Пример №2 от списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

_

Пример №2

Лице: Прокурор от ВАП, гр. София

Документ: Резолюция от 2012 г.

Тема: Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958, посл. изм. през 1990 (преди 26 години, считано към настоящата 2016 г.)

-

Прокурор от ВАП, 2012: "Правилника [за легализациите] се явява проекция на установения в международните договори и споразумения ред за превод, легализация на документи и други книжа". Прокурорът греши. Правилникът не е проекция нито на Хагската конвенция за апостила, в сила за България от 2001, нито на двустранните договори за правна помощ. Напротив, той е отменен от тях. Пише го и в самия правилник - чл. 25.

Чл. 25 от Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958, посл. изм. 1990: Разпоредбите на този правилник са задължителни, доколкото в сключените спогодби и споразумения с чужди страни не се предвижда друго.

-

Забележка. Този пример е по линия на борбата срещу незаконното регулиране на преводаческата дейност от МВнР

_________

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/757

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.