреда и не е получавал продажната цена, моли съда да постанови решение, по силата на което да прогласи за  нищожен на основание чл.26, ал.1 и  ал.2 договора за покупкопродажба, обективиран в Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 122, том I, рег. № 1081, дело № 57/05.03.2010г. на нотариус С.Садък с рег. № 004 при Нотариалната камара и р-н на действие РС гр.Кубрат поради нарушение на закона и липса на съгласие и да обезсили нотариалния акт, и в условията на алтернативност, ако съдът приеме, че договорът не е нищожен, претендира същият да бъде прогласен за унищожаем. Претендира да му бъдат присъдени сторените по делото разноски.

В съдебно заседание ищецът чрез процесуалния си представител заявява, че поддържа така предявените искове.

Ответниците С.Н.Г. и Ц.Д.Г., чрез пълномощник адв.Петко Дечев от АК гр.Шумен оспорват предявените искове. Заявяват, че твърденията на ищеца за недействителност на договора за покупко-продажба обекивиран в НА № 122, том І, дело № 57/05.03.2010г. на Нотариус рег. № 004 при Нотариалната камара са несъстоятелни, тъй като пълномощното съдържа заверка на подписа и съдържанието, същото е заверено от кмета на с.Садина, тъй като в населеното място няма нотариус, а по отношение продажната цена заявяват, че същата е израз на свободната воля на договарящите се. Оспорват и наведените с исковата молба твърдения, че ищеца бил със здравословни проблеми и не знаел какво подписва. Твърдят, че сделката е извършена в съответствие с нормативните разпоредби и не страда от пороците, за които твърди ищеца.

В съдебно заседание ответниците чрез процесуалния си представител заявяват, че оспорват предявените искове и поддържат подробните писмени отговори депозирани в срока по чл.131 от ГПК.

Кубратският районен съд, след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и съобразявайки същите със становището на страните, приема за установено от фактическа страна следното:

Не се спори между страните по делото, че ищецът Н.И.Е. е баща на ответницата С.  Н.Г., а ответникът Ц.Д.Г. е негов зет и съответно съпруг на ответницата.

От представения по делото Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 122, том I, рег. № 1081, дело № 57/05.03.2010г. на нотариус С.Садък с рег. № 004 при Нотариалната камара и р-н на действие РС гр.Кубрат се установява, че на посочената в същия дата - 05.03.2010г. - ищецът действайки чрез пълномощника си Д.Ц. Д. е продал на дъщеря си С.Н.Г. собствения си недвижим имот: Дворно място с площ от 660 кв. метра, находящо се в строителните граници на гр.Кубрат, на ул. Козлодуй № 33, парцел VIII-887 от кв.39, а съгласно скица № 625/16.02.2010г. на СГКК гр.Разград представляващ Поземлен имот с идентификатор 40422.505.983 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД 18-51/27.07.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в строителните граници на гр.Кубрат, на ул. Козлодуй № 33 с площ 704 кв. метра, с трайно предназначение урбанизирана територия, сначин на трайно ползване - ниско застрояване до 10 метра, при граници: имот № 40422.37.894, имот № 40422.37.887, имот № 40422.37.888, имот № 40422.505.3035, имот № 40422.505.3030, имот № 40422.505.982 и имот № 40422.505.984, заедно с изградената в същия поземлен имот едноетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 40422.505.983.1., със застроена площ от 61 кв. метра, състояща се от приземен и жилищен етаж ведно с всички подобрения и приращения в имота, за сумата 6 853.00 лева.

Не е спорно и обстоятелството, че към датата на придобиване собствеността върху цитирания имот, ответницата С.Н.Г. е в граждански брак с Ц.Д.Г..

Страните не оспорват и факта, че при извършване на сделката покупко-продажба ищецът е действал чрез пълномощник, който упълномощил да извърши съответното разпоредително действие с Пълномощно рег. № 013 - за подписа и рег. № 014, том І, акт № 35 - относно съдържанието от 12.02.2010г. на Кмета на с.Садина, общ.Попово.    

 По инициатива на ищеца са събрани гласни доказателства - показания на св.Р.В., който заявява, че се познават с Н.Е. от дълги години, тъй като били родом от съседни села. Впоследствие и двамата през 60-те години на миналия век се установили в гр.Кубрат и всеки от тях построил къща. След това ищецът заминал да работи в мините и реално не се е връщал да живее в гр.Кубрат. Свидетелят видял ищеца веднъж през 2015г.  и той му се оплакал, че дъщеря му С. не се грижи за него, след което разбрал, че Е. ***.   

 Въз основа на изложеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

По исковете с правно основание чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗЗД

Според  чл.26, ал.1 от ЗЗД, нищожни са договорите, които противоречат на закона или го заобикалят, както и договорите, които накърняват добрите нрави, включително и договорите върху неоткрити наследства, а съгласно ал.2 - нищожни са договорите, които имат невъзможен предмет, договорите, при които липсват съгласие, предписана от закона форма, основание, както и привидните договори.

Ищецът претендира, че сделката, оформена като покупко-продажба с Нотариален акт № 122, том I, рег. № 1081, дело № 57/05.03.2010г. на нотариус С.Садък с рег. № 004 е недействителна поради нарушение на закона и добрите нрави и липса на съгласие. (трябвало е да предяви иск за нищожност на упълномощаването поради липса на форма, бел. блогър

Посочва се, че сделката е оформена в нарушение на чл.37 от ЗЗД, съгласно която упълномощаването за сключване на договори, за които законът изисква особена форма, трябва да бъде дадено в същата форма; но ако договорът трябва да бъде сключен в нотариална форма, упълномощаването може да бъде направено и писмено с нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието, извършени едновременно. В случая видно от цитираното пълномощно от 12.02.2010г., че е извършено удостоверяване и на  подписа, и на съдържанието. Това удостоверяване е извършено от кмета на с.Садина, общ.Попово, при съблюдаване разпоредбата на чл.83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, според която когато в населеното място няма нотариус или районен съд, кметът на населеното място, което не е общински център, а ако е общински център - кметът, заместник-кметът, секретарят на общината, както и кметският наместник удостоверяват подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване, подписа и съдържанието на пълномощно по чл.37 от Закона за задълженията и договорите,  както и верността на преписи и извлечения от документи и книжа. Изложеното води до извода, че сделката оформена с атакувания нотариален акт е извършена в съответствие със закона и не е налице твърдяното нарушение.

Съдът намира, че не се събраха и доказателства, установяващи, че ищецът не е имал намерение да продава процесния имот. Твърденията му, че имал проблеми със здравето и зрението, че не е знаел какво подписва, останаха неподкрепени с каквито и да било доказателства - писмени или гласни.

Твърдението, че сделката е сключена във вреда на представлявания, тъй като пазарната цена на имота е многократно по-висока от посочената в нотариалния акт, е също неоснователно и недоказано. Определянето на цената на сделката е израз на свободното договаряне между страните, поради което и за сходни имоти продажбите се реализират при различни пазарни стойности. Не е налице твърдяното нарушение, тъй като още при извършване на упълномощаването, ищецът е заявил, че е получил продажната цена за имота, предмет на разпоредителната сделка. Не се доказаха всички елементи от хипотезата на чл.40 от ЗЗД, а именно че е налице както обективно несъответствие с изискванията на морала, така и че упълномощителя и третото лице-първия ответник са имали съзнанието и целта да увредят представлявания. Следователно не е налице нищожност и не се установи сделката да е сключена при накърняване на добрите нрави.

Изложеното до тук обосновава извода, че така предявените искове за прогласяване нищожността на сделката, оформена с  Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 122, том I, рег. № 1081, дело № 57/05.03.2010г. на нотариус С.Садък с рег. № 004 при Нотариалната камара и р-н на действие РС гр.Кубрат са неоснователни и недоказани и следва да се отхвърлят.

С оглед отхвърлянето на исковете по чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗЗД, съдът следва да се произнесе и по иска за унищожаемост по чл.27 от ЗЗД, предявен в условията на алтернативност. Съдът намира тази претенция за недопустима, тъй като съгласно разпоредбата на чл.32, ал.2 от ЗЗД правото да се иска унищожение се погасява с тригодишна давност. В конкретния случай началото на давностния срок се поставя с датата на сключване на сделката и към 05.03.2013г. този срок е изтекъл, от което следва, че е погасено и правото ищеца да претендира унищожаемостта на договора. Поради това производството по делото в тази му част следва да бъде прекратено.

При този изход на правния спор, на основание чл.78, ал.3 от ГПК, на ответниците Снежата Н.Г. и Ц.Д.Г. следва да се присъдят сторените в производството разноски, които възлизат на 500.00 лева - платен адвокатски хонорар за всеки от тях. 

Водим от изложеното, Кубратският районен съд 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТХВЪРЛЯ, на основание чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗЗД, исковете предявени от Н.И.Е., ЕГН ********** *** против С.Н.Г., ЕГН ********** и Ц.Д.Г., ЕГН **********,*** за прогласяване нищожността на договор за покупко-продажба, оформен с Нотариален акт № 122, том I, рег. № 1081, дело № 57/05.03.2010г. на нотариус С.Садък с рег. № 004 при Нотариалната камара и р-н на действие РС гр.Кубрат поради нарушение на закона и липса на съгласие, като неоснователни и недоказани.

ПРЕКРАТЯВА производството по делото по претенцията предявена от Н.И.Е., ЕГН ********** *** против С.Н.Г., ЕГН ********** и Ц.Д.Г., ЕГН **********,*** за постановяване унищожаемостта на договор за покупко-продажба, оформен с Нотариален акт № 122, том I, рег. № 1081, дело № 57/05.03.2010г. на нотариус С.Садък с рег. № 004 при Нотариалната камара и р-н на действие РС гр.Кубрат поради недопустимост.

ОСЪЖДА Н.И.Е., ЕГН ********** *** да заплати на С.Н.Г., ЕГН ********** ***  сумата 500.00 (петстотин лева, нула стот.) лева - разноски по делото.

ОСЪЖДА Н.И.Е., ЕГН ********** *** да заплати на Ц.Д.Г., ЕГН ********** *** сумата 500.00 (петстотин лева, нула стот.) лева - разноски по делото.

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните с връчване на препис, пред ОС - гр. Разград.

 

                                                        Председател: /П/ Ал. Великова

 -

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2569

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.