Техническа терминология BG-EN

| 1 Comment | No TrackBacks


На 07.07.2013 г. във фейсбук групата "Помощ при превод" предложиха всеки, който разполага  със съкращение и термини от различни специализирани области на превода, да ги сподели с групата. Аз се опитах да споделя медицинската си база данни - един .doc  файл от около 50 страници, но не успях да го кача. Тогава двама от участниците ми дадоха имейлите си и им изпратих всичко, което имам, събирано години наред, но неподредено - медицински, технически, бизнес, юридически и др. съкращения и терминология . Обещаха да го подредят и публикуват.

Тук публикувам файловете в първоначалния им вид, като се извинявам, че са малко така, в насипно състояние. Така и не намерих време да ги подредя и едва ли някога ще намеря. Ако някой попадне на този постинг, може свободно да го копира, сортира или използва, както намери за добре.

 

ТЕХНИЧЕСКИ СЪКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ

 

Лармор, Лармюр - Larmor

Р. Майер Julius Robert von Mayer

Кирхоф Gustav Kirchhoff

Лорд Джон Релей - John William Strutt, 3rd Baron Rayleigh (Lord Rayleigh)

by analogy - аналогично

centripetal - центростремителна

compactness - уплътнение (в смисъл уплътняване)

размерност dimensionality, dimension

Proceeding from - като се изхожда от

elongation - пълзене (на кабел, като се усучат няколко, от температурата)

supporting insulation chain - носеща изолаторна верига

tower wagon - вишка, автомобил с кошница за поправки на високо (на електропроводи напр.) 

disconnector - разделител

degree - градус матем. за ъгли

dead terminal - глуха клема

pylon - стълб (ел. далекопровод) or poles

power distribution grid - електропреносна мрежа

ел. далекопровод - power transmission line

packet-switched network - мрежа с комутация на пакети

circuit-switched network - мрежа канално-комутаторна?

високоскоростно предаване на данни с комутация на канали (High Speed Circuit Switched Data - HSCSD) и обща радиоуслуга за пакетно предаване (General Packet Radio Service - GPRS).

http://db.infotel.bg/za-komp/si/si2-2_01.htm - радио терминология (статия)

port number - номер на порт

широчина на честотната лента - bandwidth

съгласуват - negotiate

set-top box - декодер

sequence numbering - последователност на кадрите? ( за видео пренос)

time stamping - маркиране на времето?

inversely proportional - обратно пропорционален

in direct ratio - правопропорционален -directly proportional?

jitter - флуктуация?

header - мрежов разпределител?

data-link layer - ниво за предаване на данни

keep-alive - поддържащ

intervening - междинен

next-hop address - адрес за следваща ретранслация

music-on-hold - музика при изчакване на обаждане

operating condition - режимен параметър

ъгъл на откос - angle of repose; ами bevel - скосявам - дали не може да се използва? точно beveled  е скосен (вж. Wikipedia)

rake - тех. наклон, откос, ъгъл на наклон;  тех. преден ъгъл (на нож);  тех. скосяване, срязване

inclination - наклон; ъгъл на падане (на лъчи), наклон, инклинация

output - производителност

актуалността на приложението им - the feasibility of their application

neodymium-ferrum-boron - ниодим-желязо-бор

изследване на - investigation on, study of

демпфиране - damping

robustness - робустност

КПД - efficiency

въртящо се магнитно поле - revolving magnetic field

настоящата разработка - this study, this work

приведена по потокосцеплението - adjusted to the flow-cohesion

space heater - ел. печка

heating element - реотан

eddy currents - вихрови токове

електромер - electricity meter

Nyquist theorema - теорема на Найквист

quantum - квант/ов

quantization  - квантоване

Electric Power System (EPS)- електроенергийна система (ЕЕС)

implicit integration - неявно интегриране

large electric power pools - големи електроенергийни обединения

quantity - величина

изследване (enquiry, examination, exploration, inquiry, research, scan, search, study, survey, test)

проучване (examination, exploration, inquiry, inspection, piece of research, probe, research, search, study) разработка - development

ЦДУ - централно диспечерско управление - Central Dispatcher's Control

ред на Фурие - Fourier series

 

Colored Petri Nets маркирани мрежи на Петри

стохастични мрежи с опашка - stochastic networks with a queue

 

степен на детайлизация - coarse granularity

ниска степен на детайлизация на TCP часовника - a coarse TCP clock granularity

 

bulk-data connections - връзки за предаване на обемисти данни

test-bed - тестов модел

bandwidth - пропускателна способност

циклично време - roundtrip time

Coef.shock - shock coefficient which renders the divisibility of effectiveness value of the capacity current in the transitional stage in relation to the established effective value - ударен коефициент

Flowchart- блок-схемаblock diagram)

capacitive currents - капацитивни токове

transient resistance - преходно съпротивление

allotropic - алотропен

Nicrothal - никротал

 

устройства за защита от пренапрежение - surge protective devices

импулсно издържано напрежение за инсталационната категория- impulse withstand voltage for installation category

металоксидни вентилни отводи - metal-oxyde valve outlets (MOVO)

 

frequency equivalenting - честотно еквивалентиране

полиним - polynomial

автоматичните регулатори на възбуждането (АРВ) и на системните стабилизатори (PSS) - the automatic controllers of excitation (ACE) and of the system stabilizers (PSS)

dimensionality / dimensions - размерност

грамиан - gramian

space of states - пространство на състоянията

sinusoidal, sinus-shaped - синусоидален

S. Poisson - С. Пуасон, Поасон

Laplace - Лаплас

trust probability - доверителна вероятност

statistical set - (статист.) съвкупност

mode - мода (в матем. статистика)

Graphical display -  графично изражение

arithmetic / geometric mean - средно аритметично / геометрично

main - главен електропровод, магистрала (за ел. ток)

towards/ with reference to / in relation to / RELATIVE TO / against - спрямо

leading wheels - задвижващи колела

Hall sensor - датчик на Хол

magneto-static task - магнитостатична задача

rare-earth magnets - редкоземни магнити

по-високоенергетични - more powerful  high-energy

registered data - снети данни

start-up - задвижване

колебание - oscillation

торсионно колебание - torsional oscillation

traineeship pl. -s  - стаж, стажове

component - съставящ, съставяща

compound - съставен 

отчитам - take into account/consideration (не забравям, имам предвид) detect, register, record (и за снемане на данни), take a reading (за измервателен апарат), take account of (вземам под внимание), account for; consider ( учтём - we consider)

осредняване - averaging

method of averaging - метод на осредняване

детерминирани методи - deterministic methods

е. д. н.             е.д.н. - електродвижещо напрежение Electromotive Difference of Potential  Electromotive voltage (в материалите за доц. Мар.) / най-правилно е  electromotive force - e.m.f."

магнитодвижещо напрежение (magnetomotive force)

о.е. - относителни единици p.u. (per unit)

импулсен трансформатор - pulse transformer

импулсен диод - pulse diode, signal diode

точков диод - point diode, point-contact diode, catwhisker diode, pin diode

current measuring transformers - измервателни токови трансформатори

силови трансформатори - power transformers

понижаващ трансформатор - step-down transformer

повишаващ трансформатор step-up transformer

съвместяват се - coincide

look on, view, treat, regard  - разглеждам

се разглеждат / са разгледани - are looked on/into; are viewed; are treated; are regarded; something is used to illustrate (a process), be given as an example

при разглеждане - in treatment; when considering

Example: Generally, "input" can be looked on as the measured value of an independent variable or "measurand"; "output" can be viewed as a measurement made under non-standard or test conditions.

Тук трябва да се има предвид - Here it should be noted that

aggregate - съвкупност

обуславям - determine, condition, justify, motivate; sth is supported by a fact/claim; has its grounds in

density - плътност

А. Бартоли - A. Bartoli

Анри Поанкаре - Henry Poincare

irrespective of -  независимо от

електро-съпротивителна пещ - electric resistance furnace

R. Feynman - Р. Файнман

Faraday - Фарадей

фарад - farad

Лавоазие - Lavoisier

квантова механика- quantum mechanics

regularity, causality (!) - закономерност

essentially because - главно / най-вече защото

in accord with = in accordance with

the speed of sound is relative to the air = depends on / is function of

 

 

безразмерен - dimensionless

Кулон - Coulomb

Poisson - Поасон

налага се мнението, че - the/an opinion is becoming prevalent that

Gustav Mie (September 29,1869 - February 13,1957 German physicist. - Густав Ми

Планк - Planck

mathematical notation - математически запис

along a unit of path - по протежение на единица път

it is obtained - се получава

validate/prove/give ground/base/proof of/to  - обосновавам

Има ли основание за ... - Are there good grounds for ...

основание  - motivation

МКЕ - метод на крайните елементи finite element method

James Clerk Maxwell - Джеймс Кларк Максуел

unaccelerated electrons- неускорени електрони

Werner Heisenberg - Вернер Хайзенберг

Erwin Schroedinger - Ъруин Шрьодингер

Louis de Broglie - Луи де Бройл

Niels Bohr - Нилс Бор

diffraction - дифракция

Wolfgang Pauli - Волфганг Паули

initial reference point - отправна точка

несъздаваем - uncreatable

единица - unity (величина = 1; единица в техниката/математиката) Но по-често е „one"

Пойнтинг - Poynting

Robert Boyle - Робърт Бойл

Leonard-Jones - Ленард-Джоунс

tends to zero - клони към нула

Fick's law - закон на Фик

Carnot's cycle - цикъл на Карно

(the) set forth; stated; outlined; presented; cited; given; set forth lay down, laid down- излагам, изложеното

от изложеното по-горе следва, че - the (scientific) data / assumptions / formulations set forth above imply that; the following conclusions can be drawn from the set forth hereinabove; the presented above clearly shows

несинусоидалност - non-sinusoidality

gas discharge lamps - газоразрядни лампи

 

ПАВЕЦ - Помпено-акумулаторна ВЕЦ - Pump accumulator water station

confidential interval - доверителен интервал

преходен процес - transient process

Автоматично честотно разтоварване (АЧР) => automatic frequency load shedding (AFLS)

transformer substation -трафопост

picketage - пикетаж

angle bisector - ъглополовяща, бисектриса

primer - миниум, грунд преди боядисване

curb connector - кербов съединител

punch - прибой, щанца (пресова), пуансон, керн, прибой, замба, перфоратор, компостъор, кондукторски клещи

торкретирам - gunite

уравнение на Бернули - Bernoulli equation

 

generator-sets - генераторни агрегати

вилков повдигач - forklift

FLT - forklift trucks - камиони с вилков повдигач

rated output - номинална производителност/мощност

output power - мощност

картер - housing, casing, crankcase

маслен картер - oil pan

sender - датчик

grade - клас (на смаз. масло)

ролка (на лентов транспортьор) - pulley

разделител - spacer

Drain cock - изпускателен кран

Bearing retainer - фиксатор

Корпус на предавателния механизъм - gear housing

Корпус - housing

PTO  (power take-off) - силоотводен вал

широкообхватната кодово-разделителна с множествен достъп (система) - wideband code-division multiple access (WCDMA)

ортогонална комплексна квадратурна фазова модулация с отместване (OCQPSK)

 

dedicated physical-data канал (DPDCH) - канал заделен специално за физични данни

uplink signal -възходящ свързващ сигнал

reverse pilot (R-Pilot) канал - реверсивен пилотен канал

this technique assumes, employs, requires, presupposes - тази техника предполага;

НППРЕМПП - Наредба за присъединяване към преносната и разпределителните електрически мрежи на производители и потребители - Decree or regulation on connecting of manufacturers and consumers to the transferring and distributing power grids

Drop gear - Редуктор

Disturbance Immunity - устойчивост на смущения

Noise Immunity - шумоустойчивост

Burst Immunity - импулсна устойчивост

Surge Immunity - устойчивост на претоварване

EMI е electromagnetic interference, т. е. електромагнитни смущения.

nodal equations възлови уравнения

circuitry - схема, принцип на свързване (ел.) ; система от вериги

wiring diagram / circuit diagram - схема (ако е на хартия)

circuit - верига

токова ВЕРИГА an electric circuit

затворена верига - loop

opposite matrix - обратна матрица

Дирихле Dirichlet

клони към безкрайност - tends to infinity

в резултат се получава - the obtained result is

по аналогия се получава ... - by analogy, it is possible to obtain

След обединяване на описанията на отделните елементи се получава описанието на цялата ЕЕС - The combination of the descriptions of the separate elements gives the description of the whole EPS

Voltage Sourced Static Var Compensators -статичен компенсатор (Статком) на реактивна мощност

Var - вар: реактивен волтампер (единица за реактивна мощност)

реактивна мощност - reactive power

напрежителен трансформатор  - potential transformer

unbalanced loads - нелинейни товари

synchronous frame voltage regulator - синхронен регулатор на напрежението

voltage imbalance - несиметрия (изкривяване) на напрежението

bandwidth - пропускателна способност

flicker compensation - компенсация на честотата на трептене

line-to-ground fault - еднофазно късо съединение към земя

single-line-to-ground short-circuit еднофазно късо съединение към земя

line to line - междуфазов

power factor - коефициент на мощност

capacitance - капацитивно съпротивление?

Capacitance - Електричният капацитет е характеристика, показваща способността да се натрупва електричен заряд. Обикновено, когато е ясно, че се говори в контекст електротехника, „електричен" се изпуска, казва се просто „капацитет". Има две дефиниции, респективно две различни велични, наречени „капацитет" за капацитет:

където Q е зарядът, а V -- потенциалът.

В системата SI капацитетът се измерва във фаради (означение F), чиято величина е твърде голяма в практически приложения, поради което се използват следните производни - пикофарад (pF), нанофарад (nF) и микрофарад (μF).

  • Капацитет на акумулатори. Техният капацитет се мери в амперчаса. Това е въпрос на традиция. За акумулаторите, произвеждани с размерите на батериите за битови прибори, като техен заместител, се дава капацитет в амперчасове, но за самите батерии няма традиция.

 

switched - комутиран (от switch - комутатор, превключвател)

thyristor - тиристор

Симиcтop (от симметричный тиристор) или триак (от англ. TRIAC -- triode for alternating current) plural: TRIACs

рreactance? - реактивно съпротивление?

sags - пропадания  (на напрежението)

derating (derate) - снижаване мощността (на мотори)

ripple current - пулсиращ ток

negative sequence currents - токове с обратна последователност

in series / in parallel - свързване на верига последователно успоредно/паралелно

phase leg - рамо на фаза?

rating - мощност

synchronous frame transform - трансформа на синхронни системи

frame transform - Coordinate transformation between different Frames

reference frame - референтна система

frame  - координатна система a system of coordinates

time domain phase - фаза на времеви интервал

step response - стъпаловиден отговор

The power reference signal - референтен сигнал на мощността

per unit impedance - импеданс в относителни единици

load resistor - товарен резистор

low-order - от нисък порядък

SLG - single-line-to-ground short-circuit - еднофазно късо съединение към земя

THD - total harmonic distortion - общо хармонично изкривяване

PWM - Pulse Width Modulation - широкоимпулсна модулация

term - член (мат.)

phasor - фазов вектор

sinewave - синусоида

finger pads - палци

loopset - адаптер за слухов апарат

loop antenna - рамкова антена

braiding - шармовка, оплетка (вплитане на метални нишки в гумен маркуч)

stripping of liquids - обогатяване на течности в стрипинг колони (обогатяване, защото се сгъстяват)

Track skips continuously in turn.

Пистите прескачат една след друга.

От уроците със Стефан:

envelope - обвиваща крива

m.m.f.-axis - оста на магнито-движещата сила

2p - 2 чифта (и на бг се използва 2p)

reluctance motor - магнитно-съпротивителен мотор

о.т. осова точка - axix point? (нещо териториално)

eigenvalue - собствена стойност

asynchronous machine = induction machine (but the latter is less often used)

one-way speaker - еднолентова тонколона

bass reflex - бас рефлекс

commutator 

  общ. коллектор; коммутатор; переключатель; коллектор

  ж.д. выпрямитель; пластина коллектора; ламель коллектора

  Макаров коллектор (эл. машины)

  матем. коммутативное произведение; произведение Ли

  метал. коллектор (машины)

  тех. коммутационное устройство; переключатель (на несколько положений); электромашинный коллектор (генератор постоянного тока)

  эл.тех. коллектор (электрической машины); коллектор (электрической машины)

  электр. преобразователь тока

 commutator  прил. в начало

  матем. коммутантный; коммутаторный

преобразувател - transducer

cage rotor / squirrel-cage rotor - кафезен ротор

смесени машини - compound machines

salient-pole synchronous machines явнополюсни синхронни машини

unsalient-pole/non-unsalient-pole synchronous machines неявнополюсни синхронни машини

шпилка (болт с нарез от двете страни) - bolt (without head); stud

скосявам - bevel

arch-gravity dam  дъгово-гравитационна язовирна стена   

 Armored Recovery Vehicles  ремонтно -евакуационни машини   

 back up flange  насрещен фланец   

brace  разпорка 

Cabinet heater  топловъздушен агрегат   

cantilevers  (тротоарни) бордюри   

  catch pit  дренажна шахта   

  CITB-ConstructionSkills  Съвет по професионално обучение и умения в строителството   

  Construction Skills Certification Scheme  Карта за професионални умения в строителството и издържан тест за техника на безопасност   

  critical path analysis  анализ (по метода) на критичния път   

diamond wire saw  каменорезна машина с диамантено въже, машина за рязане на бетон с диамантено въже   

  ditch  канавка, канал, дренаж, водоотвод, дренажен канал   

  draigline  драглайн   

  drawplate  изтеглячна плоча   

  drop-in girder  окачена греда   

  duct flange  фланец на димоход (газоход)   

grade reference point  основен (базов) репер на профила   

grade stick  лата   

horizontal counterflow heater  хоризонтален противотоков нагревател   

impact rotor  импулсен (въртящ се) разпръсквач   

   In-situ  in-situ = on site = на място, на обекта, на строежа   

  in-situ concrete  монолитен бетон/бетон, излят на място   

inlet chute  входящ улей (бункер)   

insert-hole-in-anchor  втулков анкер   

  inspection pit  1. ревизионна или инспекционна шахта; 2. инспекционен канал; 3. канал заоглед на ППС 

tuyиre (twi'air) n. The pipe, nozzle, or other opening through which air is forced into a blast furnace or forge to facilitate combustion. 

blast  furnace - шахтова фурна

  Italian/drainage chute/  италиански улеи   

  J-bolt  Болт с правоъгълна ексцентрична глава 

ledger  ригел 

needle weir  валцово сито   

offsite manufacture  производство извън строителната площадка (обекта)

oiled-paper  черна хартия   

Operator Presence Switch  ключ/ръчка/лост за присъствие на оператора  

PIPE FITTER  монтажник на метални конструкции   

 pop-up sprinkler  стационарен разпръсквач   

 precast  фабрично заготвени изделия; фабрични заготовки; бетонови заготовки   

 sand bed  дренажен пласт; дренажен слой   

 sheep foot /roller/  валяк за земни работи   

 slide gate valve  шибър плъзгащ   

slotted  прорязан   

standard  стойка/вертикален носач 

шпонка - key шпонката е малка вставка поставена в шпонков канал във вала

щуцер - orifice, stub pipe

heat pump - охладител

application, utilization, intention; function - приложение, употреба, предназначение (могат и да се взаимно заменят)

sink - вана, зумпф (зумпф е също и sump)

solid-state - освен „в твърдо състояние", означава и „полупроводников", „безлампов"

trimmer - тример, полупроменлив кондензатор, кондензатор за донастройка

looped conductor - кръгов проводник (разг. витка), обратното е straight conductor

shorted-out coil - накъсо свързана намотка

(squirrel) cage rotor - кафезен ротор

(resin-cored) solder - оловно-калаен припой

filed pole - полюс на възбуждане

dove tail - A mortise joint formed by interlocking tenons and mortises

stray currents - блуждаещи токове

emf - electromotive force електродвижеща сила

възбуждаща намотка - exciting/excitation winding

токова намотка - current coil

potential coil - напрежителна намотка

deflection of the needle - отклонение на стрелката

отклонение - deflection, deviation

отклонение - aberration (astronomy)

aberration - отклонение (на лъчи, на магн. стрелка) deflection, narrow limits of fluctuation малки граници на отклонение

slip rings - контактни пръстени

накрайник - shoe (не винаги, обаче)

свързани накъсо с пръстени - connected together by short-circuitory rings

wattage - мощност

capacitor - кондензатор (електр.)

condenser - кондензатор (механич.)

r.m.s. root mean square value - средноквадратична стойност = ефективна стойност

надеждност - reliability

throttle - гърловина (разг.)

suppression resistor - гасящо съпротивление/резистор

утаител - sludge tank

sampling frequency - честота на дискретизация

undo and redo - отменяне (на някакво извършено действие) и връщане (в старото положение)

едро размерен кофраж - large-panel formwork

shuttering, casing, framework  кофраж

 

In computer science, the kernel (ядро) is the central component of most computer operating systems (OS). Its responsibilities include managing the system's resources (the communication between hardware and software components).

utility structures - обслужващи структури?

приложно-програмен интерфейс API - Application Program Interface

wire-speed - The bandwidth of a particular transmission or networking system. For example, the wire speed of 10BaseT Ethernet is 10 Mbps. When data are said to be transmitted at wire speed or at "wire rate," it implies there is little or no software overhead associated with the transmission and that the data travel at the maximum speed of the hardware. overhead - загуби

 Wire speed or wirespeed refers to the hypothetical maximum data transmission rate of a cable or other transmission medium. The wire speed is dependent on the physical and electrical properties of the cable, combined with the lowest level of the connection protocols.

агинг aging - обновяване (на данни, адреси)

certain devices are addressed - с тях се процедира еди-как се

Dubbing презапис или копиране

Морли - Morley

streamed file - поточен файл

to stream - става/превръща се в поточен файл

2 way 3 speaker - двулентови с три говорители

степенен ред - power series (in maths)

replacement - полагане (в математиката)

полагам (мат.) assume; build; let; suppose

полагайки, като положим (мат.) - setting; letting; assuming; if we set; by setting; taking

Rydberg constant - константа на Ридберг

привеждам - reduce

Inertial Reference System (IRS) - ИОС - инерционна отчетна система

Biot-Savart law - закона а Био и Савар

Stefan Boltzmann law - закон на Стефан-Болцман

кратно, кратен (на) - multiple (of)

кратност multiplicity

знаменател  - nominator

актуален - topical, relevant, of (pressing) interest, urgent, pressing, of high priority, of (current) concern, live, of current relevance, current (price quotations); тяхната актуалност на приложение - their high relevance of application

Бертран - Bertrand

Лагранж - Lagrange     

perihelion - перихелий

aphelion - афелий

укрупнена кормова секция - large-size aft section

transverse bulkhead - напречна кърмова стена (преграда)

Van der Waals force - сила на Ван дер Ваалс

Clapeyron - Клапейрон

Майкелсон - Морли - Michelson - Morley

adiabatic - адиабатичен

изохорен isochoric

изобарен isobaric

luminiferous - светоносен

approaches zero/infinity - клони към нула/безкрайност

се получава - the result is

топлоотдаване - thermal release

introduce, introduction - внасям, внасяне

Kelvin degrees - градуси по Калвин

разпространение -propagation

Огюстин Френел (на френски: Augustin-Jean Fresnel)

Болцман - Boltzmann

Lorentz transformations - трансформации на Лоренц

Herman Minkowski - Х. Минковски

тензор на Ричи - Ricci tensor

разходимост (на едната част на уравнение) - divergence

Riemannian geometry - риманова геометрия

Ритберг, Ридберг - Rydberg

Eyvind H. Wichmann - Вихман

привеждам (факти, аргументи) - adduce

if we allow for (the mistakes during the measurement) - като отчитаме (грешките при измерване)

гранично условие - boundary condition

Фик - Fick

Я. М. Гелфер - J. M. Gelfer

Ф. Рейф - F. Reif

От изложеното по-горе се вижда - It is evident from the material/information/arguments set forth above

operability - експлоатационни качества, функционалност (also functionality), приложение (за машина)

Кристиан Хюйгенс (холандски: Christiaan Huygens)

Лайбниц - Leibniz

Леонард Ойлер (на немски: Leonhard Euler)

Имануел Кант (на немски: Immanuel Kant)

получаване на експериментални данни - deriving experimental data

получаване (на разни състояния, полета, температури) - attainment

момент на импулса - angular momentum (NOT moment of impulse!!!)

импулс - momentum [!!! NOT IMPULSE]

свертлинни импулси - light pulses

Навярно по исторически причини в българския език под Импулс се разбира това, което в чуждестранната литература се нарича момент (на английски: Momentum или Linear Momentum), а под "момент на импулса" -- това, което в чуждестранната литература се обозначава с Angular Momentum. При преводите трябва да се внимава, в противен случай се получава неточност (от Уикипедия)

отправна система - frame of reference

argue, reason, claim, assert - твърдя

премества се (на друга орбитала); преминава в друго състояние- transitions (verb!)(to another orbital/state)

light incident on a variety of surfaces  - светлината, падаща върху най-различни повърхности

собствено състояние - eigenstate

Schrцdinger - Шрьодингер

An atomic orbital is a mathematical function that describes the wave-like behavior of an electron in an atom. - орбитала

настъпва - comes about

stringent - строги, стриктни

inconsistency- разминаване, несъответствие

изчислявам - calculate, compute

there is a consent/consensus now ; - се приема

stems from - води началото си от; произлиза от

(не)равномерно разпределен -  (non-)uniformly distributed

equidistant - на еднакво/равно разстояние

изключвам, отхвърлям (теория, възможност) - rule out (theory, option) , write off

posit a connection between science and spirituality - поставям / правя / постулирам

denote - обозначавам, означавам, бележа

and expanding the logarithm, we have    ПОЛУЧАВАМЕ!

As , we have

 

as вместо because (see above)

изчислителен радиус - computational radius

с обратен знак (за частици) - have opposite charge

ground state of the electron - основно / стандартно състояние на електрона

excited state of the electron - възбудено състояние

elements / particles are formed се формират

от еди-какво си следва - еди-какво си implies / entails

has a volume / of volume , has a temperature /of temperature, has a radius / of radius, has mass / of mass- с обем, с температура, с радиус, с маса и пр.

force interaction - силово взаимодействие

equal in value - равни по стойност

binding forces - свързващи сили

magnetic flux - магнитен поток

магнитен момент - magnetic moment

двигателен момент - motor torque?

въртящ момент - moment of rotation; torque

усукващ момент - moment of torsion

момент на сила, наричан още въртящ момент или просто момент - In physics, the moment of force (often just moment, though there are other quantities of that name such as moment of inertia В Мултитран  е motor torque: момент вращения двигателя; вращающий момент Обаче никъде в Wikipedia нямаmotor torque"

рамо на момента - moment arm

DBMS - data base management system СУБД - система за управление на база данни

clean installation - първоначално инсталиране

Reference substance - референтно вещество (служещо за еталон при сравнение)

clock rate - синхронизираща честота

three-tier - трислойна (архитектура, комп.)

Tips & tricks - съвети и препоръки

dataset - масив от данни

wildcard - символ при търсене, напр. *

tonnage band - тонажен обхват (?)

work around - избягване / заобикаляне на проблем (без да бъде решен)

wrap - разполагам на страница (?)

paste - вмъкване на копиран текст

word wrap - автоматично пренасяне на думи в края на реда

ПИ е поземлен имот.  land property
ЧИ на ПУП е частично изменение на подробния устройствен план.
 Partial amendment of the Detailed Development Plan
Пл. най-вероятно е плътност на застрояването
density of building

stopper - стопор

trim - диферент на кораб

допирно напрежение - contact voltage

безстепенен регулируем резистор  - non-step ?? adjustable resistor

товарни резистори - load resistors

бобина - coil

stroboscopic - стробоскопичен

вихро-токова спирачка - eddy-current brake

безвихров - eddy-free

loop - контур (за проводникова рамка, поставена в магнитно поле)

контур - mesh (от хартиения елтехн. речник и от Multitran)

метод с контурните токове - mesh current method

mesh voltages контурни напрежения

mesh voltage го превеждаме на български като "допирно напрежение (Rossie)

grid corner mesh - мрежа в ъгъла на решетката

трудова злополука - workplace incident

схема - design (начин на правене) схема като чертеж - diagram

кръгова честота circular frequency

напрежителен пад voltage drop

мегаомметър megohmmeter

мост на уитстон - Wheatstone bridge

калибриран - calibrated

магазинно (товарно) съпротивление - load resistance

graduation mark - деление (на скала)

годност (на уред) usability

DWT: дедуейт

SSW - summer salt water

GT/NT: брутен и нетен тонаж

HO/HA: x HO / x HA

HA го намерих като "часови ъгъл"

Ho - притесни ме малко това, че не го намерих изцяло с главни букви, но все пак. Дават го като Observation Altitude - наблюдавана височина на небесно тяло  

LOA/BEAM: LOA - обща дължина, BEAM - the extreme width of a ship

26 MTS - 3 x 25 MTS вероятно TM е metric tons, а M е метри.

червяк - spiral pinion?

механик - engineer (на кораб)

GTS - gas turbine ship

Flash Drive  - флаш устройство

USB HUB - USB концентратор

slide show - разглеждане на снимки една след друга

Картинни файлове "progressive" и "lossless compression JPEG" (JPEG с компресия без загуби) не се поддържат

задраени врати - battened doors (заковани с дъски и др.)

пеленг (мор.) - bearing (за посоката)

fumigate - опушвам, дезинфекцирам

STOWAGE 1. нареждане, подреждане, складиране, разпределяне (на стока), натоварване (на кораб)

 

2. склад, магазия

 

3. такса за товарене, магазинаж

 

improper (negligent) STOWAGE неправилно (небрежно) нареждане

 

STOWAGE space помещение за стоки

 

Frequency Response - честотна характеристика

разсейване diffusion, diffraction, dissipation

джаул joule

Ленц - Lenz

hysteresis хистерезис

магнитопровод - magnetic core

общ главен (работен) магнитен поток - general primary (working) magnetic flow/flux

общ магнитен поток на разсейване - general magnetic flow/flux of dissipation

joint - фуга

grout - цимент за фуги

edge trim - лайсна (не е съвсем сигурно) moulding, strip - лайсТна corner beads - точно лайстна за ъгли на стени

wooden pattern - фладер

Laminated plastic sheet - ламинирана плоскост

ПДЧ плоскости - плоскости дървесни частици - particle board: A structural material made of wood fragments, such as chips or shavings, that are mechanically pressed into sheet form and bonded together with resin.

MDF - medium density fiberboard Има и low and high density, ама не знам кое е ПДЧ, кое талашит, кое ламинирани плоскости (Laminated plastic sheet! тук спада прословутата Formica) като на шкафчетата ни в кухнята

chipboard - талашит Има low, medium and high density

coated plywood panels? ламиниран шпертплат?

Block/Parquet Flooring, herring-bone pattern - паркет

Oriented Strand Board (OSB).плочи/плоскости от ориентирани частици

winch - винч (лебедка, механизъм за вдигане и спускане на котвата))

anchor windlass room - шпилево отделение

hawse - лула (отвор, през който минава въжето на котвата)

moring ropes - швартови въжета

dunnage - дънидж

малко огледало - предната част на надстройката superstructure

голямо огледало - задната част на надстройката

single-phase - еднофазов, еднофазен

звезда (съединение) - wye; star

delta - триъгълник (съединение)

line voltage - линейно напрежение

 

strain gage 

  автом.  датчик линейного расширения (для упругих материалов); датчик силы

  нефт.  тензометрический датчик

  тех.  датчик деформации; измеритель деформации; тензодатчик; тензометр

  электр.  тензорезистор; тензочувствительный измерительный преобразователь

A strain gauge (alternatively: strain gage) is a device used to measure deformation (strain) of an object

OSD - on-screen display

rating - ограничителен клас

изводни проводници - lead-out wires

извод - terminal

form - вид (на уравнение)

yields - дава (резултат), се получава (при преработка на формули)

празен ход - idle run

inductor - индуктор

котва (ел. техн.) - armature

контакти (четки) - brushes

електромагнити - electromagnets

щанцо̀вам  техн. punch, stamp, emboss.

щанцо̀вана стомана - punched steel

се шунтира - is shunted

Mastic - смола (за покритие)

Oil tank heating - Нефтен резервоар за отопление (?)

RO - reverse osmosis  обратна осмоза

PUR - полиуретан

EPS - екструдиран полистирен

PIR Polyisocyanurate полиизоцианурат - подобрен полиуретан

АРМАТУРА

1. Техника събирателно:
fittings
fixtures (м.ч)

2. Строителство:
reinforcement

3.
armature, carcass


ЗАГОТОВКА

1.Полупродукт:
half-finished product , workpiece

2.За коване и щамповка:
blank, metal block

3. Профилна заготовка:
billet section

 

cathode-ray oscilloscope - ЕЛЕКТРОННОЛЪЧЕВ ОСЦИЛОСКОП

делител - divider

 

блок регулировки - adjustment units

potentiometers - потенциометри

timebase voltage - напрежение на развивка (разгъвка)

Lissajous pattern - фигури на Лисажу

ФИТА - Факултет по изчислителна техника и автоматизация - Department of Computational Equipment and Automation

significant variance - сигнификантна разлика

(пълен) смукач (на автомобил) Choke Choke fully out Pull the choke fully out
CHAMFER

['tfaemfa]

тех. скъсен ръб/кАнт, фАскА, жлеб, кАнелюр

 

II. 1. издялвАм, рендосвАм

 

2. прАвя фАскА/жлеб

 

 

Chamfer tool or sheet metal edge grinding/chamfering machine

- ръбостъргачна / ръбостъргателна машина

 

равнопоставен възел - peer

 

(стойности) < 0.05 бяха считани/разгледани като статистически достоверни - < 0.05 was considered statistically significant

топлопренасяне - heat conductivity

highly rated engines - тежко/високо натоварени двигатели

началник строителен обект - Project Manager
технически ръководител - Field Engineer

redundant firewalls - дублиращи, редундантни защитни стени

failover - фейл-овър, автоматично възстановяване на работата след повреда

dells - компютри на Dell Computer Corporation, дел компютри

hyper-threading - технология hyper-threading

bow out - отклонявам

is power-cycled - се включва и изключва

unicast - съобщение, изпратено само на един адрес

mulicast съобщение, разпратено до много адреси

combing technologies - тършуващи технологии

shadow network - засенчена мрежа

-abled активиран

-disabled дезактивиран

зависимост - correlation, relationship (Wikipedia: cross checked!) , formula, formulation, functional / linear connection (Multitran)

 Йохан Кеплер - Johannes Kepler

Исак Нютон Isaac Newton

еднороден, еднородна - homogenous

обемност - voluminosity, extensionality

праволинеен - rectilinear

криволинеен - curvilinear

изкривено пространство - curved space

Риман, риманова Riemann; Riemannian

Майкелсон Морли Michelson-Morley

СТО - специална теория на относителността - special theory of relativity STR

ППСС на Айнщайн - принцип за постоянство на скоростта на светлината Principle of constancy of the velocity of light

ТЛ - трансформации на Лоренц

ОТО - обща теория на относителността GTR general theory of relativity

излъчване - emission (in Prof. Penchev's), radiation

неравенството of Хайзенберг - Heisenberg's inequality

равновесна термодинамика - equilibrium thermodynamics

хабъл - hubble

прираст - accretion, gain

индукции - inductances

индуктивам induce  и по-рядко - induct

отхвърлям - disprove, reject

Мариот - Mariotte

осезаем - tactile

забавям - decelerate

фермион - fermion

придавам енергия - impart energy

нищо не се губи - nothing disappears

Майкъл Фарадей - Michael Faraday

ЗЗЕЗ - Закон за запазване на електрическия заряд - the law for conservation of the electric charge LCEC

развивам функция - evolve

отпада - drops out

светлинен лъч sunbeam

бръснача на Окам - Occam's razor

безспорен undeniable

категоричен факт convincing fact

unabsorbed - непогълнат

разлагам член  - expand

дадености -facts

МФЛ - метод на формалната логика method of formal logic

огледално - mirror-image

некоректности - flaws

обратна посока (назад) - reverse direction

Фриц Цвики - Fritz Zwicky

Франц Цвики - Franz Zwicky

Н. С. Хетерингтън - Norris. S. Hetherington

червено отместване - redshift

безконтактни апарати - contactless devices

TV aspect ratio - TV съотношение; пропорции / размер на екрана (Мултитран)

Letter Box пощ. кутия?

Pan Scan - панорамирование и сканирование (метод преобразования широкоэкранного изображения в обычное, с отношением сторон 4:3, без черных полос в верхней и нижней части кадра. Камера движется впёрёд и назад, сканируя каждую сцену с целью показа наиболее важных частей изображения. Результат этого - срезание краев изображения)

subnet mask маска на подмрежата

gateway - шлюз (мрежова терминология)

network update - обновяване / актуализиране през мрежа

BD - Blue-Ray Disk - диск BD

in-built storage вградена памет

USB storage - USB устройство

fade in/out - Ярк./Блед

featured (videos) популярни видео филми / клипове

retouch - ретуш?

relational tables - релационни таблици

термобиметална пластина thermobimetal strip

метална пластина - metal plate

разглежда се - focus is given on

анализират се - analysis is made of

програмируем контролер PLC

Programmable Logic Control(ler)

 напрегнатост на електрическо поле - electric field strength

едноредно поле (електрическо) - single-row field

големина на тока - current intensity

изобразяване - pictorial / graphic representation

вътрешно съпротивление - interior resistance

съкращавам (мат.) - cancel, trim

пълен ток - total current

магнитовъзбудително напрежение (м.в.н.) - magnet-exciting tension (?)

заедно с -in conjunction with

магнитодвижещо напрежение magnetomotive force

съпротивителен момент - moment of resistance

променливо съпротивление - variable resistance

кантал (метал) kanthal

тоководещ - current-carrying

намагнитеност - magnetization

възприемчивост - susceptibility

основна крива на намагнитване - general curve of magnetization

магнитомеки - soft-magnetic

магнитотвърди - hard-magnetic

Фуко   Foucault

 

Glossary to Technical English

Cars also have a generator: some have a dynamo and some have an alternator.

Explanation: There are two types of generator: dynamo and alternator.

alternator: генератор за променлив ток

p. 5 terminal (of the car battery) - клема на акумулатора

cells - елементи (на акумулаторната батерия)

атом

atom ['aetom]

atomic [a'tomik]

compound [kom'paund]

sulphuric [sulf'jurik]

brass - месинг

pewter - пютър (сплав от калай и олово)

solder - 67% олово + 33% калай

in'var - январ (сплав)

diameter [daj'amiter]

cir'cumference

pi [pai] - числото пи

 

 

p. 10    sprocket - тех. зъб нА колело, зАхвАщАщ веригА; верижно зъбчато колело

resistors in series - успоредно разположени съпротивления (резистори)

resistors in parallel - паралелно разположени съпротивления (резистори)

 

fretsaw - резбарски лък

The fretsaw is similar in appearance to a hacksaw or coping saw. Its major difference is its size and intended use. It usually has a much larger (deeper) A-frame allowing it to be used like a handheld version of a scrollsaw. Blades used are usually extra-fine (up to 32 tpi), which make the saw capable of cutting intricate curves.

The name "fretsaw" could refer to one of its original functions: Cutting the very narrow slots across the neck of a guitar or mandolin to insert the thin metal strips known as frets, or to cut the decorative ornamentation that usually accompanied such instruments.

hacksaw - ножовка

tenon saw, or often just backsaw -- a midsized backsaw used to cut tenons or in a mitre box. The saw derives its name from its use in the cutting of tenons for mortise and tenon joinery.

backsaw - трион с дървена дръжка на гърба му или отстрани

p.22    

rake - тех. нАклон, откос, ъгъл нА нАклон;  тех. преден ъгъл (нА нож);  тех. скосявАне, срязвАне

inclination - наклон; ъгъл на падане (на лъчи), наклон, инклинация

clearance - луфт, просвет

            rake angle - преден ъгъл (от учебника по машиностроене, стр. 152)

            cutting angle - ъгъл на заостряне (от учебника по машиностроене, стр. 151)

            angle of inclination - ъгъл на инклинация? няма го в учебника по машиностроене

            clearing angle - заден ъгъл (от учебника по машиностроене, стр. 151)

 

side clearance angle -заден страничен ъгъл (на резец) (от Мултитран)?

            може би по-добре „ъгъл на страничния луфт"?

back rake angle - преден ъгъл в надлъжна плоскост (от Мултитран)

            front rake angle - главен преден ъгъл (от Мултитран)

            wedge angle - ъгъл на вклиняване?

            types of rake:    positive rake - положителен преден ъгъл     negative rake - отрицателен преден ъгъл (от Мултитран)

p. 23    rocker box - мотовилка, кобилица, балансьор

            Rocker arm - кобилица, мотовилка, балансьор

            Sump - колектор, утайник

            car power unit - мотор, двигател, енергоблок (от Мултитран)

            prop shaft = propeller shaft - карданов вал

            half shaft - полуоска

            milling machine - фреза, machine tool in which metal that is secured to a carriage is fed against rotating cutters that shape it

            arbor (the shaft is called the arbor) - ос, вал, шпиндел, вретено

            overarm assembly - конзола, рамо, лост

            knee assembly - коляно, конзола

            work table - работен плот

p. 26    to tighten a bolt - затягам болт

            to slacken a bolt - разхлабвам болт

p. 27    cylinder head - цилиндрова глава

            Top Dead Centre (TDC) Position - горна мъртва точка (ГМТ)

            Bottom Dead Centre (BDC) Position - долна мъртва точка (ДМТ)

            clearance volume - обем на горивната камера (от учебника „Двигатели с вътрешно горене)

            working volume - работен (ходов) обем (от учебника „Двигатели с вътрешно горене)

            mounting bolt - монтажен, крепежен болт

p. 30    jib of a crane - на крана стрелката

            hook of a crane - кука на кран

            water passages - движение/циркулация на водата (от учебника „Двигатели с вътрешно горене")

            rubber hose - тръбопровод (от учебника „Двигатели с вътрешно горене")

            cooling system - охладителна уредба (от учебника „Двигатели с вътрешно горене")

            В учебника се споменава и термин „водна риза" - резервоарът със стрелките вътре, където има надпис „water passages"

p. 32    lock gates - врати на шлюз, откъдето минават корабите

            sluice gates - ниско разположени шлюзови отвори, откъдето по-ниският шлюз се пълни с вода

p. 34    ballcock - поплавък в тоалетно казанче

            crankshaft sprocket - верижно зъбчато колело на коленчат вал

            camshaft sprocket - верижно зъбчато колело на разпределителен вал

            pushrod - повдигателен прът, повдигач

            cam - зъбец, палец, ексцентрик

            Admission cam - гърбица на смукателния клапан на ДВГ (От речника на http://www.translationdirectory.com/dictionaries/dictionary016_a.htm)

            rocker arm - кобилица, рамо на кобилицата?

            cam lobe - изпъкналост върху ексцентрика?

            cam follower? - нещо като ботушче в долната част на повдигателния прът

            caliper = caliper or calipers - дебеломер (измерва външните размери на малки детайли)

            cylinder gauge - цилиндров калибратор (измерва вътрешните размери на малки детайли)

            cutting speed - скорост на рязане

            feed speed - скорост на подаване (на материала/детайла към резеца на струга)

p. 40    diecasting - леене под налягане

            injection plunger - впръсквателно/инжекционно бутало/плунжер

            induction stage - всмукване

            Четирите такта (strokes) на ДВГ:

            compression stage - сгъстяване

            ignition or combustion stage - разширяване или работен ход

            exhaust - изпускане

            inlet valve - всмукателен клапан

            exhaust valve - изпускателен клапан

            looped conductor - кръгов проводник

moving-coil meter - магнитоелектрически измервателен уред

moving-coil - магнитоелектрически

moving-iron meter - електромагнитен измервателен уред

moving-iron - електромагнитен (също и electromagnetic, но специално в електротехниката си е moving-iron)

NB! Магнитоелектрически и електромагнитен не е едно и също!

От Бг Уикипедия: Амперметрите за измерване само на постоянен ток са магнитоелектрически, за променлив ток - детекторни и индукционни, за постоянен и променлив ток - електромагнитни, електродинамични, термоелектрически, топлинни.

hair springs - много тънки пружини, косъмни пружини

pivots between two magnets - се върти между два магнита (като поставено на шарнирна ос)

return spring - пружина за връщане в изходно положение, възвратна пружина

 

p. 50    to prevent incorrect readings - за предотвратяване неправилно отчитане

            reading is correct - отчитането е правилно

            voltage is stepped up or stepped down - напрежението се увеличава или намалява

p. 54    rivets - нитове

            brazing (a joining method for metals) - споявам със сплав от мед и цинк

            ductile - ковък, разтеглив

            malleable - ковък, податлив на всякаква деформация, деформируем

            motor car body - автомобилна каросерия

            girder - подпорна греда, винкел

            A girder is a large support beam used in construction, normally of iron or steel. Girders often have an I beam cross section for strength, but may also have a box shape, Z shape or other forms. Girder is the term used to denote the main horizontal support of a structure which supports smaller beams

            axle - полуос(ка) - оста между едните колела на колата (обикновено задните)

            grinding wheel - брус

            smearing with grease [смиъ] - намазване с грез

            countersunk rivet - нит със скрита глава

            mushroom rivet - нит с полускрита глава

            roundhead rivet - нит с полукръгла глава

            pan head rivet - няма такъв в учебника по машинознание; нит с плоскоконична глава (от Мултитран)

            tensile strength - издръжливост на опън

            shear strength - няма го в учебника по машинознание; издръжливост на деформация поради вътрешно разместване на слоевете?

Shear strength in engineering is a term used to describe the strength of a material or component against the type of yield or structural failure where the material or component fails in shear

Shearing in continuum mechanics refers to the occurrence of a shear strain, which is a deformation of a material substance in which parallel internal surfaces slide past one another. It is induced by a shear stress in the material. Shear strain is distinguished from volumetric strain, the change in a material's volume in response to stress.

 

            impact strength - издръжливост на удар

butt - челно съединение по напречен разрез

simple T-butt joint - Т-образен заваръчен шев

П-образен - U-shaped

Г-образен - L-shaped

folded T-butt joint - вариант на Т-образния заваръчен шев (няма го в учебника по машиностроене)

straight butt joint - според учебника по машиностроене на този термин съответстват три названия: I-образен, V-образен, X-образен заваръчен шев

simple butt joint with cover strap - такъв няма в учебника по машиностроене; заваръчен шев с покривна лента/пластина?

simple lap joint - ъглов заваръчен шев

interlocking joint - такъв няма в учебника по машиностроене; заваръчен шев с преплитане?

metal beam - метална греда, релса, винкел

            saddles - скоби за закрепване на тръби към metal beam

            not more than 96 mm apart - отдалечени едни от други на не повече от 96 мм

            V-tread - триъгълна резба

            square tread - правоъгълна

            knuckle tread - няма го в учебника по машинознание; там пък има трионовидна

            acme tread - трапецовидна

            split nut - няма такава в учебника по машинознание; гайка от две части

A split nut is a nut that consists of two pieces which can be clamped together to engage the thread of the nut with the bolt, or released, to allow the nut to move along the bolt without turning the bolt. A split nut assembly is often used in positioning systems, for example in the lead screw of a lathe.

            permanent sheet-metal joints such as outer casing fittings - фитинги/детайли/конструктивни елементи по външен корпус

Joining steel support girder to steel beam - съединяване на стоманена подпорна греда към метален винкел

            pitch - минималното разстояние между редица от нитове

            charge (in a furnace) - тялото, което се поставя в пещта

            flue gases - изгорели/отработени газове (от загряването на пещта)

            flue outlet - пламъчна тръба/изходяща пламъчна тръба

muffle furnace муфелна пещ

            semi-muffle furnace - полумуфелна (обаче го няма никъде из интернет)

swarf = waste material (after machining - обработка на струг) - стружки, стърготини (още: chips, turnings, shavings)

            bore - отвор ; вътрешен диаметър на тръба, калибър

            web (on a crankshaft) - свързваща част; шийка (също и journal)

            shaft (on a crankshaft) - вал; ос

p. 75    ball-bearing race - гладката повърхност на сачмения лагер - има две такива: вътрешна и външна

            journal of/on a crankshaft . тех. цапфа, шийка, шип, пета на коленчат вал

boiler suit - This is sometimes called a coverall. In American English, it is nearly always referred to as "coveralls". It is a one-piece garment with full-length sleeves and legs like a jumpsuit, but usually less tight-fitting. Its main feature is that it has no gap between jacket and trousers or between lapels, and no loose jacket tails. It often has a long thin pocket down the outside of the right thigh to hold long tools. It usually has a front fastening extending the whole length of the front of the body up to the throat, with no lapels. It may be fastened with buttons, a zipper, velcro, or snap fasteners. Boilersuits with an attached hood are available.

Boilersuits may be so called because of them being worn by men working on or around coal-fired boilers.

 

manifold - колектор

flywheel - маховик

rolling mill - валцовъчен цех

boring machine - бормашина

            spring load - товар на/върху пружината

            flammable = inflammable - запалим, запалителен

            hardening - закаляване

toughing - заякчаване

quenching - охлаждане (при закаляване)

grain growth - зърнист строеж

faults, e.g. cracking and distortion - дефекти, напр. пукнатини и изкривявания

drill - дрелка

spindle of a drill - патронник (също и chuck)

hard-faced hammer - твърд чук

These may also be caused by too rapid a feed or insufficient cooling - прекалено бързо дълбаене или недостатъчно охлаждане

insecurely clamped workpiece - хлабав детайл (който се обработва)

jamming of the drill in the hole - засядане/ блокиране на  дрелката в отвора

chocked air cleaner - запушен въздушен филтър

the lamp should be checked in another fitting - лампата трябва да се провери в друг фитинг

faulty choke - дефектен дросел

дефектира - give a defect / give a fault (fault is more commonly used)

построяване - design, construction, plotting (math), tracing (of a curve)

нанасям - register, project (geom. - on axix.)

двуполюсници - bipolar devices

пълна проводимост (адмитанс) - total conductivity (admittance)

волт-ампера реактив - volt-amps-reactive VAR

привидна мощност - apparent power

кръгова честота - angular (circular) frequency

свръхток -  extra current; overcurrent; surge current; supercurrent (това последното използвах за доц. М.  с пояснение в скоба „surge currents")

предпазител - safety fuse

ядрен и броневи тип (трансформатори) core-type and shell-type

ярем (на трансформатор) yoke

магнитомек материал soft magnetic material

шихтовам burden; reclaim; laminate; make laminations; blend; mix

което позволява да се получат / което позволява да се получи ... - which enables/allows (users) to obtain    which enables/allows (smth) to be obtained     helps (to) obtain, makes it possible/feasible, offers the possibility, renders it possible

м.в.н. - магнитовъзбуждащо напрежение - Magnetic excitation voltage

Експлоатaция - operation

Експлоатaционен - operative

полезна мощност - effective power

постъпателно движение - progressive  motion

проводник, по който тече ток - conductor which carries current

протичане на ток - current passage

спирачен момент - brake moment; arresting moment

спирачен резистор - arresting resistor

противовключване - opposite connection

степен на забавяне - level of delay

изпреварващ - faster

през който се прокарва ток - through which a (high-frequency alternating) current (AC) is passed

развъртане increasing the revolutions of a motor (synchronous or asynchronous)

пусков момент triggering moment

противовключване -  reverse switching (Multitran - обратное включение)

превключване switching

пускането The process of starting

устройство (на машина) - design of a machine

проводникова рамка - conductor frame?

съпосочни same-direction

На корабите от ВМФ в тържествена обстановка се вдига флагът и корабната разцветка.

In a solemn atmosphere, the flag and flag dressing are hoisted on the Bulgarian Navy ships.

корабната разцветка - flag dressing / rainbow dressing / string of flags

пагон shoulder mark

дозор - patrol, watch

изразявам (мат.) - evaluate

електронно-дупчест  (р-n)  преход - p-n junction

дупчеста проводимост - p-conduction

собствена проводимост - intrinsic conduction

примесна проводимост- extrinsic conduction or impurity conduction / conductivity

акцепторни примеси - acceptor impurities or p-dopants

легиран - doped

dopant - trace of impurity added to change electric  parameters, etc. примес

metal-semiconductor barrier ЗАПОРЕН // ЗАПОРНО

  косм.             запорный слой на границе металла-полупроводника

  микроэл.       барьер Шоттки

  солн.             барьер металл-полупроводник

  тех.    переход металл - полупроводник; барьер Шотки; запорный барьер на границе металл-полупроводник; запорный слой на границе металл-полупроводник

 

полето на запиращия слой - the filed of the depletion layer

основен токоносител majority carrier (of charge)

неосновен токоносител minority carrier

minority-carrier conduction       электропроводность за счёт неосновных носителей

ел. пробив (в темата за електронно-дупчестия преход) - electric break-through

електронно-дупчестият преход се разрушава - P-N junction breaks down

 

Mini IT EN-BG dictionary:

abnormal termination аварийно завършване

abort 1) прекратявам (преждевременно); 2) прекъсвам

accent ударение (не: акцент)

access 1. n достъп; ~ mode режим за достъп; ~ control управление, контрол на достъпа; ~ time време за достъп 2. v осъществявам достъп

account вход, досие, номер, име, регистрация, сметка 

advanced напреднал, разширен

alias псевдоним

allocate 1) разпределям (ресурс); 2) заделям (памет)

application 1. n приложение; приложна програма 2. a приложен; ~ programm приложна програма

authenticate 1) опознавам; 2) изисквам пълномощия; ~ion 1) опознаване; 2) изискване на пълномощия; ~ion code опознавателен код; ~ion key опознавателен ключ


background 1. n фон 2. a фонов; ~ process фонов процес; ~ image фон

backup 1. n резерв; ~ file резервен файл (сравни с archived file) 2. v правя резерв, резервно копие

bandwidth ширина (на канала), пропускателна способност

bar 1) ивица; menu ~ ивица на менюто; scroll ~ превъртаща ивица; task ~ ивица на задачите; title ~ заглавна ивица; tool ~ ивица с инструменти; 2) палитра

batch пакетен; ~ processing пакетна обработка

benchmark еталонен тест

bitmap 1. n растер 2. а растерен (шрифт, графичен формат)

block 1. n блок; ~ diagram блок-схема; ~ device блоково устройство 2. v 1) блокирам (процес); ~ed process блокиран процес; 2) блокувам (разпределям в блокове информацията на магнитна лента)

bold получер; тъмен (шрифт)

boot зареждам (операционната система); ~ing начално зареждане; ~ strap самозареждане, начално зареждане

box клетка (диалогова или наборна)

breakpoint точка на прекъсване, контролна точка

bridge мост, преходник

browser 1) браузър, навигатор, уеб-четец (само за Интернет); 2) разлиствач, разглеждвач (напр. на файлове)

buffer буфер; ~ing буферизация; ~ed буфериран

bus шина

cache кеш, свръхоперативна памет; ~ing кеширане

call 1. v извиквам 2. n извикване; ~ stack стек на извикванията

case II регистър (вид на буквите --- големи или малки); upper ~ горен регистър; down ~ долен регистър; ~ (un)sensitive (не)чувствителен към регистъра

cascade (подреждане в) колода (за прозорци)

certificate удостоверение; private ~ частно удостоверение; ~ authority пълномощен, упълномощен удостоверител; ~ issuer издател на удостоверението

changelog дневник, файл-дневник (системен, на промените, на събитията или друг)

charset набор символи

character 1) знак (видим знак); 2) символ (не задължително видим); controll ~ управляващ символ (не: контролен); ~ device символно устройство

child process процес-потомък; породен процес; дъщерен процес

chooser селектор

cipher 1. n шифър 2. v шифрирам, шифровам

clipboard междинен буфер

condensed тесен (шрифт)

console конзола

control 1. n управление; контрол 2. v управлявам; ~ character управляващ символ (не: контролен) 3. a ~ panel контролен панел, пулт за управление

cookie бисквитка (да се внимава да не би да се получи неясен превод. При нужда да се добавя в скоби и английската дума)

CPU централен процесор; ~ load натоварване на процесора

custom по поръчка, поръчан (заб.: произлиза от израза custom-made)

cut отрежи (в меню)

debug отстранявам грешки, тествам; прен. пощя`` (с кавички); ~er тестваща програма

default 1) обичаен, подразбиращ се; by ~ по подразбиране; 2) стандартен

desktop работна площ, поле, плот

deselect 1) отхвърлям (обратното на избирам); 2) демаркирам, изчиствам (обратното на маркирам)

destination 1. n цел 2. a целеви

development разработка

digitizer дигитайзер, цифратор

directory каталог; директория (не се препоръчва: справочник); home ~ домашен каталог; домашна директория

discard отменям, отказвам се (от), отхвърлям

display 1. n дисплей; ~ manager вж. manager 2. v изобразявам

download свалям, изтеглям, източвам

draft чернова

drive устройство; floppydisk ~ дискетно устройство

driver драйвер

embed вграждам; ~ded вграден

encode кодирам (не: шифровам)

encoding 1) кодиране; 2) код

entry запис

environment 1) обкръжение; ~ variable променлива от обкръжението; 2) среда

executable изпълним

expire изтичам (за срок); ~d с изтекъл срок, остарял; ~s at валиден до

export изнасям (в чужд файлов формат)

extend широк (шрифт)

extension разширенние

extract извличам

fallback връщам се (към)

fatal error критична грешка

feel 1. n усещане; осезание; look and ~ изглед и усещане; has look and ~ like изглежда и се усеща като 2. v 1) усещам; осезавам; 2) чувствам

fifo именован канал

file 1. n файл 2. a файлов; ~ system файлова система ~ manager вж. manager

firmware вътрешно програмно осигуряване

folder папка (не се препоръчва: директория)

font шрифт; bitmap ~ растерен шрифт; outline ~ контурен шрифт; scalable ~ мащабируем шрифт

footer долен колонтитул (на текстов документ)

foreground 1. n преден план 2. a преден; ~ process привилегирован процес

frame 1) рамка; 2) фрейм (за HTML)

gateway шлюз, портал

glue пълнител (на наборното поле)

grid мрежа; snap to ~ изравнявам, подравнявам по мрежата

guru експерт (помощник за настройка)

hardware 1. n хардуер, апаратно осигуряване 2. a апаратен, хардуерен

header 1) заглавна част; 2) горен колонтитул (на текстов документ); 3) ~ file заглавен файл

heap динамична памет

help справка

highlight 1) откроявам, маркирам, осветявам, оцветявам; 2) откроявам, подчертавам, акцентирам; syntax ~ing открояване на синтаксиса

hint подсказка

home ~ directory вж. directory; ~ page начална страница

hot key горещ`` клавиш (с кавички)

hub концентратор

icon иконка (не: икона)

idle time време на престой

inconsistent несъгласуван

indent отстъп, поле

inode индексен дескриптор

input 1. n вход 2. v въвеждам // въвеждам е още и:
enter, type in, insert


install инсталирам

installation инсталация

interactive диалогов

italic курсив (шрифт)

job задача

jumper мостче

kernel ядро

key 1) клавиш (на клавиатурата); 2) ключ; ~word ключова дума

keyboard клавиатура

landscape Пейзаж`` (начин на печат)

launcher стартер

layout изглед, подредба

leading zero водеща нула

lefthanded левичарски, за левичари

license лицензия; public ~ общодостъпна лицензия

line ред

link 1. n 1) връзка (към файл); hard ~ твърда връзка; symbolic ~ символна връзка (към) (не: символична); 2) препратка 2. v свързвам

linker свързваща програма

list списък (не: листа); linked ~ свързан списък; doubly linked ~ двусвързан списък

log отчитам, регистрирам; ~ file файл-дневник

login 1. v влизам (в системата) 2. n влизане (в системата)

logout 1. v излизам (от системата) 2. n излизане (от системата)

look 1. n изглед; облик ~ and feel изглед и усещане; has ~ and feel like изглежда и се усеща като 2. v гледам

macro
макрос

mailinglist кореспондентски списък

maintain поддържам

maintainer поддържащ

manager манипулатор, администратор; display ~ администратор на дисплея; file ~ файлов манипулатор; window ~ администратор на прозорците

make file make-файл (с тире)

match съответствам; ~ing съответен (напр. скоба)

m
other board
системна платка

menu меню; popup ~ изкачащо меню; pull down ~ падащо меню; ~ bar вж. bar

mode начин; access ~ режим за достъп

monospaced font непропорционален шрифт

mount монтирам

named pipe именован канал

net мрежа

node възел

non local отдалечен

obsolete остарял, излязъл от употреба

offline без връзка с мрежа`` (при работа с браузър)

offset отместване

open source отворен код

option 1) незадължителен параметър; опция; ключ (параметрите на командния ред); 2) параметър (за програми с графичен интерфейс); ~al по избор, незадължителен

outline контурен; ~ font контурен шрифт

output 1. n резултат (не: изход) 2. v извеждам 3. а изходен

overfull препълване

panel панел; control ~ контролен панел, пулт за управление

paper хартия; ~ type формат (на хартията); ~ feed подаване на хартията

paragraph абзац (не: параграф)

password парола

paste вмъкни (в меню)

patch кръпка

path пътека; ~ name пълно име (на файл)

pattern образец

permit разрешавам, позволявам; ~ion право, разрешение; file ~ions файлов режим (за достъп)

pipe (програмен) канал; named ~ именован канал;

pipeline конвейeр

pixel пиксел (не: точка)

plugin плъгин

pointer указател

popup menu изскачащо меню, падащо  меню

portrait Портрет`` (начин на печат)

print 1. v печатам 2. a печатен; ~ preview предпечатен преглед

privacy 1) дискретност; 2) уединение; 3) лична тайна

preview преглед; print ~ предпечатен преглед

progress 1) напредък; 2) ход (на даден процес); ~ indicator индикатор на хода

prompt 1. n подкана; login ~ подкана за влизане; command ~ командна подкана 2. v 1) подканям, подканвам; 2) ~ before питам преди (напр. изтриване на файл)

proxy сървър-посредник

public 1) обществен; 2) общодостъпен; ~ license общодостъпна лицензия

RAM оперативна памет

reboot презареждам

recipient получател; return ~ обратен получател

redo отказ от отмяната

reference отпратка

refresh опреснявам

relay препредавам

reload презареждам

remount монтирам наново; ~ing ново монтиране

reset установявам наново

resolution разрешаваща способност

restart рестартирам

resume 1. v възобновявам, започвам отново, опитвам отново 2. adv отново (в бутон)

retrieve търся, извличам (информация)

ROM постоянна памет

root 1) корен; ~ directory основен каталог; 2) root (потребител)

router маршрутизатор

ruler линийка (в текстообработващи програми и др.)

saturation наситеност

scale скала; мащаб; ~able font мащабируем шрифт

script 1) команден файл, скрипт; 2) процедура (напр. скриптовете на GIMP)

scroll превъртам; ~ bar вж. bar

search 1. 1) търся; ~ engine търсачка 2) намери (в меню) 2. търсене

secure сигурен, безопасен, защитен

security сигурност, безопасност

select 1) избирам; 2) маркирам (напр. определен текст с мишката)

separator разделител

server сървър; file ~ файлов сървър

service 1) служба; 2) услуга

session сеанс, сесия

setup конфигурирам, (по-рядко) настройвам

setting настройка

shadow сянка; ~ password парола на сянка

share ползвам съвместно

shared съвместен; общ

sharp 1. a 1) отчетлив; 2) остър; ~ness отчетливост 2. ad точно

shell обвивка; команден интерпретатор

shortcut бърз клавиш; бърза мишка; клавишна комбинация

shutdown изключвам; приключвам; закривам

silicon n силиций (не: силикон)

slanted наклонен (шрифт)

slot куплунг

socket порт

soft link = symbolic link

software 1. n софтуер; програмно осигуряване 2. a програмен, софтуерен

source източник; open ~ отворен код; ~ file изходен файл

space 1) интервал; 2) пространство; white ~ бяло поле

spooler спулер

stack стек

sticky лепкав

string низ

submenu подменю

subnet подмрежа

subscribe абонирам (се); записвам (се)

suite комплект

superuser привилегирован потребител

switch комутатор

symbolic link вж. link

systemwide общосистемен

tag етикет; ~ged етикетиран

target цел; ~ file целеви файл

template шаблон

test 1. n тест, проба, проверка, изпитание 2. v тествам; ~er изпитател

text 1. n текст 2. а текстов; ~ file текстов файл

tile мозайка; мозаично (подреждане на прозорци)

time out просрочка на времето

title заглавие; ~ bar вж. bar

tool 1) инструмент; ~ bar ивица с инструменти; 2) помощна програма

topic тема

trash боклук; смет

tuple комплект (Питон)

underfull разреждане (на наборния ред)

undo отмяна

unmount демонтирам

unnamed неименован (заб.: като име на файл е по-добре да не се превежда)

unselect отхвърлям

unsubscribe отписвам (се)

untitled неименован, ненаименуван; безименен; безимен

update 1. v актуализирам 2. n актуализация

upload качвам

verify проверявам

window прозорец; ~ manager вж. manager

wi
zard
факир (помощник за настройка)

workplace работно място

wrap 1) завивам; 2) пренасям; word ~ пренос на думи; line ~ пренос на ред

zone 1) зона; 2) пояс; time ~ часови пояс (не: времева зона)

zoom увеличение

 

to sound out - проучвам, сондирам, изяснявам

ducks have webbed feet - ципести

plasticine bung - запушалка от пластелин

bung - тапа, чеп, канелка, запушалка

blind plug - запушалка

gills [gilz] - хриле

shutter - стр. кофраж

transparent : translucent = прозрачен : полупрозрачен

fork-lift (truck) - самотоварач с вилкова хватка

varactor diodes

плоскостен диод - junction diode

galena - галенит (минерал)

Варикапи variable-capacitance diodes, varicaps

Волт-амперна характеристика (ВАХ) - current-voltage characteristic (I-V characteristic/curve)

стабилитрони - stabilitrons

ударна йонизация shock ionization (?)

коляно - bend? (on a curve)

resistance : conductance = съпротивление : проводимост (ohm : siemens)

The electrical resistance of an object is a measure of its opposition to the passage of a steady electric current

resistivity (specific resistance) : conductivity = ? ... (ohm -meter : ...)

Resistivity is a measure of the material's ability to oppose electric current.

Electrical conduction is the movement of electrically charged particles through a transmission medium (electrical conductor). The movement of charge constitutes an electric current.

проводимост - 3 words [!]: conductance, conductivity and conduction [which is what?]

avalanche-type - лавинообразен

импулсна  - pulse circuit

Демокрит       Democritus

Епикур - Epicurus

Отношение - ratio

разнополярни - heteropolar

 курсивирането е от ... - emphasis added by

разстояние на квадрат - squared distance / square of the distance

разгърната форма (за формула) - expanded (?)

груба некоректност - blatant incorrectness

пренебрежимо малък - ignorable

Ч. Мизнер - Charles Misner

К. Торн - Kip Thorne

развивам в степенен вид / разпадам в степенен вид - expand in a power series

независимо, че се говори за кинетична енергия - irrespective of the fact that kinetic energy is discussed; notwithstanding

продължение на таблица 1 - Table 1 continued

феромагнитна сърцевина - ferromagnetic core

автотрансформатор - autotransformer

гасящи групи - switch-off assemblies

временна област -  temporary field? (при анализ с програма)

разредена матрица - sparse matrix

особена матрица - singular matrix

неособена матрица - nonsingular matrix; invertible matrix

захранващо напрежение - input voltage ; supply voltage

ДРПН дискретни регулатори на променливо напрежение - DAVR  discrete alternating voltage regulators

АДРПН автотрансформаторни дискретни регулатори на променливо напрежение - ADAVR autotransformer disrete alternating voltage regulators

полупроводникови комутиращи елементи (ПКЕ) - semiconductor commuting elements SCE

добро съвпадение - good correspondence(при проверка на данни)

Рунге-Кута м,етод 4 - RK4 method (Runge-Kutta fourth-order method)

интегрална схема - integrated circuit

заместваща схема - equivalent circuit

метод на Гаус-Джордан - Gauss-Jordan method

проводимостна матрица - conductivity matrix

стълб=колона (в матрица) - column

машинен инженер - mechanical engineer

машинно-технологичен факултет faculty of mechanical engineering and technologies

водно стъкло liquid glass, sodium metasilicate

countersink hole - зенкован отвор

drive-in nut - гайка-втулка

заложен (вложен, подразбиращ се, вграден - в теориите на Нютон са били заложени законите на релативистката механика) - implied

Я. Г. Дорфман  (Яков Григорьевич) - Y. G. Dorfman

consumer unit - ел. табло в дома

angle grinder - ъглошлайф

character reference - характеристика

канелка, чеп - spigot ['spigът]

упорна пета - thrust foot

щуцерна гайка - union nut

journal - шийка, цапфа, шип, пета

скосявам - bevel = champfer

относително тегло  - density

биелен (мотовилков) лагер - connecting rod bearing

anti-rolling system - противонакреняваща система

pump in ballast - приемаме баласт

seachest - конгстон

crankcase - картер

intermediate shaft bearing - коридорен лагер на валолиния?

the bearing was run in? - лагерът беше обкатан

Unit/cylinder No. 3 - трето движение

cylinder liner - втулка на цилиндър

Main/Engine transmission gear - ангренажна предавка на Главния/Двигател

adrift - на дрейф

Diesel Oil - леко гориво

the wheel engaged into it - запеценото към него колело

grinder - шлайф машина

lubrication rack bolts  - болтове на лубрикаторния привод

CCR (Central Control Room) - ЦПУ (централен пункт за управление)

 sight glass - прозорец (отвор) за наблюдение (като на водомера)

windlass - брашпил

thruster - подрулно устройство

bilge waters - сантинни води (застойни води в трюма)

stern tube - дейдвудно устройство

cold rolling - студено валцуване

twin-deck - твиндечен

R.H. relative humidity                                             относителна влажност

gradation                                                                гранулометрия

carbon steel                                                           въглеродна стомана

mixing tank                                                             смесителен бункер (машина за макарони)

motor-reducer                                                        електромотор-редуктор

dice                                                                       матрица, винторезна дъска

screw                                                                     шнек, винт (подаващ като в месомелачка)

plenum chamber                                                     камера с високо налягане

power take-off shaft                                               силоотводен вал

prime number                                                         просто число (което се дели само на 1 и на себе си, като 1, 2, 3,5,7,11, 17)

composite number                                                  сложно / съставно? число (което може да се дели на няколко други числа, като напр. 18 = 2.3.3)

prime factor                                                           прост множител /множимо?; множител /множимо?, който/което е просто число

factor                                                                     множител /множимо? (числата,които се умножават)

изложение                                                           exposition, setting forth

едновременност                                                  simultaneousness (less often: synchronism)

Еренфест                                                              Ehrenfest

Девиссон, Дейвисън                                          Davisson

Джемер, Джърмър                                              Germer

тегловно                                                              gravimetrically (?)

лъчист                                                                  radiant

предпоставка                                                       premise

многовариантност                                              multi-variability

основополагащ                                                    seminal; original; fundamental, founding

разпадам се    disintegrate

mol / mole-       мол

Джорджи - Giovanni Georgi

Има се предвид - This should be understood

Като се има предвид, че съгласно Given that according to

(да се акцентира на следните) положения - circumstances

релативна механика - relativistic mechanics (not relative!!!)

детерминиран (от детерминизъм) - determinist (not determined!)

детерминираност - determinacy

научност scientific reliability

се осмисля is motivated

Морис Але - Maurice Allais

вектор of Poynting - Poynting vector

Детлаф - Dettlaff

катоден отводител - surge arrester

маломощен - low-output, low-powered

средна точка - center tap (? checked but not fully understood)

схема на Гретц Graetz circuitry

еднополупериоден токоизправител - half-wave rectifier

двуполупериоден токоизправител - full-wave rectifier

дипол - dipole

частен (случай) - specialized?

Ходкост Ship propulsion

Heating oil - мазут

CNC - ЦПУ (цифрово-програмно управление)

Салник - gland (marine)

Юнг Young

модул на еластичността на Юнг Young modulus of elasticity

Г. Кориолис Gaspard-Gustave de Coriolis or Gustave Coriolis

извеждам deduce

Полинг - Pauling (Linus Carl Pauling)

Хайкин Khaikin

обезпечават ensure

А. М. Хазен A. M. Khazen

Ч. Кител / Киттель (не е У. Киттель) Ch. Kittel

бяла и черна техника white and brown goods

Иридий Александрович Квасников - Iridiy Aleksandrovich Kvasnikov

Вилхелм Вин Wilhelm Carl Werner Otto Fritz Franz Wien

Декарт Descartes

infeed подаване

timing cam - механизъм за отчитане на времетраенето

proximity switch безконтактен ключ

denester машина за отделяне на загнездени една в друга опаковки

ъгъл на управление angle of control?

пропускане (минаване на ток) - passing through

стръмен фронт  steep front

oсъществявам (някаква операция) - ensure (an operation)

отпушвам unblock

пуск, пускане, включване startup

изходно напрежение output voltage

регулировъчна характеристика adjusting characteristic

по формални съображения for formal considerations

разходимост divergence

затворен израз closed-form expression

реципрочност reciprocity

оразмеряване - sizing

опъване - tension (на ел. кабели)

nivelette elevation - нивелетна кота (временен термин, измислен)

свръхтермично устойчиви проводници superheat resistant wires

задавам, зададен - assign, assigned

облекчен - light, light-duty, reduced

пропускателна способност (el.) transmission capacity

спирачна сила arresting force or arrest force

пренебрежимо малка (за грешка) neglectfully small

се отдалечават един от друг shift apart from one another

топлоемкост thermal capacity, heat capacity

ПКОМ - противовлажна (разклонителна) кутия за открит монтаж

СВТТ - силов кабел ниско напрежение, ТТ би трябвало да е тежък тип

Според мен означения не се превеждат, защото по превода никой не може да намери изделието. На сайтовете за кабели означенията обикновено са транслитерирани. В редица случаи означенията не са непременно съкращения

агломерат agglomerate

умора на материалите fatigue of materials

неравност на повърхност surface granulation

дъгова секунда arc second

safety, roadworthiness - изправност (на кола, уред)

M.o.T (MOT) Test  [Ministry of Transport(ation)] Test - годишен технически преглед на кола

m.p.g. мили за галон

A 3 way fridge is a portable refrigerator which is generally used in RV's or for camping. They are called 3 way fridges because they can be powered three different ways: by electricity, by propane, and by generator. -  портативен хладилник с три вида захранване

caravan cassette toilet  тоалетна с периодично изпразващ се резервоар (касета) в каравана

FSH (full service history) 

PAS (power assisted steering)

ASR: Acceleration Skid Control. Its another name for Traction Control.

ESR: Electronic Stability Control. Various technologies like ABS, Traction Control as a whole sometimes referred to ESR.

long T&T ( Tangent to Tangent (specifying dimensions of cylindrical objects) ???)

положение /общи положения - general preliminaries; general premises, assumptions, formulations

развивка  sweep

факт, природни факти - natural entities

throw ratio Амлитуден коефициент

identify - засичам, откривам, долавям

shared dedicated capacity споделен резервен капацитет

изходно  начало - initial principle

постановка - configuration; premise; treatment; approach,  postulate, arrangement, proposition, setup (!)

твърдение proposition

установено е it is ascertained

take account of - отчитам

устройства, в които с помощта на  - devices where by use of

те са многократно усилени по мощност - they are greatly increased by power; their power is increased many times

Коефициент на усилване по напрежение voltage gain

Коефициент на нелинейните изкривявания(клирфактор) coefficient of nonlinear distortion; distortion percentage; nonlinear distortion factor,  harmonic distortion factor, THD (total harmonic distortion)  NB! клирфактор  само звучи като термин от английски, но е от немски и  не се използва на английски език!

едностъпален усилвател - one-stage amplifier

многостъпален усилвател - multi-stage amplifier

coupling - връзка

feed-back coupling - обратнавръзка

незатихващи колебания sustained vibrations

двутрактен или двутактен или противотактен усилвател push-pull amplifier

усилвател-формировател или формиращ  - forming / shaping amp

еднотактен - single-ended

разделителен кондензатор blocking or decoupling capacitor

съгласуващ трансформатор - matching transformer

трансформатор за съгласуване на пълните съпротивления - impedance-matching transformer

отдавам, отделям - deliver

подмагнитване / преднамагнитване / магнитна поляризация - magnetic bias

поляризационен ток / преднамагнитващ ток - bias current

мощност (като капацитет) power capacity

драйверен трансформатор - Driver transformer - a transformer in the input circuit of an amplifier, especially in the transmitter.

изместени по фаза - phase shifted
alternately  [ol't
ърнитли] - като се редуват, редувайки се

изходен усилвател / краен усилвател output amplifier

запушен / отпушен (транзистор) - turned on / off (of transistor)

отпушен electron, forward-biased, forward conducting, ON (от техн. речник)

безтрансформаторен - transformer-free

симетрирам, симетризирам symmetrize

 

Товарач - A loader (also known as: bucket loader, front loader, front end loader, payloader, scoop loader, shovel, skip loader, and/or wheel loader) is a type of tractor, usually wheeled, sometimes on tracks, that has a front-mounted square wide bucket connected to the end of two booms (arms) to scoop up loose material from the ground, such as dirt, sand or gravel, and move it from one place to another without pushing the material across the ground. A loader is commonly used to move a stockpiled material from ground level and deposit it into an awaiting dump truck or into an open trench excavation.

Разговорното наименование на колесния челен товарач е „фадрома". Името произлиза от полска марка такива товарачи - FADROMA.

Автоматизирана газоразпределителна станция (АГРС) automated gas-distribution station

несъстоятелности - inconsistencies

свързан с - associated with; referring to

от .. следва - ... implies

Девинсон-Джемер - Davisson-Germer

 статистически регресионен анализ statistical regressive analysis

триизводно (устройство) - three-terminal

права и обратна посока - forward and reverse direction

включен в права посока forward-biased

токоносител charge carrier (current carrier is also possible, but not as commonly used)  

полеви транзистори field-effect transistors

повторител repeater

незапълнени ковалентни връзки - vacant covalent bonds

дупчеста проводимост - hole conductivity

подложка (при транистори) bulk / substrate

режим на обедняване - режим на обогатяване (с електрони) mode of depletion - mode of concentration

 

снемам характеристики (от схема) take / measure characteristics using the diagram

fasade coating - облицовка, облицоване

обследване за енергийна ефективност - energy efficiency assessment

отоплителна мощност heat capacity

 изразходвана работа - input power

температурата на отопление - leaving water temperature;

отоплителния сезон heating season

с помощта на by use of

построяване на зависимостта formulating the relationship between ... and ...

пресмятане / калкулиране estimating / estimation

книгохранилища book depositories

TDC Top Dead Center горна мъртва точка (ГМТ?)

be sure to face the rubber cap side up страната с гуменото капаче да гледа нагоре

starting frame No. (китайски англ.) сериен номер (проверено кръстосано в уикипедията)

разкеп = отклонение deflection (of a crankshaft)

marine gear съдов редуктор (Multitran)

swing макс. отклонение на стрелка на уред

thrust bearing упорен лагер

adjust - коригирам / регулирам

Течливост/сипливост/запрашимост  Flowability / Pourability / Dustability

целева функция objective function

за целта, затова to this end

Стюдънт Student

доверителна вероятност confidence probability

увличане (на материала) entrainment

коерцитивна сила coercive force

работна междина working interstice

силитни нагреватели silit heaters

изпичане (на емайл) firing

особености specifics

посочени по-горе mentioned above

приет или отдаден (thermal flow in a furnace) - delivered or released

 

"Делителен диаметър е pitch circle diameter. Намерих го през немски тук: http://www.dict.cc/?s=Lochkreisdurchmesser и тук: http://www.dict.cc/?s=Teilkreisdurchmesser Съответно pitch circle е делителна окръжност. Ето още по темата: http://en.wikipedia.org/wiki/Pitch_Circle_Diameter#Bolt_circle Английските термини ги има и в А.-б. политехн. р-к. Не знам какво е двуосен карусел дори на български" хакерхакер от форума на преводачите

влекач - tractor unit

несъобразена скорост unsafe speed (?)

 

Rossie:

earth fault currents токове на земно съединение

earhing grid - заземителна решетка

over bridge (Serb) -  съединявам (правя мостова връзка)

зареждамс гориво refuel

водна риза - water jacket

step and touch voltages - стъпаловидни и допирни напрежения

weighted претеглен

ТП (технически проект) и РП (работен проект). По едни стари руски имена са известни още като КМ (Конструкции металические) и КМД (Конструкции металические детали).

КМД чертежи се превежда Workshop Drawings

претендент (за търг) claimant

технически и финансови възможности - technical and financial resources

УППП  Удостоверение за пълна проектантска правоспособност

- ОР на МПС - Обслужване и ремонт на МПС
- ПСМ - Пътно-строителни машини
- ПГС - Промишлено и гражданско строителство
- ССС - Строителство на сгради и съоръжения
- УЕР на МПС - Устройство, експлоатация и ремонт на МПС

 

 

Особености при превод BG-EN и EN-RU (примери, съвети и упражнения)
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-bg-en-en-ru.html

 

Всякаква терминология (несортирана по теми) BG-EN
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-bg-en-3.html

 

Спортна терминология EN-BG
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-en-bg.html

 

Юридическа терминология BG-EN - 1 от 2
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-bg-en---1-2.html

 

Юридическа терминология BG-EN - 2 от 2
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-bg-en---2-2.html

 

Медицинска терминология BG-EN
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-bg-en-1.html

 

Бизнес терминология BG-EN
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-bg-en-2.html

 

Софтуерна терминология EN-BG
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-en-bg-2.html

 

Терминология банково дело
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-en-bg-1.html

 


Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

 

  

     

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/299

1 Comment

Страхотен блог, благодаря Рени!

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on July 8, 2013 3:06 PM.

Дневник на мащабната информационна кампания, започнала на 27.06.2013 г. was the previous entry in this blog.

Медицинска терминология BG-EN is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.