Кореспонденция с РП-Плевен по пр. 6989/2014, пр. Дияна Илиева

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

 

В края на януари 2015 получих постановление на пр. Дияна Илиева от РП-Плевен. Пишеше, че в РП-Плевен е била образувана преписка във връзка с мое писмо до нотариус Иванов №007 от 23.12.2014 (стр. 1 и стр. 2), в което излагам твърдения "относно допуснати нарушения при изповядване на сделки от нотариус Иванов" и моля "нотариус Иванов да се яви пред разследващите органи и да се отрече от показанията си, че документите около прехвърлянето на собствеността са били изрядни". Така си е, помислих си аз и подължих да чета с интерес.

В следващия параграф, обаче, пишеше пълни глупости. От справка в деловодната система се било установило, че "по повод твърденията на Стоянова е било образувано ДП №2924/2013, разследването по същото е приключило и набл. пр. Ивета Маркович е прекратила производството с постановление поради липса на престъпление".

Хм, рекох си, пр. Илиева нещо се е объркала. ДП-то е образувано по съвсем други мои твърдения - вж сигнал ми до РП-Варна от 06.06.2013, в които нямаше нито дума за нотариус Иванов, понеже тогава още нищо не знаех за сделките в нот. кантора. Година и половина по-късно, след като успях да получа копия от цялата документация по двете нот. дела и след множество правни консултации във Варна и другаде, подадох нов сигнал - този път до Нот. камара на 26.11.2014 - вж кореспонденция с Нот. камара, а в края на дек. 2014 писах и до самия нотариус 007, след което разменихме още няколко писма, от които останах с впечатление, че е правно неграмотен  - вж. кореспонденция между Ренета и 007.

Другото объркване на Дияна беше, че случаят е проверен и приключил. Вярно е, че Ивета прекрати ДП-то на 30.10.2014, но ние обжалвахме на две инстанции и на 02.12.2014 окр. съд отмени постановлението и го върна на прокурора с указания за доразследване, така че по времето, когато Дияна се включи, така да се каже, в играта, ДП-то си се водеше по най-редовния начин - имаше си набл. прокурор, следовател и всичко. Нямаше никаква нужда Дияна да си пъха любопитния нос и да се изказва неподготвена. Писмото, което тя е "прихванала", беше изпратено с копие именно до набл. прокурор Ивета Маркович. Трябвало е просто да го предаде на колежката си, а не да образува ялова преписка.

Основанието на Дияна за отказ да образува ДП е чл. 24, ал. 1, т. 6 от НПК.

НПК, чл. 24, ал. 1. Не се образува наказателно производство, а образуваното се прекратява, когато: т. 6 спрямо същото лице за същото престъпление има незавършено наказателно производство, влязла в сила присъда, постановление или влязло в сила определение или разпореждане за прекратяване на делото.

-

Това основание е неправилно, защото ДП № 2924/2013 във вр. с пр. № 3624/2013 на РП-Плевен няма нищо общо с нотариус Иван Иванов №007, нито с допуснати от него, по думите на пр. Дияна Илиева, "нарушения при изповядване на сделки". То е срещу неизвестен извършител по чл. 212, ал. 1 от НК за това, че на 18.03.2013 в гр.Плевен, чрез използване на документ с невярно съдържание - Пълномощно с нотариална за­верка №2 на Кметство с.Гороцвет, обл.Разград от 12.02.2013г. получил без правно основание чуждо недвижимо имущество.  "Същото лице за същото престъпление" - друг път!

-

 

 

16.01.2015 Постановление на пр. Д. Илиева от РП-Плевен: стр. 1 и стр. 2

--------------------------------

Глуповатото постановление на Дияна Илиева беше потвърдено от окр. пр. Снежана Георгиева ("склоняваната" от шефа си Иво Радев), после от апел. пр. Димитър Лещаков и накрая от върх. пр. Георги Найденов. Година по-късно, по друг повод,  върховният Георги смъмри апелативния Димитър, че не е трябвало да се произнася по постановление, което не подлежи на съдебен контрол, понеже съгл. чл. 200 от НПК постановленията, които не подлежат на съдебен контрол - като това на Диянка - се обжалват само пред непосредствено по-горестоящата прокуратура и - край, повече никакви обжалвания! Беше забравил, че той самият е за смъмряне покрай Дияниното постановление. Голям майтап са тези прокурори. Имам чувството, че са толкова невежи, колкото и аз - обикновения гражданин, и че сега, покрай нашия случай на имотна измама, заедно изучаваме НПК и НК и за първи път се запознаваме със законовите разпоредби.

-


Между другото, аз още не знам по кой член се обжалва постановление, което не подлежи на съдебен контрол - дали по чл. 200 или по чл. 213 от НПК. (update, 10.11.2016 - вече знам:  чл. 200 се отнася за всякакви постановления, които не подлежат на съдебен контрол, вкл. и такива за отказ да се образува ДП, а пък чл. 213 е конкретно за отказ)

-

НПК Обжалване на постановленията

Чл. 200. Постановленията на разследващия орган се обжалват пред прокурора. Постановленията на прокурора, които не подлежат на съдебен контрол, се обжалват пред прокурор от по-горестоящата прокуратура, чието постановление не подлежи на обжалване.НПК Отказ на прокурора да образува досъдебно производство

Чл. 213. (1) Прокурорът може да откаже да образува досъдебно производство, за което уведомява пострадалия или неговите наследници, ощетеното юридическо лице и лицето, направило съобщението.

(2) По свой почин или по жалба на лицата по ал. 1 прокурор от по-горестоящата прокуратура може да отмени постановлението по ал. 1 и да разпореди образуването на досъдебно производство и започване на разследване. (NB! "от по-горестоящата", а не "от по-горестоящите", бел. моя, Р.С., 10.11.2016).

 

-

20.08.2015 Обжалване на постановлението на районен пр. Дияна Илиева пред ОП-Плевен

-

31.08.2015 Постановление на пр. Снежана Георгиева от ОП-Плевен: стр. 1 и стр. 2 - не разбрала даже за какво е образувана преписката в РП-Плевен, но пък накрая е написала, че постановлението й може да бъде обжалвано пред Апел. прокуратура гр. В. Търново, сякаш никога не е чувала за разпоредбата на чл. 200 от НПК (по онова време и аз не бях чувала)

-

09.09.2015 До адм. р-л на ОП-Плевен- помолих го като ръководител да обърне внимание на грешките в постановлението на окр. пр. Снежана Георгиева. Отговор не получих. Писмото ми е било изпратено до Апел. прокуратура гр. В. Търново като обжалване, понеже и адм. р-л на ОП-Плевен не е чувал за чл. 200 от НПК (може вече и да е чул, бел. моя, 10.11.2016).

.

-

Постановление на апел. пр. Димитър Лещаков, В. Търново, 18.09.2015 - и той нищо не разбрал, но бърза да потвърждава и накрая, разбира се, пише, че постановлението му може да бъде обжалвано пред ВКП-София, сякаш и той никога не е чувал за чл. 200 от НПК.

-

29.09.2015 До Лещаков - моля го за някои уточнения по постановлението му от 18.09.2015.

-01.10.2015 От Лещаков до мен - не можел бил да допълва и разяснява постановлението си (класически пример за професионално високомерие по думите на Гл. прокурор Цацаров)

-01.10. 2015 До Лещаков - да не си играе на развален телефон - отговор не получих. И той изпратил писмото ми направо на по-горестоящата прокуратура. Не знам точно какво е изпратил, всъщност, но все нещо е изпратил, защото получих постановление и от върховния "смъмрител", който с половин година закъснение се сети за чл. 200 от НПК по друг подобен повод и смъмри апелативния прокурор, че не е трябвало да се произнася. А трябваше да смъмри самия себе си.

-

21.10.2015 Постановление на върх. пр. Георги Найденов - тотално объркано. Личи си, че повече го вълнува постановлението за прекратяване на районния пр. Маркович. Оплаква се, че в преписките нямало информация за това или онова. Ами да се обади да пита, де! Какво се е разхленчил такъв! Естествено, потвърждава постановлението на апелативния, но защо го прави, не става ясно.

-

15.01.2016 Обжалване пред Гл. прокурор - отговор не получих (пиша това днес, 16.06.2016, бел. моя, Р.С.; update, 10.11.2016 - вече знам, че съгл. чл. 200 от НПК нямам право да обжалвам повече от веднъж, така че отговор от Главния не чакам)

-

Та така си играят на обжалвания и потвърждавания невежите прокурори. За тях това наистина е весела игра - води им се работно време, получават си заплатите, така че спокойно могат да си играйкат. Допълнително удоволствие вероятно им доставя да възвличат в играта си гражданите, които са заети с друга работа и никой не им плаща да пишат обжалвания, а напротив - те плащат грешни пари от джоба си на адвокати и си губят времето, само защото невежите прокурори са оставени да се забавляват без никакъв контрол.  

----

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/715

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.