Пример №1 от списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

--

Пример №1

Лица: Следовател, районен и окръжен прокурор, гр. Плевен

Документи: Призовка и постановления от 2014 и 2015 г.

Тема: Разпоредби НПК, повереник

-

Следовател от Плевен изпраща на 01.07.2015 г. призовка на 83-годишна пострадала от Варна да се яви за предявяване на разследването - лично или с повереник, но "повереникът, пише следователят, не следва да е от кръга на лицата визирани в чл. 100 ал. 3 вр. с чл. 91 ал. 1 и ал. 2 от НПК", т.е. според следователя, повереникът не трябва да бъде нито адвокат, нито роднина. По-късно открихме, че грешката е тръгнала от наблюдаващия районен прокурор. Следователят просто я е повторил, без да мисли. Още по-късно открихме, че районният прокурор също е повторил чужда грешка, без да мисли - на окръжен прокурор от Плевен.

НПК, чл. 100. (1) Частният обвинител, частният тъжител, гражданският ищец и гражданският ответник могат да упълномощават повереник. (3) Разпоредбите на чл. 91, 92 и 93 се прилагат съответно и за повереника.

НПК, чл. 91. (1) Защитник на обвиняемия може да бъде лице, което упражнява адвокатска професия. (2) Защитник може да бъде и съпругът, възходящ или низходящ роднина на обвиняемия.

 

 

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/756

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.