Пример № 35 от списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога за имотната измама

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Пример № 35

Лица: Прокурор от ВАП

Документ: Писмо до гражданин (до мен)

Тема: Контакт между гражданите и съдебната власт

-

В отговор на моя молба от 31.05.2017 за проверка по прекалено дългите срокове на воденото в РП-Плевен досъдебно производство и липсата на изпълнение на указанията на съда от февр.-март 2016,  прокурорът ми обяснява надълго и нашироко какви членове и алинеи да чета, след което се сеща, че няма право да ме консултира и завършва строго: "в бъдеще да ползвате квалифицирана юридическа помощ при контактите Ви с органите на съдебната власт."

           А пък на сайта на Прокуратурата на РБ пише точно обратното:

 "Упълномощаването на адвокат е Ваше право, но не и задължение.", т.е. гражданите не са длъжни да ползват "квалифицирана юридическа помощ при контактите си с органите на съдебната власт".

     И още: "При сезиране на прокуратурата от Вас не се очаква да давате квалификация на престъплението, за което се отнася Вашата жалба или сигнал.", т.е. няма нужда гражданите да са чели закони, членове и алинеи.

    И още: "В случай на подаване на жалбата или сигнала в друга прокуратура, те ще бъдат служебно препратени на  прокуратурата, която следва да ги разгледа, за което ще бъдете уведомени.", т.е. няма нищо страшно, ако гражданинът сбърка прокуратурата.

-

     Действително, прокурорът е препратил писмото ми служебно на прокуратурата, която следва да го разгледа, за което ме е уведомил - вж писмо до РП-Плевен с копие до мен от същата дата. Това е било напълно достатъчно, но кой знае защо той е сметнал, че не е, и се е отдал на допълнителна консултативно-образователна дейност.

         А писмото му до РП-Плевен така си и остана без отговор. Наблюдаващият прокурор и админ. р-л в РП-Плевен упорито мълчат. От ОП-Плевен отвреме навреме им изпращат молби да свършат някаква работа, но отговор не получават. Апел. прокуратура В. Търново, ВКП, ВАП и к-т Гл. прокурор препращат надолу или ме съветват да обжалвам прокурорския акт, от който не съм доволна. Проблемът е, че няма прокурорски акт - последното засега постановление е от 24.07.2015 г. (обжалвано и отменено, а днес е 12.05.2019)

-

Начало на блога за имотната измама

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1244

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.