Пример №25 от списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Пример № 25

Лица: Окръжен прокурор, зам. главен прокурор и омбудсман

Документ: Правно неграмотно постановление на окръжен, несвързани обяснения в писмо от ЗГП, наивно-глуповат отговор от омбудсман

Тема: Чл. 537, ал. 3 от ГПК и чл. 311, ал. 1 от НК.

Забележка. Пример №25 е свързан с №4 и № 26.


-

 

В отговор на обжалване от пострадала на постановление на районен прокурор от 13.01.2015 за отказ да предяви иск по чл. 537, ал. 3 от ГПК (за отмяна на два нот. акта, постановени в нарушение на закона), окръжен прокурор от Плевен постановява на 07.07.2015: "Едва след влизане в сила на съответния съдебен акт или акт, изготвен от прокуратурата, следва да се обсъжда, дали сочените нотариални актове са постановени в нарушение на Закона". Година и нещо по-късно Омбудсманът обяснява, че прокуратурата не може да се произнесе [по искането за отмяна на двата нотариални акта], "тъй като постановените от нея актове са били обжалвани пред съда." Ха сега, де! Тъкмо окръжният прокурор беше обещал обсъждането да започне след влизане в сила на съответния съдебен акт и хайде сега - ново двайсет, не можело било, понеже съдът се бил произнесъл. То пък и едно произнасяне на съда - за чудо и приказ!

-

И след като ме уведомява, че няма какво да направи, Омбудсманът добавя: "За същото сте била уведомена на предоставения от Вас адрес с писмо изх. №179/08.03.2018 г. на Върховната касационна прокуратура." Голямо уведомяване падна - с несвързаната реч на ЗГП Пенка Богданова. Да се смее ли човек, да плаче ли!

-

Е, поне вече се изясни, че ще си загубим собствеността върху около 3 дка гора и над 50 дка ниви заради няколко глупака на държавна издръжка. Или умни хора, които кой знае защо понякога се държат като глупаци.

     Update, 11.05.2019. Взехме нещата в наши ръце - с гражданско дело по чл. 108 ЗС. Засега положението е добре. Имаме надежда да си върнем земите. А иначе прокуратурата продължава да размотава нашия случай на имотна измама - скоро ще започне седмата година, откакто на 06.06.2013 г. подадох сигнал. Загубеняци.

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/824

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.