14.10.2016 От Омбудсмана

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

 

Резюме. На 21.10.2016 получих отговор на жалба 7353 от 25.08.2016. Омбудсманът се оправдава, че пак нищо не е свършил. Причината била липсата на правна възможност за намеса. Никой не му е искал намеса. Просто трябва да си спазва собствения Закон за омбудсмана. Това е всичко. Ще трябва май да му напомня за чл. 19, ал. 1, т.11. Аман от правни неграмотници! Навсякъде са се намърдали, не само в правосъдната ни система.

Закон за омбудсмана, чл. 19, ал. 1, т. 11. [Омбудсманът] уведомява органите на прокуратурата, когато има данни за извършено престъпление от общ характер.

 

Оригиналното писмо в jpg

 

ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО

Г-ЖА РЕНЕТА СТОЯНОВА

[РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ул. „Г. Бакалов" № 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80

гр. Варна 9010

ОМБУДСМАН

Изх. № 7353/14.10.16 г.

Относно: Жалба № 7353/201 6 г. до омбудсмана на Република България

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

В поредна жалба до омбудсмана изразявате оплакване, че не сте получила отговор на свое писмо, подадено до прокуратурата на Република България и конкретно - до Районната прокуратура в гр. Плевен. Пишете, че сте потърсила съдействието на горестоящите прокуратури и главния прокурор, но и до момента не Ви е отговорено.

Благодаря Ви, че отново изразихте доверие към институцията, която представлявам. Използвам възможността да Ви напомня, че като омбудсман се застъпвам за правата и свободите на гражданите, когато те се засягат или нарушават от държавните и общинските органи и техните администрации, както и от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги. Както знаете от редовната ни кореспонденция, омбудсманът последователно застъпва и отстоява принципа на добро управление и на добра администрация, което е изведено като самостоятелно право и в Хартата на основните права в Европейския съюз. Комуникацията между гражданите и управлението играе определяща роля за възстановяване на общественото доверие към органите на управлението, което по отношение на съдебната система е особено чувствителен въпрос. По повод постъпилите от Вас редица жалби по този проблем, в рамките на своите правомощия се обърнах към органите на прокуратурата с искане за извършване на проверка. Бях информирана, че институцията не може да се произнесе по Вашите искания, тъй като постановените от нея актове са били обжалвани пред съда. За същото сте била уведомена на предоставения от Вас адрес с писмо изх. №179/08.03.2016 г. на Върховната касационна прокуратура.

Знаете, че омбудсманът не може да изземва функциите на други държавни органи и институции, в чиято компетентност е извършване на съответните проверки и произнасяния, не е разследващ и административно-наказващ орган. Съгласно основните принципи на правната система и чл. 9, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на омбудсмана осъществяването на съдебната власт от съда, прокуратурата и следствието е извън моите правомощия. Според действащото законодателство никой друг орган, включително и омбудсманът, няма право да приеме за разглеждане въпрос, който се разглежда или вече е разгледан от съда.

Осъзнавам, че това писмо няма да отговори на очакванията Ви, но вярвам ще проявите разбиране, че причината е липсата на правна възможност за намеса.

С уважение, МАЯ МАНОЛОВА (Подпис, не се чете)

ОМБУДСМАН НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

(Печат: Администрация, Омбудсман, Република България)

Ул. „Джордж Вашингтон" № 22, София 1202; тел.: 02/980 95 10, 02/810 69 55; e-mail: priemna@ombudsman.bg

 

 

Цялата кореспонденция с Омбудсмана по имотната измама

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/823

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.