Пример №9 от списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Пример № 9

Лице: Апел. прокурор, гр. В. Търново

Документ: Постановление от 14.04.2016 г.

Тема: Отмяна на нот. акт по чл. 537, ал. 3 от ГПК

-

Апелативен прокурор от В. Търново е убеден, че отмяната на нотариален акт от прокурора по чл. 537. ал. 3 от ГПК е само "една правна възможност за упражняване на прокурорски правомощия, но не и задължение".

Апелативният прокурор греши. Според проф. д-р Петър Раймундов, отмяната на нот. акт, постановен в нарушение на закона, е задължение на прокурора. Глаголът "може" в юридическия смисъл означава "дадени са му правомощия" - вж. "ПРАВОМОЩИЯТА НА ПРОКУРОРА ПО ЧЛ. 537, АЛ. 3 ГПК"

---

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/765

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.