Пример №4 от списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

--

Пример № 4

Лице: Районен прокурор, гр. Плевен

Документ: Постановление от 13.01.2015 г.

Тема: Отмяна на нот. акт по чл. 537, ал. 3 от ГПК, препис от решение на ПК

Забележка. Пример № 4 е свързан с примери №25 и № 26.


-

 

Районен прокурор от Плевен отказва да предяви иск по чл. 537, ал. 3 от ГПК* за отмяната на два нот. акта с невярно съдържание с аргумента, че "нотариалните актове са истински и отразяват действителната воля на издателя".

              *ГПК, чл. 537, ал. 3. Прокурорът може да предяви иск за отменяне на издадения акт, когато е постановен в нарушение на закона.

-

              Прокурорът греши - нот. актове отразяват волята на страните, а не на издателя, и задължително трябва да са истински по см. на чл. 93, т.6 от НК, за да може да се обсъжда съдържанието им - вж. ППВС 3/82 и ако се установи, че е невярно (лъжливо документиране), да се повдигне обвинение срещу нотариуса, който ги е издал. Вж. също "МОТИВИ по НОХД № С - 203/12 г. по описа на Софийски градски съд, Наказателно отделение, 9 състав", където пише: "За да се обсъжда дали документът е с вярно или с невярно съдържание следва да е несъмнена неговата автентичност; ясно е, че ако не е издаден действително от лицето, сочено за негов автор, достоверността на съдържанието му е ирелевантна." (няма линк към мотивите; намират се с ключови думи)

   -

          Нотариусът в случая е дал лъжесвидетелски показания, че всички документи са били изрядни - и по двете сделки, а прокурорът не е съобразил, че показанията на всички свидетели следва да се преценяват през разпоредбата на чл.121 от НПК, която им позволява да не дават показания, които биха ги изобличили в извършване на престъпление. Затова, вместо да разгледа наличната документация по двете нотар. дела, включително и самите нот. актове, прокурорът изтъква, че "в хода на разследването са били разпитани всички лица, участващи в сделките, включително и нотариус Иван Иванов. Последният в своите показания категорично е заявил, че всички документи са били напълно изрядни" (цитатът е от постановление за прекратяване, 30.10.2014, стр. 16).  Нито един документ не е изряден. Нито един! Вж. Документите, с които е извършена имотната измама.

        
-

         По-нататък прокурорът продължава така: "и самия издател са именно лицата, които са ги подписали" - пак грешка, издателят на нотариалния акт е само един - нотариусът, защото нотариалният акт е официален удостоверителен документ по см. на чл. 93, т. 5 от НК, какъвто се издава само от длъжностно лице по см. на чл. 93, т.1 от НК

-

        Накрая прокурорът завършва с глуповата възхвала на т.нар. препис от решение на поземлена комисия (стр. 1, стр. 2), въз основа на който Плевенският нотариус се е "уверил", че продавачът е собственик на около 50 дка ниви. Решението е без нито един подпис и без каквото и да е обозначение, че изобщо някога е било подписвано. По-късно н-к зем. служба призна пред разследващите, че не съхраняват оригинала на документа, от който са издали "преписа", не знаят дори имената на служителите, заседавали през 1994 - годината на издаването му. Вж извадката от съдебни решения за преписи като този (неподписани). Съдиите постановяват, че са неистински, нищожни, не съществуват в правния мир и т.н.

-

Вж още:

-

Нот. акт от 14.03.2013 с номерирани грешки и към тях - обяснителни бележки.

-

Нот. акт от 18.03.2013 с номерирани грешки и към тях - обяснителни бележки.

-

Всички документи, с които е извършена имотната измама. Нито един не е изряден.

-

Нотариус Иванов 007 не е запознат с разпоредбата на чл. 586, ал. 4 от ГПК И не само с нея. При сделките със земите на майка ми 007 е показал въпиюща правна неграмотност във всяко отношение - вж. документите, с които е извършена имотната измама

 

-

Фактическата обстановка -  престъпление по чл. 311, ал. 1 от НК, извършено от Иванов 007

-

За отмяната на нотариалните актове на Иванов 007 (по член 537, ал. 3 от ГПК)

 


Горска територия, продадена като земеделска с лъжливо документиране 

-

Проф. д-р Петър Раймундов, Ролята на нотариуса Превъзходни обяснения, че нотариусът не е прост регистратор на волята на страните. "Ето защо са неоснователни възраженията от рода на тези, че нотариусът само оформя волята на страните, че той документира и одобрява само техните волеизявления и не е в състояние да достигне до действителното фактическо и правно положение."

 

Проф. д-р Петър Раймундов, "Правомощията на прокурора по чл. 537, ал. 3 от ГПК"

-

Нотариалният акт узаконява правото на собственост: в PDF  (оригинална публикация: в. "Стандарт", 09.03.2001, автор: адв. Рени Цанова)

-

Какво трябва да знаете при изповядване на имотна сделка, автор: нотариус Стилиян Тютюнджиев. Оригинална публикация във в. "Факти" на 17.12.2015 г.

-

Защо при покупко-продажба се ходи на нотариус?

-

Особените изисквания на закона в нотариалното производство (през призмата на една имотна измама)

-

За отговорността на нотариуса

-

Договор ли е нотариалният акт?

 

-------

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/759

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.