Пример №26 от списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Пример № 26

Лица: Прокурори от РП-Плевен, ОП-Плевен, ВТАП и ВКП

Документ: Правно-неграмотно постановление на районен прокурор от 13.01.2015, потвърдено от всички горестоящи

Тема: Отмяна на нотариален акт за покупко-продажба по чл. 537, ал. 3 от ГПК, чл. 311, ал. 1 от НК

Забележка. Пример №26 е свързан с примери №4 и № 25.-

На 13.01.2015 набл. районен прокурор Ивета Маркович - РП-Плевен издава постановление: стр. 1, стр. 2 и  стр. 3 по повод молба, изпратена на 06.01.2015 г. от 82-год. жена, пострадала от имотна измама (майка ми), до набл. прокурор за предявяване на иск по чл. 537 ал. 3 от ГПК.

          Прокурорът категорично отказва да предяви иск по чл. 537 ал. 3 от ГПК.  Аргументите му са включени в списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система под № 4, а "изрядните" според прокурора нотариални актове изглеждат ето така:

            Нот. акт от 14.03.2013 с номерирани грешки и към тях - обяснителни бележки.

            Нот. акт от 18.03.2013 с номерирани грешки и към тях - обяснителни бележки.

-

         След получаването на постановлението разменихме 2-3 писма с набл. прокурор (тогава още не знаехме, че прокурорите не признават грешките си):

-

20.01.2015 - Пострадалата пояснява, че и перфектни да бяха преписите, дори да не бяха преписи, а оригинални решения на ПК, нотариалните актове от 2013 г. пак са постановени в нарушение на закона, защото са съставени без представяне на последните (актуални) документи за собственост. Приложена разпечатка от официалния сайт на Агенцията по вписванията

27.01.2015 - Набл. прокурор уведомява пострадалата, че ако е недоволна от постановлението, може да го обжалва пред ОП-Плевен (класически пример за професионално високомерие, по думите на гл. прокурор, бел. моя, Р.С.)

27.01.2016 Дъщерята на пострадалата пояснява, че нот. актове на 007 наистина са в нарушение на закона, защото нотариусът не е проверил собствеността съгл. 586 ал. 1 от ГПК и не е вписал представените невписани документи за собственост съгл. чл. 586 ал.4 от ГПК. Без отговор.

-

После обжалвахме. Всички горестоящи прокуратури потвърдиха правно-неграмотното постановление от 13.01.2015 -  с правно-неграмотни постановления, естествено.

-

24.06.2015 Пострадалата обжалва пред ОП-Плевен постановлението на набл. районен прокурор от 13.01.2015. В обжалването се изброяват грешките, допуснати от нотариус Иванов №007 при двете "продажби" - на 14.03.2013 (около 3 дка гора) и на 18.03.2013 (около 50 дка ниви).

-

07.07.2015 Постановление на ОП-Плевен: стр. 1 и стр. 2. Окръжният прокурор потвърждава отказа на наблюдаващия районен от 13.01.2015, макар и не така категорично, с аргумента, че: "До приключване на разследването по делото и произнасянето по същество на спора не би следвало да се поставя въпроса за прилагане на разпоредбата на чл.537 ал.3 от ГПК. Едва след влизане в сила на съответния съдебен акт или акт, изготвен от прокуратурата, следва да се обсъжда, дали сочените нотариални актове са постановени в нарушение на Закона и дали е налице основание за прилагане на разпоредбите на чл.537 ал.3 от ГПК." Значи "едва след ...", хм. Така и не става ясно кога ще започне самото разследване.

                Година по-късно, вече след влизане в сила на съответния съдебен акт, се обърнах към омбудсман с молба за съдействие да получа дългоочакваното произнасяне от прокуратурата. Омбудсманът ми отговори, че е бил информиран от прокуратурата, че институцията не можела била да се произнесе, "тъй като постановените от институцията актове са били обжалвани пред съда". Тц, тц, а сега накъде? Ни насам, ни натам! Вж пример № 25.

             И до ден днешен (пиша това на 08.11.2016) нотариалните актове на Иванов №007 и действията му по съставянето им не са били обект на разследване, въпреки че прокуратурата е сезирана за тях за първи път още през октомври 2014 и многократно след това - от пострадалата, дъщеря й и внук й.

-

18.01.2016 Обжалване постановление на окръжен прокурор от 07.07.2015 пред ВТАП Когато обжалвах пред ВТАП, още не знаех, че нямам право да обжалвам пред Апелативна прокуратура, тъй като съгл. чл. 200 от НПК, постановление, което не подлежи на съдебен контрол, може да се обжалва само пред непосредствено горестоящата прокуратура (ОП-Плевен в случая), чието постановление не подлежи на обжалване, дори да е правно неграмотно, объркано, непълно и т.н. (това последното не го пише в чл. 200 от НПК, бел. моя, Р.С.)

-

НПК, Чл. 200. [...] Постановленията на прокурора, които не подлежат на съдебен контрол, се обжалват пред прокурор от по-горестоящата прокуратура, чието постановление не подлежи на обжалване.

-

14.04.2016 Пр. Лещаков от ВТАП потвърждава постановлението на ОП-Плевен от 07.07.2015 Апелат. прокурор не е трябвало да се произнася по обжалването ми, тъй като постановлението на РП-Плевен от 13.01.2015 не подлежи на съдебен контрол (вж. чл. 200 от НПК по-горе). Аз не знаех тази разпоредба и затова бях обжалвала пред ВТАП. Апелативният прокурор също не я знаеше и се произнесе - правно неграмотно, естествено. В постановлението си апел. пр. Лещаков изразява личното си убеждение, че отмяната на нотариален акт от прокурора по чл. 537. ал. 3 от ГПК е само "една правна възможност за упражняване на прокурорски правомощия, но не и задължение". Пр. Лещаков греши. Според проф. д-р Петър Раймундов, отмяната на нот. акт, постановен в нарушение на закона, е задължение на прокурора. Глаголът "може" в юридическия смисъл означава "дадени са му правомощия" - вж. "ПРАВОМОЩИЯТА НА ПРОКУРОРА ПО ЧЛ. 537, АЛ. 3 ГПК"

-

 

20.04.2016 Обжалване на постановлението на апелативен пр. Лещаков от 14.04.2016 пред ВКП Обжалвах, защото - повтарям - още не знаех за чл. 200 от НПК.

-

 

26.04.2016 Писмо от пр. Г. Найденов-ВКП - уведомява ме, че постановленията, които не подлежат на съдебен контрол, се обжалват само пред непосредствено по-горестоящата прокуратура (чл. 200 от НПК) От това писмо за пръв път научих за разпоредбата на чл. 200 от НПК. След това се сетих, че само преди няколко месеца, на 21.10.2015, този същият пр. Найденов от ВКП се беше произнесъл с постановление по друго обжалвано постановление на апел. прокурор, което също не подлежеше на съдебен контрол. Тогава беше похвалил апелативния прокурор, че правилно бил потвърдил постановлението на окръжния. Следователно, върх. прокурор беше научил съвсем наскоро за разпоредбата на чл. 200 от НПК. Заради напредъка му в изучаването на НПК, включих върх. пр. Г. Найденов в списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система под № 16.

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/832

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.