Решение от 19.03.2014 на РС Никопол по гр. д. № 222/2013

Начало на блога

Този материал е част от Съдебна практика - гражданско производство

 -

Нива от около 30 дка е продадена с кметско пълномощно от починала 3 години по-рано жена. Районният съд е отхвърлил иска. Въззивният се произнася компетентно. ВКС не е допуснал касация.

-

Източник: http://rs-nikopol.eu/docs/22221914.htm

-

"Пълномощното съдържа нотариална заверка относно достоверността на положения подпис от упълномощителя И.Г.Д., а именно заверка на кмета на с.Гиген - К.М.П./виж л.30 -31 по делото и копие на нотариално дело/. Една от предпоставките за уважаване на иска по чл.26, ал.2, предложение второ от ЗЗД е установяване на липсата на съгласие от страна на продавача по договора.В случая, видно от писмените доказателства по делото, упълномощителят по пълномощно № 1246 съдържащо нотариална заверка относно достоверността на положения подпис е заверено на 10.12.2007г., към който момент И.Г.Д. е била почИ.ла, т.е. 3г. след нейната смърт. Събраните по делото доказателства,  налагат извода, че подписа при попълване на пълномощно със заверка от 10.12.2007г. от името на И.Г.Д. не е изпълнен от нея, тъй като същата е вече почИ.ла.Това фактическо положение е в нарушение на чл. 589, ал. 2 от ГПК, който изисква при удостоверяване на подписа върху частен документ, лицата чиито подписи подлежат на удостоверяване, да се явят лично пред нотариуса, в случая кмета, изпълняващ нотариални функции съгласно чл. 83 от ЗННД и пред него да подпишат документите или да потвърдят вече положените подписи.   От тук следва и извода, че нотариалното удостоверяване върху пълномощното, чиято заверка е с рег. № 1246 от 10.12.2007годИ. и заверка на подпис, на Кмета на с. Гиген , общИ. Гулянци   е нищожно, поради нарушение на предписаната от закона форма и ред на удостоверяване, което като последица води до липсата на съгласие при извършване разпоредителната сделка с недвижимите имоти, реализирана на 15.05.2008 годИ. Липсата на валидно съгласие за сключване на договора за прехвърляне правото на собственост прави договора нищожен. Нищожната правна сделка не поражда желаните от страните последици. Ищците следваше да докажат, с надлежните по ГПК доказателства, че прекратяването на пълномощното, в следствие на настъпилата смърт на упълномощителя е било известно както на пълномощника, така и на третите  лица, договаряли с него, така, че за последните да е несъмнено знанието за прекратяване на пълномощията, в следствие настъпилата смърт на упълномощителя И.Г.Д.. Това в настоящия процес не бе установено и не може доказателствената тежест да се пренася върху ответника - купувач, който да бъде задължен да доказва презумираната от закона добросъвестност. С оглед изложеното съдът приема, че искът за обявяване нищожността на договора, оформен с нот. акт  на недвижим имот № 47/15.05.2008г., том 9, рег.№ 2981, дело № 1670/2008г. на съдията  по вписванията при НРС, поради липса на съгласие и прекратяване на пълномощното, дадено от продавача, поради неговата смърт, като неоснователен и недоказан, следва да отхвърли." (отхвърлят иска)

-

С Решение на ОС-Плевен по възз.гр. дело № 544/2014  горното решение е  отменено.
ВКС с ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 199 от 03 юни 2015 г. по гр.д. 1333/14 не е допуснал касация.

Кметът на с. Гиген е осъден през 2013 за подобен случай - Мотиви   kъм присъда по НОХД № 94/2013г. на НРС 

 

-

Начало на блога

Този материал е част от Съдебна практика - гражданско производство

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1962

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.