До Омбудсмана - 25.08.2016

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система


-

-

Изпратено от е-бланката на Омбудсмана.

-

Име: Ренета

Презиме: Тодорова
Фамилия: Стоянова
ЕГН: **********
Пощенски_код: 9010
Адрес: ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
Населено_място: Варна
Телефон: 0888609072
Email: rennie@softisbg.com
Институция: Г-жа Цонка Кичева, районен прокурор гр. Плевен
Описание: Нямам отговор на мое писмо до г-жа Цонка Кичева, районен прокурор гр. Плевен, изпратено с обратна разписка на 09.05.2016 г.по куриер "Еконт Експрес" - на хартия, с нотариална заверка на подпис и съдържание (приложено). Няколко пъти напомних, че очаквам отговор, последно - на 16.08.2016 (приложено).
Искане: Моля за съдействие да получа отговор на писмото ми от 09.05.2016 г. до г-жа Цонка Кичева, районен прокурор гр. Плевен.
Предходни_разглеждания: Не. Уведомени са ОП-Плевен, ВТАП, ВКП и кабинет на Главния прокурор, но всички мълчат.
Допълнителни_документи: Писмото ми от 09.05.2016 и Напомнящо писмо от 16.08.2016

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система


-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/755

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.