Пример №13 от списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Пример №13

Лица: неопределен брой съдии от ВКС и ВАС, гр. София

Документ: неопределен брой техни тълкувателни решения; конкретен повод: ТР на ВАС №2 от 27 юни 2016

Тема: Законотворческата дейност на върховните съдии

-

На 04.07.2016 под статията "Никой не може да съди държавата за вреди от незаконни наредби", в. "Сега", бр. 6721 (150), в която пишеше за едно незаконосъобразно ТР на ВАС, се появи коментар, че всички тълкувателни решения са незаконосъобразни, тъй като съгласно ЗНА (Закона за нормативните актове) тълкуването на даден акт е в правомощията единствено на органа, който го е издал. За тълкуване на законите - този орган е Народното събрание. Позволявам си да публикувам коментара без разрешение, защото няма как да поискам такова от автора (анонимен е), а пък много ми харесва написаното: Решение или закон? По-късно попаднах и на още едно интересно мнение във форума на lex.bg: ВКС не е законодателен орган (тук има и контра мнение).


-
Още по въпроса за законотворческата дейност на ВКС и ВАС:
Отменените разпоредби на Закона за нормативните актове - най-хубавите му разпоредби са били отменени през 2007


-

Тълкувателни решения на Президиума на Народното събрание (1948-1967)  (сборник), 1968, публ. онлайн на 13.07.2016. Ако линкът не се отваря, натиснете тук.

Сборникът е съставен от Димо Попов, сътрудник на проф. Любомир Радоилски - началник на Правния отдел на Президиума на Народното събрание (1948-1968) и професор по гражданско право в СУ.

         Цитирам анотацията: "Сборникът е уникален пример за прозрачност в дейността на тълкувателен орган у нас, доколкото в него не просто са дадени тълкувателните актове, но са публикувани и мотивираните откази на Президиума на Народното събрание да даде тълкуване, когато такова е поискано от правен субект у нас.  Актуален и днес, дотолкова, доколкото част от тълкувателните решения са издадени по и сега действащи норми на законодателството - по Закона за задълженията и договорите, по Закона за собствеността и др. Същевременно тези тълкувателни решения, някои от които отменят тълкувателни решения на Върховния съд, не са известни на сегашните юристи."

   Според мен, забележително е, че още в началото на сборника е записано ясно и изрично: "Подзаконните нормативни актове се тълкуват от органа, който ги е издал" и "Решенията, с които се дава тълкуване на законите и указите, се публикуват в Държавен вестник" (по-рано Известия на Президиума на Народното събрание.) Това идва да покаже, че сегашното положение с безбройните ТР на ВКС и ВАП по закони и подзаконови актове, е незаконосъобразно, още повече, че и не се публикуват в ДВ. Тълкуването на законите би трябвало да се прави от Народното събрание. Някой да е чувал обаче за ТР на НС? Аз не съм.

               -

 

        Update, 20.11.2016. Съжалявам, че не мога да публикувам целия сборник. Бях си го свалила и се зачетох в него, но преди малко проверих файла и се оказа празен. Не можах да го намеря и в никоя книжарница онлайн.

    

-

 
 

_____

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/769

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.