Пример №27 от списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Пример № 27

Лица: Прокурор от РП-Плевен

Документ: Правно-неграмотно постановление от 24.07.2015 за прекратяване на ДП

Тема: Чл. 537, ал. 3 от ГПК, чл. 311, ал. 1 от НК, чл. 288 и 289 от НК.

Забележка. Пример №27 е свързан с пример №5.

-

Предупреждение! Този обемист материал съдържа множество примери за правна неграмотност на прокурор

-

ВЪЗРАЖЕНИЯ И ИСКАНИЯ ПО ПОСТАНОВЛЕНИЕТО НА ПРОКУРОР

ИВЕТА МАРКОВИЧ ОТ РП-ПЛЕВЕН

 

Плътен шрифт - текст на постановлението, нормален - възражения, корекции и допълнения.

Исканията са на последната страница от общо 37.

----

Възраженията и исканията бяха изпратени на 11.09.2015 г. до админ. р-л на РП-Плевен, а оттам - препратени на 15.09.2015 до ОП-Плевен за служебна проверка по законосъобразността за прекратяване на досъдебното производство съгл. чл.243, ал. 9 от НПК. Как окръжният прокурор извърши служебната проверка? Като хвърли възраженията в кошчето за боклук, образно казано, за по-лесно. Вж пример № 5 

---

Възраженията завършват така:


"ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Постановлението е съставено изключително непрофесионално. Съдържа множество грешки и непълноти. Макар в хода на разследването да са установени две важни обстоятелства, правни изводи от тях не са изведени, а именно: за наличие на неистински документи - петте скици, които са използвани при прехвърлянето на собствеността върху около 3 дка горска територия и около 50 дка земеделска (вж. показанията на Ваня Спасова Георгиева, ст. експерт в ОСЗ-Д.Митрополия, на стр. 12 в Постановлението) и за наличие на документ без удостоверителна сила, с който е била удостоверена собствеността върху около 50 дка земеделска земя при прехвърлянето й - т.нар. „препис от Решение №7000/1994 г. на ОСЗ-Д.Митрополия" (вж. показанията на Диана Якимова, н-к ОСЗ-Д,Митрополия, на стр. 9-12 в Постановлението). Премълчано е, както и при първото прекратяване, че собствеността е прехвърлена без представяне на нотариалните актове на името на пострадалата, които са последните (актуалните) документи, с които тя се легитимира като собственик. Игнорирани са исканията от страна на пострадалата и дъщеря й за насочване на разследването към действията на нотариус Иванов №007. Игнорирано е и нареждане на окръжен прокурор Йорданка Антонова от 25.03.2015 г. до РП-Плевен в същия смисъл - насочване към действията на нотариус Иванов №007. В цялото постановление няма нито дума за разследване действията на нотариус Иванов №007. В първото постановление беше написано само, че според него всички документи по двете сделки са били изрядни. Сякаш целта на извършените процесуално-следствени действия отначало докрай е била да се осуети наказателното преследване срещу нотариус Иванов №007 с цел да бъде избавен от наказание, което му се следва по закон. Няма нито дума и за кмета на с. Гороцвет. В първото постановление беше представен от пр. Маркович като кмет за пример, каращ втори мандат, въпреки че в материалите по разследването е имало данни, че е осъден в края на 2013 г. за упорито продължавано длъжностно престъпление - над 100 неприсъствени нотариални удостоверявания на подписи. Укриването на информацията за многократно извършвано от бившия кмет длъжностно престъпление от същия тип - неприсъствено удостоверяване, наред с настоящето твърдение на пр. Маркович, че разследващият орган бил написал, че „по никакъв начин не се е променила установената фактическа обстановка, подробно описана в предходно негово заключително постановление от 14.10.2014г.", при положение, че основанието за прекратяване е различно от предходното, поражда основателни предположения, че пр. Маркович се е опитвала да склонява разследващия орган да наруши свое служебно задължение или да укрие какво е установил.

Поради всичко гореизложено, моля от името на майка си и от свое име да бъде извършена проверка и евентуално да се потърси наказателна отговорност от пр. Маркович по чл. 288 и 289 от НК.


НК, Чл. 288. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 1995 г.) Орган на властта, който пропусне да изпълни своевременно длъжностите, които му налага службата относно наказателно преследване, или по друг начин осуети такова преследване с цел да избави другиго от наказание, което му се следва по закон, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и с лишаване от правото по чл. 37, ал. 1, точка 6 .


НК, Чл. 289. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г., бр. 103 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г., бр. 75 от 2006 г., бр. 26 от 2010 г.) Който склонява длъжностно лице от разследващите органи или от прокурорските или съдебните органи да наруши свое служебно задължение във връзка с правораздаването, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.


ИСКАНИЯ

1. Прокурорът да предяви иск по чл. 537 ал. 3 от ГПК за отмяна на двата нотариални акта от март 2013 на нотариус Иванов №007.

2. Да се извърши проверка и евентуално да се потърси наказателна отговорност от пр. Маркович по чл. 288 и 289 от НК.


ПРИЛОЖЕНИЯ

1. За отмяната на нотариалните актове - въпроси и отговори

2. Препис от оригиналното Постановление от 24.07.2015 (без корекции)

3. Разпечатка от официалния сайт на Агенция по вписванията-София, където пише, че при продажба се представя последният документ за собственост, с който се легитимира продавачът (т. 1 от 16)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Забележка, 08.11.2016. Освен че трябва да се представи последният документ за собственост, той трябва да бъде вписан в съответната служба по вписванията. Нотариалните актове на Иванов №007 от 14 и 18 март 2013 са в нарушение на закона, не само защото са издадени въз основа на предходни документи за собственост (неактуални), а и защото предходните документи (неактуалните) не са били вписани. Съгл. чл. 586, ал. 4 от ГПК нотариусът не е имал право да издава нотариалните актове за покупко-продажба, докато представените невписани документи не бъдат вписани. Плевенският нотариус Иванов 007 не е бил запознат с разпоредбата на чл. 586, ал. 4 от ГПК. Ах, какъв опитен и компетентен нотариус само! Лелей!

             NB! Майка ми не е виновна за неразбориите с документацията. Тя е дала на лъже-пълномощника си Станимир единия си нотариален акт - този за 3-те дка гора. Само него, защото той уж искал да купи само 3-те дка. Станимир скрил нотариалния акт и не казал на никого за него, освен на брат си. Накрая точно брат му го издаде

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


С УВАЖЕНИЕ КЪМ ВИСОКООТГОВОРНАТА ПРОФЕСИЯ НА ПРОКУРОРА,

Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН **********, дъщеря и пълномощник

на Йорданка Найденова, 82 г., пострадала по ДП № Д 2924/2013 на РП-Плевен

Образование: полувисше (медицина) и висше (англ. филология)

Адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80

Стац. тел.: 052 988 600

Моб. тел.: 0888 60 90 72


гр. Варна

11.09.2015 г."

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/833

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.