Показания на н-к служба "Земеделие"

| No Comments | No TrackBacks

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Това са показанията на н-к ОСЗ гр. Д. Митрополия, отразени на стр. 11-12 в постановление за прекратяване на наказателно производство, без прокурорът да е извел правен извод от тях.

Забележките са направени от Ренета Стоянова, инцициали Р.С., дъщеря на пострадалата от имотна измама възрастна жена.

---

"Визираните документи били издадени на датата посочена в тях (върху преписите от решенията на ПК липсва дата на заверката, бел. моя, Р.С.), като повода за тяхното издаване е подадено Заявление (с пълномощно, което не дава права за снабдяване с преписи от документи за собственост, бел. моя, Р. С.). На св. Якимова бил зададен въпроса - Защо Препис от Решение №7000 за възстановяване правото на собственост на земеделски земи в съществуващи или възстановени (възстановими, заб. моя, Р.С.) реални граници в землището на село Ставерци, ЕКАТТЕ 68607, касаещо имоти №071022 - 5 декара нива в местността „Лилов камък" в землището на село Ставерци, област Плевен и имот №213001- 43,800 дка  (площта на имот №213001 е 43,801 дка; в „преписа" е допусната грешка, бел. моя, Р.С.) - нива в местността „Кожухарова круша" в землището на село Ставерци, област Плевен и Препис от решение №7000/1994 г. за възстановяване правото на собственост на земеделски земи в съществуващи или възстановени реални граници (не в реални граници, а съгласно плана за земеразделяне, бел. моя, Р.С.) в землището на село Ставерци, ЕКАТТЕ 68607, касаещо имоти №269020 - 0,920 дка - нива в местността „Горни лозя" в землището на село Ставерци, област Плевен и имот №З53006 - 0,730 дка - нива в местността „Мелницата" в землището село Ставерци, област Плевен не е подписано в долния десен ъгъл в графи за „Началник", „Главен експерт" и „Членове" за разлика от препис от Решение С-100, където има подписи във всяка една от графите? По повод на това св. Якимова заявила, че при издаването на тези документи се ползва определена база данни, която е на хартиен носител и данни въведени в ЦИС (пояснение: ЦИС означава Централна информационна система, бел. моя, Р.С.) за територията на Община Долна Митрополия. За част от информацията, която се съдържа на хартиен носител може да се намери в оригинал самото решение на Поземлената комисия и затова при издаването на такива преписи се нанася „Вярно с оригинала" след което се прави заверка с кръгъл печат и подпис на съответния служител. На тези решения, които са в оригинал, стоят подписите и имената на състава, който е постановил тези решения. Обикновено това е за имоти с възстановено право на собственост след 2000-та година. За другите имоти, преди посочената година, обикновено се използва Информационната система от динамичен регистър, като в този случай не може да се види в оригинал това решение на Поземлената комисия, тъй като няма оставено такова в преписката за съответния имот. Това е така, тъй като преди години обикновено са се издавали такива решения в оригинал само в един екземпляр и той е бил връчван на собствениците. От своя страна в много случаи същите са го загубили или ако са повече наследници се съхранява само от единия наследник, а другите нямат такива преписи. По тези причини на преписите от тези решения не може да се посочи кои лица са участвали в състава на Поземлената комисия, който е постановил решенията, а се посочват лицата работещи към датата на издаване на преписите в съответната служба. Поради това върху преписите се нанася забележка под имената на състава, че към датата на издаване на решението състава на Поземлената комисия е бил друг."


    Коментар от Р.Стоянова:

 Преди н-к ОЗС да направи горните самопризнания, пр. Ивета Маркович се беше произнесла правно-неграмотно за тези псевдо-преписи. Около две години след нейното произнасяне, председателят на Нотариалната камара каза, че това са документи с невярно съдържание - категорично.

-

  Съгласно множество съдебни решения, „преписи"  като този на ОСЗ-Д. Митрополия, са нищожни, неистински, без удостоверителна сила и т.н.
    Например, в Решение №562 на Административен съд - гр. Перник от 31.07.2014 г. (окончателно) се казва, че такъв „препис" не съществува в правния мир:
    "... това решение не съществува в правния мир, тъй като ОСЗ признава в отговора си , че оригинала на това решение не се намира в архива на ОСЗ-гр.Перник. Съществуването на бланка в базата данни на ОСЗ не е равносилно на съществуване на решението. Решението следва да бъде издадено и подписано от компетентния орган- Поземлена комисия или ОСЗ, а представения "препис" не е подписан от лицата посочени в него, а освен това към 29.VІ.1999 г. компетентния орган за постановяване на решението е Поземлена комисия-с.Драгичево, а не ОСЗ-гр.Перник и състава на поземлената комисия е от съвсем други длъжностни лица, различни от тези посочени в заглавната част на решението.Оригинал или официално заверен препис от това решение не се представя. Такъв оригинал изобщо липсва в архива на ОСЗ- гр.Перник. Прави впечатление, че в ОСЗ Перник това не е изолиран случай. С оглед на това наличието на бланка в базата данни на ОСЗ създава привидност, че на определени лица е възстановен земеделски имот , от което същите могат да черпят права. От това може да следва единствено злоупотреба с несъществуващи и недоказани права за трети лица.  Фактът,че решението фигурира в базата данни на ОСЗ- гр.Перник не го прави действително, тъй като за формата на решението и  начина на издаването му има специални разпоредби в ЗСПЗЗ, които в случая изобщо не са спазени. След като оригинал на решението липсва, няма данни това решение да е  отговаряло на някои от законово изискуемите реквизити за валидността му, значи, че такова не съществува в правния мир. Не може да се издава препис от решение, което не съществува, а още по-малко да се манифестира препис от неустановимо, несъществуващо решение на административния орган. С оглед на изложеното е видно ,че решение No 04000 от 29.VІ.1999 г. е нищожно,поради наличието на особено съществени нарушения на основанията по чл.146 от АПК, което на практика се приравнява на липсата на решение" (край на цитата от Решение №562 на Административен съд - гр. Перник от 31.07.2014 г.)
    В Решение на Плевенски  окръжен съд от 22.11.2013 год. (окончателно) се казва, че такива „преписи" са неистински документи:
    "представените от въззиваемия Г.Х. официално заверени преписи не носят подписи на длъжностните лица, които са ги издали, а представляват извлечение от компютърна програма, поради което автентичността им не би могла да бъде проверена.
    ... официално заверени преписи от решенията на Поземленa комисия - Кнежа, които представляват разпечатки от информационна програма и върху същите не са положени подписи на длъжностни лица, с изключение на този на лицето, издало преписите.     
    ...представените официално заверени преписи от същите решения са неистински документи.  
    ...признава за установено, че представените от същия официално заверени преписи са неистински документи поради несъответствие на съдържанието на преписите с оригиналите на документите, надлежно подписани от членовете на ПК - Кнежа. Да се изпрати на основание чл. 194 ал. 2 ГПК служебно заверен препис от решението на РП - Кнежа за проверка за наличие на извършено престъпление."  (край на цитата от Решение на Плевенски окръжен съд от 22.11.2013)
    В Решение  № 53 на Административен съд - гр. Габрово, 17.07.2013 година (окончателно), се казва, че такъв препис е недовършен и не съставлява решение на ПК:
    "този препис не съставлява решение на ПК Севлиево. Към 10.11.1997 г. ОСЗ Севлиево не е съществувала като колективен орган. Този препис не съставлява окончателен документ, нито е равнопоставен на оригинала или на заверено копие от такъв, точно защото липсва съществена част от него- подписите на съставителите му.
    ...на преписа от решението с посочен автор- ОСЗ Севлиево не е посочено, че същият е сверен с оригинала, на него е поставено само отбелязването "заверил преписа", но от какъв документ е този препис- от оригинал, от извлечение на оригинал/ копие или от друг препис, това не е посочено.
    ГАС взе предвид, че според правната теория неподписаният акт не е нищожен, а се счита за недовършен. Липсата на подпис означава липса на властническо волеизявление, което е равносилно на липса на АА, който остава само проект. Недовършените актове не са порочни, те просто не съществуват за правния мир. /Административно право на Република България- Обща част, Проф. д-р Дерменджиев, И., доц. д-р Д. Костов и доц. д-р Д. Хрусанов, изд. Тилиа, 1996 г./" (край на цитата от  Решение  № 53 на Административен съд - гр. Габрово, 17.07.2013)

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/653

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 18, 2016 12:54 AM.

08.03.2016 Жалба до адм. р-л на ОС-Плевен от дъщерята на пострадалата was the previous entry in this blog.

Показания на старши експерт от служба "Земеделие" is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.