Пример №16 от списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Пример № 16

Лице: Върховен прокурор, гр. София

Документ: Писмо от 26.04.2016 г.

Тема: Обжалване на прокурорско постановление, което не подлежи на съдебен контрол

-

 

На 16.01.2015 районен прокурор издава постановление за отказ да образува ДП, което е потвърдено от окръжен, апелативен (18.09.2015) и върховен прокурор (21.10.2015). Шест месеца по-късно, на 26.04.2016, по друг подобен повод върховният прокурор обяснява, че апелативният не е трябвало да се произнася по постановление, което не подлежи на съдебен контрол, понеже съгл. чл. 200 от НПК* постановленията, които не подлежат на съдебен контрол - като това от 16.01.2015 - се обжалват само пред непосредствено по-горестоящата прокуратура и - край, повече никакви обжалвания! Върховният беше забравил, че той самият е допуснал същата грешка на 21.10.2015.  Голям майтап са тези прокурори. Имам чувството, че са толкова невежи, колкото и аз - обикновения гражданин, и че сега, покрай нашия случай на имотна измама, заедно изучаваме НПК и НК и за първи път се запознаваме със законовите разпоредби.

-

     *НПК Чл. 200. Постановленията на прокурора, които не подлежат на съдебен контрол, се обжалват пред прокурор от по-горестоящата прокуратура, чието постановление не подлежи на обжалване.

 

-

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/772

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.